Koristeci se ovlaštenjima koja su mi povjerena u clanu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konacni autoritet u zemlji u pogledu tumacenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir clan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pomaže, kada to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;
Pozivajuci se na stav XI.2 Zakljucaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijece za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konacni autoritet u zemlji u vezi sa tumacenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezujucih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o odredenim pitanjima, ukljucujuci i (prema tacki (c) stava XI.2) mjere kojima se obezbjeduje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta;
Uzimajuci u obzir cetiri djelimicne Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu br. 5/98 – Odluku Ustavnog suda od 28, 29. i 30. januara 2000. godine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 11/00 od 17. aprila 2000. godine), Odluku od 18. i 19. februara 2000. godine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 17/00 od 30. juna 2000. godine), Odluku od 30. juna i 1. jula 2000. godine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 23/00 od 14. septembra 2000. godine) i Odluku od 18. i 19. avgusta 2000. godine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 36/00 od 31. decembra 2000. godine);
Uzimajuci u obzir nadalje da se ove cetiri djelimicne Odluke odnose na neke odredbe ustava entiteta Bosne i Hercegovine za koje je utvrdeno da su u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine iz Aneksa 4. Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 14. decembra 1995. godine (Ustav Bosne i Hercegovine);
Konstatirajuci takoder da je Ustavni sud u svojoj trecoj djelimicnoj Odluci u predmetu br. 5/98 od 30. juna i 1. jula 2000. godine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 23/00 od 14. septembra 2000. godine) donio odluku da uskracivanje ne samo gradanskih nego i nacionalnih prava u cijeloj Bosni i Hercegovini bilo kojem konstitutivnom narodu predstavlja jasno kršenje pravila o nediskriminaciji iz spomenutog Aneksa 4. koja imaju za cilj da ponovo uspostave multietnicko društvo zasnovano na jednakim pravima Bošnjaka, Hrvata i Srba kao konstitutivnih naroda i svih gradana;
Podsjecajuci da je Visoki predstavnik 19. aprila 2002. godine donio Odluku o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka br. 149/02, “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 16/02 od 28. aprila 2002. godine), te dodatnu Odluku od 6. oktobra 2002. kojom se takode vrše izmjene i dopune Ustava Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem da se osigura dalja provedba odluke Ustavnog suda;
Imajuci na umu da je kao posljedica prethodno pomenutih izmjena i dopuna Ustava Federacije Bosne i Hercegovine sada primjereno donošenje novog Zakona o ministarstvima Federacije i drugim tijelima federalne uprave;
Razmotrivši i imajuci na umu sva gore navedena pitanja, Visoki predstavnik ovim donosi sljedecu


ODLUKU
KOJOM SE PROGLAŠAVA ZAKON O MINISTARSTVIMA FEDERACIJE I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE


Zakon koji slijedi, a koji cini sastavni dio ove Odluke, stupa na snagu u skladu sa clanom 34. istog, na privremenoj osnovi dok ga ne usvoji Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta. Ova odluka stupa na snagu odmah i bice odmah objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH.”

Broj 56/02
21. oktobar 2002. godine
Sarajevo

Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s.r.


ZAKON O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

I – OSNOVNE ODREDBE

 


Clan 1.

Ovim zakonom osnivaju se federalna ministarstva, federalne uprave i federalne ustanove Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), utvrduje njihov djelokrug i ureduju druga pitanja od znacaja za njihovu organizaciju i funkcioniranje.


Clan 2.


Poslove uprave iz okvira nadležnosti Federacije vrše federalna ministarstva, federalne uprave i federalne ustanove predvidene ovim zakonom.
Sva ministarstva su dužna obavljati svoje poslove u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.


Clan 3.


U federalnim ministarstvima, federalnim upravama i federalnim ustanovama konstitutivni narodi i grupa ostalih bice proporcionalno zastupljeni, u skladu sa Amandmanom LII na Ustav Federacije.

II – FEDERALNA MINISTARSTVA, FEDERALNE UPRAVE I FEDERALNE USTANOVE
1. Federalna ministarstva

Clan 4.

Federalna ministarstva su:
1. Federalno ministarstvo odbrane-Federalno ministarstvo obrane,
2. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova – Federalno ministarstvo unutarnjih poslova,
3. Federalno ministarstvo pravde,
4. Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija,
5. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,
6. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,
7. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
8. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica,
9. Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata,
10. Federalno ministarstvo zdravstva,
11. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,
12. Federalno ministarstvo kulture i sporta,
13. Federalno ministarstvo trgovine,
14. Federalno ministarstvo prostornog uredenja i okoliša,
15. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
16. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.


Clan 5.


Federalno ministarstvo odbrane - Federalno ministarstvo obrane vrši upravne, strucne i komandno-štabne poslove koji se odnose na ostvarivanje funkcije Federacije u oblasti odbrane utvrdene ovim i drugim federalnim zakonima i drugim propisima, i to: uredivanje, razvoj, izgradnju i funkcionisanje sistema odbrane u Federaciji; osigurava izvršenje federalnih zakona i drugih propisa u oblasti odbrane; priprema koncepcijsko-strategijska dokumenta za izgradnju sistema odbrane u Federaciji; vodenje vojne evidencije, regrutovanje, upucivanje regruta na odsluženje vojnog roka; popunu i mobilizaciju Vojske Federacije; popunu vojnim obveznicima državnih organa, civilne zaštite, preduzeca i drugih pravnih lica; upravni i organizacijski poslovi i zadaci Vojske Federacije; izrada i provodenje plana organizovanja, razvoja, finansiranja i opremanja Vojske Federacije; upravljanje i korištenje sredstvima namijenjenim za potrebe Vojske Federacije; planiranje, koordiniranje, istraživanje i razvoj, proizvodnja, remont, ispitivanje, verifikacija, kontrola, standardi, uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije; obezbjedenje, cuvanje i zanavljanje proizvoda posebne namjene; procjena ugroženosti teritorije Federacije; kriteriji za rasporedivanje i popunu vojnim obveznicima i materijalnim sredstvima Oružanih snaga Federacije i drugih subjekata odbrane; ratna i mirnodopska formacija, organizacija i brojcani sastav Vojske Federacije; organizacija, opremanje i obucavanje kurirsko-pozivarske službe; udžbenici i druga literatura u oblasti odbrane; uskladištenje, cuvanje i održavanje naoružanja i vojne opreme, te zaštita materijalnih sredstava i objekata u Vojsci Federacije; organizacija istraživanja za potrebe, odbrane i osnivanje naucno istraživackih ustanova u oblasti odbrane; geodetski, fotogeometrijski i kartografsko-reprodukcijski poslovi od interesa za odbranu; premjer i avio-snimanje objekata i teritorija, topografski planovi i karte za potrebe odbrane i vojni katastar; veze, protivelektronska borba i kriptozaštita Vojske Federacije i organa Federacije; pripreme za odbranu državnih organa, preduzeca i drugih pravnih lica; obucavanje gradana za potrebe odbrane; plan odbrane Federacije, kantona i opcina; naucni i drugi projekti od interesa za odbranu koji se izvode na teritoriji Federacije sa stranim ili domacim fizickim ili pravnim licima; inspekcijski nadzor sistema odbrane; mjere sigurnosti i zaštite odbrambenog sistema i tajnih podataka odbrane; uredenje teritorije od znacaja za odbranu; ratne lokacije organa Federacije; pravna zaštita imovine i imovinsko-pravnih interesa Ministarstva i Vojske Federacije; prvostepeni i drugostepeni upravni postupak u oblasti odbrane Federacije; predlaganje lica za imenovanje na dužnost vojnih atašea; drugi poslovi i zadaci u oblasti odbrane u skladu sa zakonom i drugim propisima Federacije i Bosne i Hercegovine.
U sastavu Federalnog ministarstva odbrane – Federalnog ministarstva obrane je Vojska Federacije.
Za obavljanje komandno-štabnih poslova u Federalnom ministarstvu odbrane – Federalnom ministarstvu odbrane osniva se Zajednicka komanda Vojske Federacije.


Clan 6.


Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova – Federalno ministarstvo unutarnjih poslova vrši upravne i druge strucne poslove koji se odnose na: ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblasti unutrašnjih poslova, i to: zaštitu ustavnog poretka i sprjecavanje nasilnog ugrožavanja tog poretka i sigurnosti Federacije; zaštitu života i licne sigurnosti gradana; sprecavanje i otkrivanje krivicnih djela; pronalaženje i hvatanje ucinilaca krivicnih djela; održavanje javnog reda i mira; osiguranje odredenih licnosti i objekata; kriminalisticko-tehnicko vještacenje; sigurnost saobracaja na putevima; boravak i kretanje stranaca u skladu sa Zakonom o imigraciji i azilu Bosne i Hercegovine; putne isprave; protivpožarnu zaštitu; promet, prijevoz i uskladištenje opasnih materija; organiziranje, naoružanje, opremanje, osposobljavanje i usavršavanje aktivnog i rezervnog sastava policije; utvrdivanje i organiziranje funkcionalnih sistema veza ovog ministarstva; licne karte; licno ime, prijavljivanje prebivališta i boravišta gradana; federalno državljanstvo; maticne knjige; jedinstveni maticni broj gradana; registrovanje motornih vozila i vozacke dozvole; nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije; održavanje javnih skupova; školovanje, strucno osposobljavanje i usavršavanje kadrova za potrebe organa za unutrašnje poslove; naucno-istraživacke poslove iz okvira djelatnosti policije; pružanje pomoci radi otklanjanja posljedica u slucaju opce opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i epidemijama i vrši druge poslove utvrdene zakonom i u saradnji sa drugim policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine i Federacije.
U sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova nalazi se Federalna uprava administracije i Federalna uprava policije koje vrše upravne i druge strucne poslove utvrdene zakonom.


Clan 7.


Federalno ministarstvo pravde vrši upravne, strucne i druge poslove utvrdene zakonom koji se odnose na: ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima, a narocito pravosudnih institucija i uprave; upravnog nadzora nad radom pravosudne uprave i federalnih tijela uprave; pružanje pomoci u edukaciji sudija i tužilaca; udruživanje u politicke organizacije i udruženja gradana; oblast kancelarijskog poslovanja; upravni nadzor i izvršenje krivicnih sankcija. Federalno ministarstvo pravde vrši upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug drugog organa uprave Federacije.
U sastavu Federalnog ministarstva pravde nalazi se Zavod za javnu upravu.
Zavod za javnu upravu vrši strucne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: utvrdivanje unutrašnje organizacije federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave sa ciljem da se unaprijedi njihov rad i organizacija i osigura efikasno rukovodenje; uvodenje savremenih tehnickih metoda i sredstava rada u organe i tijela uprave (informaticko-dokumentacioni sistem); uredivanje nacina ostvarivanja prava i dužnosti službenika i namještenika iz radnih odnosa, placa i drugih naknada u opcim aktima ministarstva i drugih tijela federalne uprave, te saradnja sa nadležnim sindikatom u odnosu na rješavanje tih pitanja; organizovanje strucnog obrazovanja i usavršavanja službenika; izgradnja sistema lokalne samouprave; izbornog sistema, politicko-teritorijalne organizacije Federacije i izrada odgovarajucih propisa u tim pitanjima; izdavanje publikacija iz oblasti prava; razvijanje saradnje sa odgovarajucim medunarodnim organizacijama u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, kao i lokalnim tijelima vlasti i njihovim asocijacijama u pitanjima iz svoje nadležnosti i druge poslove vezane za oblast javne uprave.


Clan 8.


Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija vrši upravne, strucne i druge poslove utvrdene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblasti financija, i to: porezni sistem i poreznu politiku; pracenje ostvarivanja politike i mjera u oblasti deviznog sistema u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 1/97), carina, uvoznih dažbina, kreditnog i bankarskog sistema; sistem finansijskog poslovanja (papiri od vrijednosti i sanacija); obracunski sistem (racunovodstvo, knjigovodstvo i bilansi); sistem osiguranja imovine i lica; sistem taksa; doprinosa i drugih dažbina i igara na srecu; sistem finansiranja javne potrošnje; izrada i izvršenje Budžeta Federacije i godišnje obracune Budžeta Federacije, nadzor nad izvršenjem Budžeta, budžetska inspekcija, trezorsko poslovanje; upravljanje novcanim tokovima; dnevno pracenje novcanih sredstava; obaveze i potraživanja i utvrdivanje dinamike pracenja i planiranja osiguranja nedostajucih sredstava; koncentracija finansijskih sredstava radi osiguranja finansijskog tržišta; javni dug i njegovo servisiranje; kontrola ostvarivanja Budžeta Federacije i druge poslove utvrdene zakonom.
U sastavu Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija su: Porezna uprava, Carinska uprava i Finansijska policija.
Porezna uprava vrši upravne i druge strucne poslove utvrdene zakonom.
Carinska uprava vrši upravne i druge strucne poslove utvrdene zakonom.
Finansijska policija vrši upravne i druge strucne poslove utvrdene zakonom.


Clan 9.


Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavlja upravne, strucne i druge poslove utvrdene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima energije, rudarstva, geoloških istraživanja i industrije, pracenje privredivanja i ekonomskog položaja privrednih subjekata i koordinacija i implementacija projekata od znacaja za Federaciju u oblastima za koje je nadležno; kreiranje energetske politike i geoloških istraživanja, inspekcijski nadzor nad elektroenergetskim objektima i postrojenjima, nad postrojenjima pod pritiskom, inspekcijski nadzor pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina i druge poslove utvrdene zakonom.
U sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je Zavod za mjeriteljstvo i Zavod za geologiju.
Zavod za mjeriteljstvo vrši strucne i organizacione poslove iz oblasti mjeriteljstva u Federaciji; donosi tehnicke propise o verifikaciji mjerila; vrši ispitivanje i verifikaciju mjerila; osniva odgovarajuce centre za verifikaciju i nadzor mjerila; ucestvuje u ostvarivanju, cuvanju, održavanju i upotrebi etalona i referentnih materijala; obavlja etaloniranje i sljedivost etalona i referentnih materijala, vodi odgovarajuce registre na podrucju Federacije; vrši mjeriteljski nadzor nad upotrebom mjerila i oznacavanjem pakovanih proizvoda; vrši neposrednu kontrolu predmeta od plemenitih metala i njihovo žigosanje; saraduje sa odgovarajucim institucijama u Bosni i Hercegovini i obavlja i druge poslove iz oblasti mjeriteljstva koji nisu u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.
Zavod za geologiju vrši istraživacke, strucno-analiticke i druge poslove iz oblasti osnovnih i regionalnih geoloških istraživanja od interesa za Federaciju, koji se odnose na naucno utvrdivanje zakonomjernosti koncentracije i razmještaja prirodnih mineralnih resursa u zemljinoj kamenoj kori, priprema geološke podloge za prostorno planiranje, podloge za izvodenje gradevinskih, rudarskih i drugih aktivnosti, zatim podloge za razvoj šumarstva, poljoprivrede, vodosnabdjevanje, te razvoja urbanizacije i infrastrukturnih objekata. Prikuplja, obraduje, sreduje i evidentira sve podatke o mineralnim resursimana na podrucju Federacije i pruža informacije o njima zainteresovanim organima i organizacijama. Vrši izradu metodskih uputstava, standarda i normativa u oblasti geoloških istraživanja, kreira i razvija geološki informativni sistem.


Clan 10.


Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, strucne i druge poslove utvrdene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblasti prometa i komunikacija, i to: cestovni promet i javne ceste, željeznicki, vazdušni, pomorski, rijecni i jezerski promet; cjevovodni promet; sigurnost cestovnog, željeznickog, vazdušnog, pomorskog, rijecnog i jezerskog prometa; kontrolu letenja; telekomunikacije i poštu osim uspostavljanja i funkcioniranja zajednickih i medunarodnih komunikacijskih uredaja; inspekcijski nadzor u oblasti javnih cesta, cestovnog, željeznickog, vazdušnog, pomorskog, rijecnog i jezerskog prometa i vrši druge poslove utvrdene zakonom.
U sastavu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija je Federalna direkcija za civilnu avijaciju- Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo.
Federalna direkcija za civilnu avijaciju - Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo obavlja strucne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: planiranje, koordinaciju i razvoj, standardizaciju i održavanje kapaciteta aerodromskih objekata i opreme, opreme kontrole leta i vazduhoplovnih sredstava, obavljanje koordinacije avioprevoznika, strategiju civilnog vazduhoplovstva, aeronauticnu inspekciju, dozvole za letenje, aerodromsko rukovodenje i statistiku, sigurnost letenja, aeronavigaciju, spasilacku službu, prijem i predaju poruka, te obuku i razvoj kadrova kroz odgovarajuce institucije i preduzeca iz oblasti vazdušnog prometa.


Clan 11.


Federalno ministarstvo rada i socijalne politke vrši upravne, strucne i druge poslove utvrdene u zakonu koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblasti: socijalne politike, rada, penzijskog i invalidskog osiguranja, i to: politku rada i zapošljavanja, radne odnose i prava iz radnog odnosa, zaštitu na radu; penzijsko-invalidsko osiguranje; medunarodne konvencije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, ugovori i bilateralni sporazumi iz oblasti rada i zapošljavanja; socijalnu sigurnost i solidarnost, zaštitu civilnih žrtava rata; zaštitu porodice, usvojenje i starateljstvo; socijalnu zaštitu i druge poslove utvrdene zakonom.


Clan 12.


Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica vrši upravne, strucne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na prikupljanje i obradu podataka o izbjeglicama i raseljenim osobama, koordiniranje aktivnosti rekonstrukcije zajedno sa registriranjem i nadzorom nevladinih organizacija, stvaranje uvjeta za povratak raseljenih osoba u njihova mjesta stanovanja, ukljucujuci izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i popravku kuca i drugih stambenih objekata za potrebe smještaja izbjeglica i raseljenih osoba, održavanje regionalnih centara za pomoc u obavljanju ovih aktivnosti i druge poslove utvrdene zakonom.


Clan 13.


Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata – Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata vrši upravne, strucne i druge poslove utvrdene zakonom koji se odnosi na: utvrdivanje jedinstvene politke i pripremanje sistemskih propisa kojim se reguliraju osnovna socijalno-statusna pitanja vojnih invalida, porodica poginulih boraca i nezaposlenih boraca i boraca drugih oslobodilackih ratova i ucesnika oslobodilacih pokreta i zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, zaštitu clanova porodica poginulih, nestalih i umrlih boraca, kao i umrlih ratnih i umrlih vojnih invalida; upravni i finansijski nadzor izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti boracko-invalidske zaštite u skladu sa Ustavom i zakonom; daje mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi, a odnose se na socijalna-statusna prava ovih kategorija; osiguravanje sredstava za finansiranje prava propisanih federalnim zakonima i drugim federalnim propisima; utvrduje nacine isplate i uskladivanje mjesecnih novcanih primanja; izgradnju, uredenje i održavanje spomen obilježja, grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava; kontrolu namjenskog trošenja sredstava i vodenje propisanih evidencija iz nadležnosti ovog ministarstva.
Borcima, ratnim invalidima i mirnodopskim vojnim invalidima iz stava 1 ovog clana podrazumijevaju se dosadašnji pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, pripadnici HVO i policije, kao i borci NOR-a od 1941. do 1945. godine.
Pod mirnodopskim invalidima podrazumijevaju se vojni invalidi koji su taj status stekli prilikom služenja obaveznog vojnog roka u miru.


Clan 14.


Federalno ministarstvo zdravstva vrši upravne, strucne i druge poslove koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblasti zdravstva, a narocito poslove koji se odnose na: provodenje politike i strategije zdravstva u cjelini; razvoj i unapredenje sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; pracenje i provodenje federalnih zakona u oblasti zdravstva; izrada programa razvoja zdravstvene djelatnosti, te donošenje planova i programa mjera zdravstvene zaštite; meduentitetska i medukantonalna saradnja u oblasti zdravstva; koordiniranje i implementiranje projekata u oblasti zdravstva od znacaja za Federaciju u saradnji sa medunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, a s ciljem rekonstrukcije i obnove zdravstvenog sistema; ucestvovanje u implementiranju informatickih projekata u oblasti zdravstva; osiguranje dostupnosti djelotvornim, sigurnim, kvalitetnim i ekonomicnim lijekovima i sprjecavanje njihove zloupotrebe; inspekcijski nadzor iz oblasti sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i druge poslove utvrdene zakonom.
U sastavu Federalnog ministarstva zdravstva je Federalna uprava za zaštitu od zracenja i radijacijsku sigurnost.
Federalna uprava za zaštitu od zracenja i radijacijsku sigurnost obavlja, strucne i upravne poslove iz oblasti zaštite od zracenja i radijacione sigurnosti utvrdene odgovarajucim federalnim zakonom.


Clan 15.


Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne, strucne i druge poslove iz nadležnosti Federacije, koji se odnose na: predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje; pedagoške standarde i normative prostora, opreme i nastavnih sredstava za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i odgoj; nostrifikaciju i ekvivalenciju inostranih školskih svjedodžbi i diploma; strucno obrazovanje i usavršavanje nastavnog osoblja; udžbenicku literaturu za osnovno i srednje obrazovanje; naucno-istraživacki rad na unapredenju odgojno-obrazovnog rada; standarde i normative za visoko obrazovanje; dacki i studentski standard; razvoj naucno-istraživacke djelatnosti; zaštitu autorskog prava i intelektualne svojine; koordiniranje naucno-istraživackih aktivnosti; razvoj naucno-istraživackih organizacija; podsticanje fundamentalnih primijenjenih istraživanja; razvoj investicionih tehnologija i kadrova u naucno-istraživackoj djelatnosti; pracenje inovacija, razvoja i unapredenja tehnologija i druge poslove utvrdene zakonom.


Clan 16.


Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa vrši upravne, strucne i druge poslove iz nadležnosti Federacije, koji se odnose na: naucno-istraživacku djelatnost i zaštitu i korištenje kulturno-historijskog nasljeda; muzejsku, arhivarsku, bibiliotekarsku, izdavacku, pozorišnu, muzicku, likovnu, filmsku i estradnu djelatnost, djelatnost organizacija i udruženja gradana u oblasti umjetnosti i kulture; unaprjedenje sporta i tjelesne kulture i druge poslove utvrdene zakonom.
U sastavu ministarstva kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa nalazi se Zavod za zaštitu spomenika.


Clan 17.


Federalno ministarstvo trgovine vrši upravne, strucne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: trgovinu, turizam i ugostiteljstvo; funkcionisanje jedinstvenog tržišta; uticaj privrednog sistema i ekonomske politike na tržište roba i usluga; odnose ponude i potražnje, cijene roba i usluga; zaštitu potrošaca; tržišnu inspekciju i inspekcijski nadzor i druge poslove utvrdene zakonom.


Clan 18.


Federalno ministarstvo prostornog uredenja i okoliša vrši upravne, strucne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: planiranje i uredenje prostora politiku korištenja zemljišta na federalnom nivou; izradu, provodenje i primjenu prostornog plana Federacije; uskladenost prostornih planova kantona sa prostornim planom Federacije; usmjeravanje dugorocnog razvoja upotrebe prirodnih resursa; geološka istraživanja; izradu osnovnih karata geofizickih, seizmoloških, geotermalnih, minerogenetskih, geohemijskih, geomorfoloških i drugih karata; izradu geoloških podloga za prostorno uredenje i ekološku zaštitu zraka, vode i zemlje; izradu strategija i politike zaštite okoliša; standarde kvaliteta zraka, vode i zemlje, ekološko pracenje i kontrola zraka, vode i zemlje i nadzor nad odgovarajucim ustanovama iz sektora i druge poslove utvrdene zakonom.


Clan 19.


Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva vrši upravne, strucne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: zaštitu i korištenje poljoprivrednog zemljišta; zaštitu poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzrocnika bolesti, štetocina i korova; proizvodnju i promet sjemena i sadnog materijala, proizvodnju i unaprjedenje stocarstva; zdravstvenu zaštitu životinja; kontrolu zdravstvene ispravnosti sirovog mesa, ribe, mlijeka i jaja, te stocne hrane; unaprjedenje proizvodnje u šumarstvu, uzgoj, zaštitu, uredivanje i unaprjedivanje šuma, stanje drvnog fonda, eksploataciju šuma; pošumljavanje degradiranih i izdanackih šuma, goleti i krša; lovstvo i lovnu prirodu; vodene izvore, planove, osnovne i bilanse voda; zahvatanje i korištenje voda; osiguranje voda za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva i industrije; inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i druge poslove utvrdene zakonom.
U sastavu Federalnog ministarstva poljoprivrede je Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi.


Clan 20.


Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta vrši upravne, strucne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: podsticanje razvoja, poduzetništva i obrta; davanje potpore za primjenu inovacija i uvodenje savremenih tehnologija u oblasti poduzetništva i obrta; povecanje udjela poduzetništva i obrta u ukupnoj privredi; organizovanje institucija za poduzetništvo i stvaranje poduzetnicke infrastrukture, osposobljavanje poduzetnika i obrtnika kroz redovno i dopunsko obrazovanje i druge poslove utvrdene zakonom.
2. Samostalne federalne uprave


Clan 21.


Samostalne federalne uprave su:
1. Federalna uprava civilne zaštite i
2. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove


Clan 22.


Federalna uprava civilne zaštite vrši upravne, strucne i druge poslove utvrdene zakonom, a koji se odnose na: organiziranje, pripremanje i funkcionisanje civilne zaštite i službe osmatranja i obavještavanja, razradu plana upotrebe i djelovanja civilne zaštite, pracenje stanja priprema civilne zaštite uz predlaganje i preduzimanje mjera na unapredenju organizovanja i osposobljavanja civilne zaštite; izdavanje naredbi za upotrebu jedinica, službi, štabova i povjerenika civilne zaštite na provodenju mjera zaštite i spašavanja; organizovanje i pracenje realizacije obuke gradana na provodenju samozaštite, organizovanje i koordinaciju provodenja mjera zaštite i spašavanja; donošenje plana okvirnih, licnih i materijalnih formacija štabova, jedinica i službi zaštite i spašavanja uz predlaganje i poduzimanje mjera na njihovoj popuni ljudstvom i materijalnim sredstvima, donošenje nastavnih planova i programa obuke struktura civilne zaštite; predlaganje programa zajednickih samostalnih vježbi i izradu elaborata za izvodenje vježbi civilne zaštite; izradu i donošenje svog plana obrane; sve poslove prikupljanja podataka o minama i drugim neeksplodiranim ubojnim sredstvima (NUS-a) na teritoriji Federacije sa održavanjem baze podataka o tome; izvodenje strucne obuke osoba za rad sa NUS-a; ugovaranje radova, nadzor nad izvodenjem i provjerom kvaliteta i prijem radova uklanjanja i uništavanje NUS-a, te neposredno uklanjanje i uništavanje pronadenog NUS-a (realizacija na poziv preko timova na hitne intervencije); pripremu propisa u oblasti civilne zaštite, medunarodnu saradnju po pitanjima iz oblasti civilne zaštite; predlaganje planova naucno-istraživackih projekata iz oblasti civilne zaštite i pracenje njihove realizacije, inspekcijski nadzor iz oblasti civilne zaštite; vodenje propisanih evidencija i vršenje drugih poslova iz ove oblasti, utvrdene odgovarajucim federalnim zakonom.


Clan 23.


Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši upravne i druge strucne poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: premjer, uspostavljanje i obnovu katastra nekretnina; katastar komunalnih uredaja osim poslova koji su zakonom dati u nadležnost kantona i opcina; kartografisanje teritorije Federacije; geodetsko-kartografske poslove od znacaja za odbranu; vodenje tehnicke arhive originala planova i karata osnovnih geodetskih radova i drugih podataka dobivenih vršenjem geodetskih radova; komasaciju zemljišta i premjeravanje zemljišta za posebne potrebe; evidenciju na nekretninama i davanje prijedloga za reprivatizaciju imovine i inspekcijski nadzor nad poslovima premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta i katastra komunalnih uredaja.
3. Samostalne federalne ustanove


Clan 24.


Samostalne federalne ustanove su:
1. Federalni zavod za statistiku,
2. Federalni meteorološki zavod,
3. Arhiv Federacije,
4. Federalni zavod za programiranje razvoja i
5. Federalna direkcija robnih rezervi.


Clan 25.


Federalni zavod za statistiku vrši strucne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na statisticka istraživanja u Federaciji, a narocito na: utvrdivanje jedinstvene metodologije statistickih istaživanja, jedinstvene statisticke standarde, razvijanje statistickog informacionog sistema kao dijela jedinstvenog sistema informisanja; uvodenje i vodenje administrativnih i statistickih registara (prostornih jedinica, stanovništva, preduzeca, samostalnih radnji i dr.), evidencije propisane zakonom, razmjenjivanje statistickih podataka sa drugim državama i medunarodnim organizacijama proisteklih iz obaveza utvrdenih medunarodnim ugovorima i u skladu sa zakonom na državnom nivou kojim se ureduje ovo pitanje.


Clan 26.


Federalni meteorološki zavod vrši strucne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: razvoj i funkcionisanje meteorološke, vazduhoplovno-meteorološke, hidrološke i seizmološke djelatnosti i kvaliteta životne sredine; istraživanje atmosfere, vodenih resursa; kvaliteta životne sredine (zraka, vode i tla) i seizmoloških procesa; prikupljanje, obradivanje i objavljivanje podataka iz djelokruga od interesa za Federaciju i vršenje drugih poslova u oblasti meteorologije, vazduhoplovne meteorologije, hidrologije, kvaliteta životne sredine i seizmologije.


Clan 27.


Arhiv Federacije vrši strucne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: evidentiranje, preuzimanje, sredivanje, obradu, zaštitu i korištenje ukupne arhivske grade i registarskog materijala; razvoj arhivske djelatnosti u Federaciji; mjere osiguranja i zaštite arhivske grade; strucni nadzor nad zaštitom registarskog materijala i arhivske grade i odabir arhivske grade iz registarskog materijala; izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih zvanicnih isprava o cinjenicama i dokazima koji se nalaze u gradi koju cuva; strucno usavršavanje radnika arhivske službe i naucno-istraživacki, publicisticki rad u arhivskoj djelatnosti i medunarodnu arhivsku saradnju.


Clan 28.


Federalni zavod za programiranje razvoja vrši istraživacke, strucno-analiticke i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: programiranje razvoja, analizu faktora i mogucnosti privrednog razvoja i njihovu prezentaciju na domacem i stranom tržištu; kreiranje strategije i programa razvoja i izradu mjera razvojne i ekonomske politike; analizu i programiranje unapredivanja strukturnih odnosa u privrednom i društvenom razvoju (sektorsko, vlasnicko, organizaciono i drugi oblici strukturnih odnosa); programiranje korištenja, valorizacije i zaštite prirodnih resursa i mjera za njihovo ostvarivanje, izradu makroekonomskih bilansa, proporcija i globalnih agregata rasta; izradu materijalnih bilansa zemlje; analiziranje odnosa u oblasti raspodjele, koncipiranje programa naucnoistraživackog rada od znacaja za privredni razvoj i ekonomsku politiku; programiranje razvoja društvenih djelatnosti u skladu sa strategijom privrednog razvoja; regionalni razvoj i sistem njegovog podsticanja i saradnju sa institucijama koje se bave pitanjem razvoja u zemlji i inostranstvu.


Clan 29.


Federalna direkcija robnih rezervi vrši strucne i druge poslove koji se odnose na nabavku, razmještaj, zanavljanje, cuvanje i korištenje robnih rezervi Federacije; provodenje mjera radi intervencija na tržištu, balansiranje roba za potrebe rezervi Federacije i saradnju sa organima za robne rezerve u kantonima, opcinama i preduzecima.


III – SJEDIŠTE FEDERALNIH MINISTARSTAVA, FEDERALNIH UPRAVA I FEDERALNIH USTANOVA


Clan 30.


Sjedište federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih ustanova je u Sarajevu.
Izuzetno od odredaba prethodnog stava, sljedeca ministarstva imaju sjedište u Mostaru:
- Federalno ministarstvo trgovine,
- Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,
- Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,
- Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,
- Federalno ministarstvo kulture i sporta.
Vlada može odluciti da druga ministarstva, odnosno druga tijela federalne uprave mogu imati sjedište van Sarajeva.


IV – RUKOVOĐENJE FEDERALNIM MINISTARSTVIMA, FEDERALNIM UPRAVAMA I FEDERALNIM USTANOVAMA I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA


Clan 31.


Rukovodenje federalnim ministarstvima, federalnim upravama i federalnim ustanovama vrši se na nacin predviden Zakonom o upravi Federacije Bosne i Hercegovine.


Clan 32.


Unutrašnja organizacija federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih ustanova utvrduje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji izraduje se i donosi na nacin predviden Zakonom o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima koji se odnose na izradu i donošenje tih pravilnika.


V – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Clan 33.


Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH”, br. 8/95, 2/96, 9/96 i 48/99).


Clan 34.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.