Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O UTVRDJIVANJU I REALIZACIJI POTRAZIVANJA GRADJANA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

Clan 1.


U Zakonu o utvrdjivanju i realizaciji potrazivanja gradjana u postupku privatizacije ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 45/00 i
54/00) u clanu 18. stav 1. rijec "dvije" zamjenjuje se rijecju "cetiri".


Clan 2.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


Predsjedavajuci
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, s.r.

Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, s.r.