ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA

Članak 1.

U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Službene novine Federacije BiH2, br. 6/95, 25/97, 13/00, 36/00 i 54/00, u daljnjem tekstu: Zakon), u članku 11. u stavku 2. riječi: "građevinska i građevinsko-zanatska" brišu se, a iza riječi "zadruge" dodaju se riječi : "osim građevinsko-zanatskih zadruga".

Članak 2.

U članku 12. u stavku 1. točka 4) briše se.
U stavku 2. u točki 5) točka se zamjenjuje zarezom i dodaje nova točka 6) koja glasi:
"6) tečnog naftnog plina (propan-butan) ukoliko se koristi kao pogonski materijal odnosno energija."

Članak 3.

U članku 19. u točki 1. alineja peta briše se.
Točka 10. mijenja se i glasi:
"knjiga, brošura, časopisa i publikacija stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog karaktera, te udžbenika za predškolsko, osnovno, srednje, više i visoko obrazovanje, službenih glasila, dnevnih i tjednih novina.
Mišljenje o tome da se radi o proizvodima iz ove točke daje nadležno federalno ministarstvo."
U točki 15. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje nova točka 16. koja glasi:
"16. pčelarskih proizvoda, opreme za pčelarstvo i sredstva za zaštitu zdravlja pčela."

Članak 4.

U članku 24. u stavku 3. alineja prva, riječ: "i usluga prometa proizvoda na veliko u Federaciji ostvarena razlika između nabavne i prodajne cijene kao i" brišu se.
Alineja sedma briše se.
Iza dosadašnje alineje osme koja postaje alineja sedma, dodaje se nova alineja osma, koja glasi:
"- kod građevinskih usluga vrijednost usluge koja u sebi ne sadrži vrijednost ugrađenog građevinskog materijala i porez na promet proizvoda koji je plaćen na taj građevinski materijal."

Članak 5.

U članku 28. u stavku 1. na kraju točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: " a porezni obveznik fizička osoba iz članka 4. stavak 2. Zakona u roku od 15 dana po isteku mjeseca."

Članak 6.

U članku 29. u stavku 1. riječi: "u roku od 15 dana po isteku mjeseca" zamjenjuju se riječima: "i to pravna osoba u roku od 15 dana po isteku mjeseca a fizička osoba iz članka 4. stavak 2. Zakona do kraja mjeseca za protekli mjesec."

Članak 7.

U članku 31. u stavku 1. riječi: " prosinca tekuće godine za koju podnosi obračun" zamjenjuju se riječima: "siječnja naredne godine za prethodnu godinu".

Članak 8.

U Tarifi poreza na promet u točki 1. Porez na promet proizvoda u Tarifnom broju 1. broj "24" zamjenjuje se brojem "20".
U Tarifnom broju 2. u stavku 1. u uvodnoj rečenici broj "12" zamjenjuje se brojem "10".
Točka 1. briše se.
Dosadašnje toč. 2. do 19. postaju toč. 1. do 18.
U točki 2. Porez na promet usluga u Tarifnom broju 1. u uvodnoj rečenici broj "12" zamjenjuje se brojem "10".

Članak 9.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Doma naroda parlamenta
Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, v.r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, v.r.