ZAKON
O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA
JAVNE PRIHODE


Članak 1.

Ovim zakonom propisuje se visina stope zatezne kamate na javne prihode koji nisu plaćani u zakonom propisanom roku.
Javnim prihodima, u smislu stavka 1. ovog članka, smatraju se javni prihodi koji se uvode federalnim zakonima: porezi, pristojbe, naknade, doprinosi i sl.

Članak 2.

Na iznos javnih prihoda koji nije plaćen u zakonom propisanom roku, plaća se zatezna kamata po stopi od 0,06% za svaki dan zakašnjenja.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju važiti: Odluka o visini kamate na iznos poreza na promet proizvoda i usluga koji nije plaćen u propisanom roku ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/96), Odluka o visini kamatne stope na iznos poreza na dobit poduzeća koji nije plaćen u propisanom roku ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/98) i odredbe Zakona o porezu na plaću ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00, 54/00 i 16/01) i Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00, 54/00 i 16/01) kojima je regulirana visina stope zatezne kamate na javne prihode koji nisu plaćeni u propisanom roku.

Članak 4.

Postupci za utvrđivanje visine zatezne kamate po neblagovremeno plaćenim javnim prihodima, iz članka 1. stavak 2. ovog zakona, po kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu donesena ili izvršena konačna i pravomoćna rješenja, završit će se po odredbama ovog zakona.
Iznos zatezne kamate po neblagovremeno plaćenim javnim prihodima, iz stavka 1. ovog članka, utvrdit će se po stopi određenoj u članku 2. ovog zakona.

Članak 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Predsjedatelj
Doma naroda Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH Parlamenta Federacije BiH
Prof. dr. Ivo Komšić, v.r. Ismet Briga, v.r.