Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRHOVNOM SUDU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Clan 1.

U Zakonu o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 9/96) u clanu 4. u cetvrtom redu iza rijeci "obavjestenja" tacka se brise i dodaju rijeci: "i neposredno ih pribavljati uvidom u spise predmeta."

Clan 2.

U clanu 10. u stavu 1. na kraju teksta tacka se zamjenjuje zarezom i dodaju rijeci: "u skladu sa federalnim zakonom".

Clan 3.

U clanu 13. stav 1. tacka 4. iza rijeci "sudova", dodaju se rijeci:
"i opcinskih sudova sa podrucja razlicitih kantona."
U tacki 5. rijeci: "kantonalnog" i "kantonalni" brisu se, a na kraju teksta tacka-zarez se zamjenjuju zarezom i dodaju rijeci: "kada je odredjeno federalnim zakonom".
Iza stava 1. dodaju se novi st. 2., 3. i 4. koji glase:
"Vrhovni sud je nadlezan za provodjenje istrage i sudjenje u prvom stepenu i po pravnim lijekovima ucinilaca krivicnih djela:
1. terorizam iz clana 146. Krivicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 43/98, 2/99 i 15/99) (u daljem tekstu: KZ FBiH),
2. medjunarodni terorizam iz clana 168. KZ FBiH,
3. medjukantonalni kriminal,
4. neovlastena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz clana 252. KZ F BiH,
5. organizovani kriminal.
Pod medjukantonalnim kriminalom, u smislu ovog zakona, smatraju se krivicna djela terorizma iz clana 146. KZ F BiH, medjunarodni terorizam iz clana 168. KZ F BiH, neovlastena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz clana 252. KZ F BiH i organizovanog kriminala.
Organizovani kriminal se sastoji od onih krivicnih djela koja pocine dvije ili vise osoba koje djeluju kao ustrojeno udruzenje ili organizacija u dogovoru tokom jednog vremenskog perioda s ciljem pocinjavanja visestrukih krivicnih djela od kojih je za najmanje jedan predvidjena kazna od pet ili vise godina zatvora. Takva krivicna djela mogu biti sama sebi cilj, ili sredstvo sticanja materijalne koristi, opstrukcije povratka izbjeglica, ili ugrozavanje mira i stabilnosti u Federaciji na neki drugi nacin i u odgovarajucim slucajevima, nepropisnog uticanja na rad javnih organa vlasti."

Clan 4.

U clanu 17. u stavu 1. u prvom retku iza rijeci "odjeljenje" dodaju se rijeci: "za sudjenje u prvom stepenu uciniocima krivicnih djela iz clana 13. stav 2. ovog zakona, odjeljenje", a u cetvrtom redu iza rijeci: "gradjanskom postupku" dodaju se rijeci: "i postupku upravnih sporova".
U stavu 2. rijeci: "i upravnog" brisu se.
Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"U Vrhovnom sudu istragu za krivicna djela iz stava 2. clana 13. ovog zakona provodi istrazni sudac".

Clan 5.

U clanu 36. stav 1. broj "17" zamjenjuje se brojem "24".

Clan 6.

U clanu 51. na kraju teksta tacka se zamjenjuje zarezom i dodaju rijeci:
"osim poslova edukacije pravosudnih i drugih djelatnika, uz saglasnost Predsjednika Vrhovnog suda."

Clan 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


Predsjedavajuci
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, s.r.

Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, s.r.