ZAKON
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2001.GODINU

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom se uređuje način izvršavanja Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu (u daljem tekstu:Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Opći dio Proračuna se sastoji od bilance prihoda i izdataka te računa financiranja, a posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po proračunskim korisnicima i vrsti izdataka.
U bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici, te izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na nivou Federacije Bosne i Hercegovine na temelju zakonskih i drugih propisa.
U računu financiranja iskazuju se zaduživanja i otplata sredstava po zaduženju Proračuna, što je povezano sa financiranjem salda bilance prihoda i izdataka.


II - TRANSPARENTNOST I JAVNOST PRORAČUNA

Članak 3.

U cilju osiguranja transparentnosti, Proračun Federacije Bosne i Hercegovine prikazuje ukupno i po proračunskim korisnicima analitički sve javne prihode i javne izdatke po računima računskog plana.
U cilju javnosti upravljanja javnim novcem Proračun Federacije Bosne i Hercegovine će se objavljivati ukupno i po proračunskim korisnicima u javnim glasilima.

III - REVIZIJA I KONTROLA PRORAČUNA

Članak 4.

Ured za reviziju vrši godišnju reviziju financijskih izvješća korisnika Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o reviziji Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/99).
Ured za reviziju podnosi svoje izvješće o izvršenoj reviziji financijskih izvješća proračunskih korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i / ili institucijama i nadležnim ministrima.

IV - IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Ćlanak 5.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljem tekstu: korisnici) koji su u posebnom dijelu Proračuna određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.
Korisnici koriste proračunska sredstva samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 6.

Korisnici koriste sredstva Proračuna sukladno svojemu godišnjim financijskim planom, a po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Članak 7.

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima za ispunjavanje obveza koje se podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir utvrđenu dinamiku priliva i odliva sredstava.


Članak 8.

Postupak nabavke investicijskih dobara i usluga moraju se obavljati sukladno Uredbi o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/98).

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih i mjesečnih planova za izvršavanje Proračuna, sukladno njegovim likvidnim mogućnostima.

Članak 10.

Korisnici preuzimaju obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo plaćanje usklađeno sa tromjesečnim i mjesečnim planom za izvršavanje Proračuna.
Iznimno, zbog neusklađenog priliva sredstava u Proračun prema tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka, Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija ( u daljem tekstu: Ministarstvo financija) može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima uz suglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Vlada).

Članak 11.

Ministarstvo financija izvršava svoje obveze po dinamici mjesečnih i tromjesečnih financijskih planova izvršenja po korisnicima i izdacima sukladno raspoloživim sredstvima čime se ujedno utvrđuje dinamika izvršavanja Proračuna.
Ministarstva koja u svom proračunskom razdjelu sadrže potrošačke jedinice - glave, proračunski su za njih nadležna.
Ministarstva koja su nadležna za proračunske korisnike utvrđuju računske tromjesečne i mjesečne planove izvršenja izdataka po svojim korisnicima u okviru odobrenih sredstava iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Korisnici su obvezni Ministarstvu financija dostavljati tromjesečne financijske planove za izvršavanje Proračuna 15 dana prije početka tromjesečja.
Korisnici su obvezni Ministarstvu financija i to do 25. u tekućem mjesecu, dostavljati prijedlog mjesečnog računskog plana za sljedeći mjesec po stavkama utvrđenim tromjesečnim financijskim planom.
Ako korisnik Ministarstvu financija ne podnese prijedlog mjesečnog financijskog plana u roku iz stavka 2. ovog članka, mjesečni plan za tog korisnika utvrđuje Ministarstvo financija.


Članak 13.

Ministarstvo financija prenosi neutrošena sredstava po pojedinim stavkama izdataka iz mjesečnog plana izvršavanja Proračuna na iste stavke u plan izvršavanja Proračuna za sljedeće razdoblje u okviru proračunske godine.

Članak 14.

Iznimno, izdaci koji nisu predviđeni mjesečnim planom izvršavanja Proračuna ili izdaci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavki u mjesečnom planu za izvršavanje Proračuna (u daljem tekstu: nepredviđeni izdaci), mogu se podmiriti uz suglasnost Ministarstva financija.
Ministarstvo financija suglasit će se s isplatom izdataka iz stavka 1. ovog članka, ako isplate proizilaze iz federalnog duga na temelju Zakona o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/98).

Članak 15.

Iznimno, ako pojedini korisnik ne bude mogao nepredviđene i nedovoljno predviđene izdatke podmiriti iz osobnih ušteda, Vlada može, na prijedlog Ministarstva financija odlučiti da se ti izdaci podmire iz ušteda drugih korisnika ili smanjenjem sredstava na njihovim stavkama.

Članak 16.

O korištenju sredstava Tekuće pričuve Proračuna odlučuje Vlada.
Premijer može raspolagati sredstvima Tekuće pričuve Proračuna do iznosa od 100.000 KM, kvartalno.
Federalni ministar financija - Federalni ministar finansija ( u daljem tekstu: Ministar financija) može raspolagati sredstvima Tekuće pričuve Proračuna do iznosa od 50.000 KM, kvartalno.
Premijer i Ministar financija su obvezni kvartalno izvješćivati Vladu o raspolaganju sredstvima iz st. 2. i 3. ovog članka.

Članak 17.

Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugih propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva i povećana sredstva ili se utemelji novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Tekuće pričuve Proračuna, a odobrava ih Vlada.
Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog propisa, umanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove troškove prenose se u Tekuću pričuvu Proračuna ili na korisnika koji preuzme njegove poslove uz odobrenje Vlade.


Članak 18.

Sav prikupljeni i naplaćeni javni prihod, koji pripada Proračunu, obvezno se uplaćuje na račune javnih prihoda Federalnog proračuna.

Članak 19.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiocima na teret tih prihoda, na temelju rješenja Ministarstva financija.

Članak 20.

Proračunskim korisnicima osiguravaju se sredstva za obvezno osiguranje sukladno posebnim propisom.
Sredstva za naknadu štete na imovini koja nije osigurana prema stavku 1.ovog članka osiguravaju se u Proračunu i doznačavat će se proračunskim korisnicima na njihov zahtjev.

Članak 21.

Visina dnevnica, naknada za putne i druge troškove koji nastanu u svezi službenih putovanja za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Proračunu određuje se na temelju Uredbe o naknadama za putne troškove ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/96).

Članak 22.

Sredstva utvrđena u razdjelu 10. Proračuna, pozicija "Naknada zastupnicima u Parlamentu Federacije (zastupnički paušal)" doznačit će se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu zakona o novčanim primanjima zastupnika i izaslanika u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/98).

Članak 23.

Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Proračuna, pozicija "Transfer za parlamentarne političke stranke" rasporedit će na korisnike Vlada.
Sredstva namijenjena za financiranje političkih stranaka Vlada će rasporediti tako da 40% od predviđenog iznosa rasporedi na političke stranke u jednakim iznosima, a preostalih 60% prema kriteriju sudjelovanja broja zastupnika u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Sredstva utvrđena u razdjelu 12.Proračuna pozicija "Transferi udrugama građana i drugim organizacijama" rasporedit će na korisnike Vlada.


Članak 24.

Sredstva utvrđena u razdjelu 15. Proračuna, pozicija "Transfer za ekshumacije" koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 25.

"Transfer za financiranje Bosne i Hercegovine", utvrđen u razdjelu 16. Proračuna, uplaćuje se mjesečno u visini jedne dvanaestine od godišnjeg iznosa, odnosno sukladno Zakonu o izvršenju Proračuna Bosne i Hercegovine za 2001. godinu.
Sredstva utvrđena u razdjelu 16. Proračuna, pozicija "Transfer kantonima i nižim razinama vlasti" raspoređuje po kantonima Vlada, sukladno unaprijed utvrđenim kriterijima uzimajući u obzir ostvarene prihode po stanovniku.
Sredstva utvrđena u razdjelu 16.Proračuna pozicija "Izdaci za inozemne kamate" i "Otplate duga" usmjeravat će se sukladno sa ostvarenim prilivom sredstava u Federalni Proračun po temelju međunarodnog transfera za financiranje spoljnog duga i imat će prioritet.

Članak 26.

Sredstva utvrđena u razdjelu 17.Proračuna, pozicija "Podsticaji u industrijskoj proizvodnji" koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 27.

Sredstva utvrđena u razdjelu 18. glava 182.Proračuna, pozicija "Rekonstrukcija i investiciono održavanje cesta" koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 28.

Sredstva utvrđena u razdjelu 19.Proračuna, pozicija "Transfer za raseljene i izbjegle osobe" koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 29.

Sredstva utvrđena u razdjelu 20. Proračuna, pozicija "Transfer za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju" koriste se po programu koji donosi Vlada.

Članak 30.

Sredstva utvrđena u razdjelu 21.Proračunaa, pozicije "Transfer za kulturu od značaja za Federaciju" i "Transfer za šport od značaja za Federaciju" koriste se po programima koje donosi Vlada.


Članak 31.

Nadležni korisnici proračunskih sredstava obvezni su predložiti Vladi programe utroška sredstava iz čl. 24., 26., 27., 28., 29., i 30.
Sredstva se ne mogu koristiti prije nego što to Vlada utvrdi odlukom.
Bitni elementi programa su: naziv programa, svrha programa, visina sredstava, izvori sredstava i naziv organizacije koja prima transfer.
O utrošenim sredstvima iz stavka 1. ovog članka proračunski korisnici izvješćuju Federalno ministarstvo financija - finansija, a Vlada Parlament Federacije, tromjesečno.

Članak 32.

Sredstva, pozicija "Naknade troškova uposlenih" doznačavat će se korisnicima Proračuna na temelju Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98 i 49/00).

Članak 33.

Prikupljanje javnih prihoda Proračuna Federacije BiH vrši se preko računa javnih prihoda otvorenih u komercijalnim bankama (depozitni račun).
Obavljanje platnih transakcija vrši se preko računa javnih prihoda Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine i redovitih računa proračunskih korisnika u komercijalnim bankama (transakcijski račun).

Članak 34.

Nadzor nad upotrebom proračunskih sredstava od strane korisnika obavlja Ministarstvo financija, na način propisan od ministra financija-finansija.

Članak 35.

Kantoni, gradovi i općine ne mogu se komercijalno zadužuivati u zemlji i inozemstvu u svrhu financiranja tekućih i kapitalnih investicionih izdataka.

Članak 36.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem osobne djelatnosti moraju se uplaćivati na račune javnih prihoda Federalnog proračuna.


V - KAZNENE ODREDBE

Članak 37.

Novčanom kaznom od 500 do 1000 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proračuna:

1. ako sredstva Proračunaa ne upotrebljava za one namjene za koje su sredstva utvrđena i ako preuzme obavezu iznad utvrđene u Proračunu (članak 5.);
2. ako sredstva Proračuna ne upotrebljava sukladno svojim planovima (članak 6.);
3. ako Ministarstvo financija ne dostavi kvartalni plan u propisanom roku (članak 12.);
4. ako sredstva isplati protivno članku 32. ovog zakona;
5. ako se zadužuje protivno članku 35. ovog zakona;
6. ako postupe suprotno članku 36. ovog zakona.

Član 38.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se na fiskalnu 2001. godinu.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Prof. dr. Ivo Komšić, s.r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, s.r.