Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRHOVNOM SUDU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Clanak 1.

U Zakonu o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 9/96) u clanku 4. u cetvrtom retku iza rijeci "obavjestenja" tocka se brise i dodaju rijeci: "i neposredno ih pribavljati uvidom u spise predmeta."

Clanak 2.

U clanku 10. u stavku 1. na kraju teksta tocka se zamjenjuje zarezom i dodaju rijeci: "sukladno federalnim zakonom".

Clanak 3.

U clanku 13. stav 1. tocka 4. iza rijeci "sudova", dodaju se rijeci:
"i opcinskih sudova sa podrucja razlicitih zupanija."
U tocki 5. rijeci: "kantonalnog" i "kantonalni" brisu se, a na kraju teksta tocka-zarez se zamjenjuju zarezom i dodaju rijeci: "kada je odredjeno federalnim zakonom".
Iza stavka 1. dodaju se novi st. 2., 3. i 4. koji glase:
"Vrhovni sud je nadlezan za provodjenje istrage i sudjenje u prvom stupnju i po pravnim lijekovima uciniteljima kaznenih djela:
1. terorizam iz clanka 146. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 43/98, 2/99 i 15/99) (u daljnjem tekstu: KZ FBiH),
2. medjunarodni kriminal iz clanka 168. KZ FBiH,
3. medjuzupanijski kriminal,
4. neovlastena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz
clanka 252. KZ F BiH,
5. organizovani kriminal.
Pod medjuzupanijskim kriminalom, u smislu ovog zakona smatraju se krivicna djela terorizma iz clanka 146. KZ F BiH, medjunarodni terorizam iz clanka 168. KZ F BiH, neovlastena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz clanka 252. KZ F BiH i organiziranog kriminala.
Organizirani kriminal se sastoji od onih kaznenih djela koja pocine dvije ili vise osoba koje djeluju kao ustrojeno udruzenje ili organizacija u dogovoru tijekom jednog vremenskog perioda s ciljem pocinjavanja visestrukih kaznenih djela od kojih je za najmanje jedan predvidjena kazna od pet ili vise godina zatvora. Takva kaznena djela mogu biti sama sebi cilj, ili sredstvo stjecanja materijalne koristi, opstrukcije povratka izbjeglica, ili ugrozavanje mira i stabilnosti u Federaciji na neki drugi nacin i u odgovarajucim slucajevima, nepropisnog utjecanja na rad javnih organa vlasti."

Clanak 4.

U clanku 17. u stavku 1. u prvom retku iza rijeci "odjeljenje" dodaju se rijeci: "za sudjenje u prvom stupnju uciniteljima krivicnih djela iz clanka 13. stavak 2. ovog zakona, odjeljenje", a u cetvrtom retku iza rijeci: "gradjanskom postupku" dodaju se rijeci: "i postupku upravnih sporova".
U stavku 2. rijeci: "i upravnog" brisu se.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"U Vrhovnom sudu istragu za kaznena djela iz stavka 2. clanka 13. ovog zakona provodi istrazni sudac".

Clanak 5.

U clanku 36. stavak 1. broj "17" zamjenjuje se brojem "24".

Clanak 6.

U clanku 51. na kraju teksta tocka se zamjenjuje zarezom i dodaju rijeci:
"osim poslova edukacije pravosudnih i drugih djelatnika, uz suglasnost Predsjednika Vrhovnog suda."

Clanak 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, v.r.

Predsjedatelj
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, v.r.