ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA

Član 1.

U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Službene novine Federacije BiH2, br. 6/95, 25/97, 13/00, 36/00 i 54/00, u daljem tekstu: Zakon), u članu 11. u stavu 2. riječi: "građevinska i građevinsko-zanatska" brišu se, a iza riječi "zadruge" dodaju se riječi : "osim građevinsko-zanatskih zadruga".

Član 2.

U članu 12. u stavu 1. tačka 4) briše se.
U stavu 2. u tački 5) tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje nova toaka 6) koja glasi:
"6) tečnog naftnog plina (propan-butan) ukoliko se koristi kao pogonski materijal odnosno energija."

Član 3.

U članu 19. u tački 1. alineja peta briše se.
Tačka 10. mijenja se i glasi:
"knjiga, brošura, časopisa i publikacija stručnog, naučnog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog karaktera, te udžbenika za predškolsko, osnovno, srednje, više i visoko obrazovanje, službenih glasila, dnevnih i nedeljnih novina.
Mišljenje o tome da se radi o proizvodima iz ove tačke daje nadležno federalno ministarstvo."
U tački 15. tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje nova tačka 16. koja glasi:
"16. pčelarskih proizvoda, opreme za pčelarstvo i sredstva za zaštitu zdravlja pčela."

Član 4.

U članu 24. u stavu 3. alineja prva, riječ: "i usluga prometa proizvoda na veliko u Federaciji ostvarena razlika između nabavne i prodajne cijene kao i" brišu se.
Alineja sedma briše se.
Iza dosadašnje alineje osme koja postaje alineja sedma, dodaje se nova alineja osma, koja glasi:
"- kod građevinskih usluga vrijednost usluge koja u sebi ne sadrži vrijednost ugrađenog građevinskog materijala i porez na promet proizvoda koji je plaćen na taj građevinski materijal."

Član 5.

U članu 28. u stavu 1. na kraju tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: " a porezni obveznik fizičko lice iz člana 4. stav 2. Zakona u roku od 15 dana po isteku mjeseca."

Član 6.

U članu 29. u stavu 1. riječi: "u roku od 15 dana po isteku mjeseca" zamjenjuju se riječima: "i to pravno lice u roku od 15 dana po isteku mjeseca a fizičko lice iz člana 4. stav 2. Zakona do kraja mjeseca za protekli mjesec."

Član 7.

U članu 31. u stavu 1. riječi: " decembra tekuće godine za koju podnosi obračun" zamjenjuju se riječima: "januara naredne godine za prethodnu godinu".

Član 8.

U Tarifi poreza na promet u tački 1. Porez na promet proizvoda u Tarifnom broju 1. broj "24" zamjenjuje se brojem "20".
U Tarifnom broju 2. u stavu 1. u uvodnoj rečenici broj "12" zamjenjuje se brojem "10".
Tačka 1. briše se.
Dosadašnje tač. 2. do 19. postaju tač. 1. do 18.
U tački 2. Porez na promet usluga u Tarifnom broju 1. u uvodnoj rečenici broj "12" zamjenjuje se brojem "10".

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Doma naroda parlamenta
Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, s.r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, s.r.