Z A K O N

O STRANIM ULAGANJIMA


I - OPĆE ODREDBE


Članak 1.


Ovim zakonom uređuju se prava, obveze i povlastice stranih ulagatelja, oblici stranih ulaganja, postupak odobrenja i registracije stranih ulaganja i određuju organi nadležni za odobrenje i registraciju stranih ulaganja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacije BiH).
Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o politici izravnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik BiH'', broj 17/98).


Članak 2.


U smislu ovog zakona upotrijebljeni izrazi:
-''Izravno strano ulaganje'' ili ''strano ulaganje'';
-''Strani ulagatelj'';
-''Strana kontrola'';
-''Domaći ulagatelj'' (rezident BiH);
-''Ulog'';
-''Slobodna konvertibilna valuta'';
-''Javno informiranje''
imaju značenje definirano u članku 2. Zakona o politici izravnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini.


II - PRAVA, OBVEZE I POVLASTICE
STRANIH ULAGATELJA


Članak 3.


Strani ulagatelj ima pravo da investira dobit iz takvih ulaganja u bilo koji sektor gospodarskih i negospodarskih djelatnosti u Federaciji BiH i to u istom obliku i pod istim uvjetima definiranim za domaće ulagatelje (rezidente Bosne i Hercegovine) po važećim zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH).
Izuzetno od odredbi iz stavka 1. ovog članka strani ulog u glavnicu gospodarskog društva koje se bavi proizvodnjom i prodajom oružja, municije, eksploziva za vojnu upotrebu i vojne opreme i javnim informiranjem (u daljnjem tekstu: Sektori koji podliježu restrikciji) ne može prijeći 49% od glavnice u tom gospodarskom društvu.


Članak 4.


Strani ulagatelj može osnovati gospodarsko društvo u Federaciji BiH pod istim uvjetima koji važe za domaće ulagatelje sukladno Zakonu o gospodarskim društvima (''Službene novine Federacije BiH'', br. 23/99 i 45/00) ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.
U smislu ovog zakona ''osnivačko pravo stranih osoba'' uključuje pravo osnivanja i upravljanja gospodarskim društvima pod uvjetima koji važe za domaće ulagatelje.
Bilo kakva naknadno uvedena ograničenja na osnivačka prava stranih osoba, koja su u suprotnosti ovom zakonu, ne proizvode pravne posljedice.


Članak 5.


Pravne osobe u vlasništvu stranog ulagatelja imaju ista prava, obveze i odgovornosti kao pravne osobe koje su u potpunom vlasništvu domaćih pravnih ili fizičkih osoba.
Pravni položaj, prava, obveze i odgovornosti dijelova stranih privatnih osoba i
stranih fizičkih osoba koji poduzimaju poslovne aktivnosti u Federaciji BiH
regulirat će se posebnim zakonima.


Članak 6.


Strani ulagatelji imaju jednaka vlasnička prava na nepokretnostima kao domaće pravne ili fizičke osobe.


Članak 7.


Strani ulagatelji imaju pravo vršiti transfer u inozemstvo, slobodno i bez odlaganja, u slobodnoj konvertibilnoj valuti, dobiti koja nastane kao rezultat
njihovog ulaganja u Federaciji BiH, uključujući, ali i ne ograničavajući se na:
-dobit od ulaganja ostvarenu u obliku profita, dividendi, kamata i
drugih oblika;
-sredstva koja ulagatelji steknu nakon djelomično ili potpune likvidacije
svojih ulaganja u Federaciji BiH, ili od prodaje imovine, odnosno
vlasničkih prava; i
-naknadu na koju se odnosi članak 8. ovog zakona.


Članak 8.


Strana ulaganja neće biti nacionalizirana, eksproprirana ili podvrgnuta mjerama
sa sličnim posljedicama izuzev u javnom interesu i sukladno važećim zakonima i drugim propisima.
Strani ulagatelji imaju pravo na primjerenu, brzu i odgovarajuću nadoknadu, kojom mogu slobodno raspolagati za bilo kakvu štetu koja je posljedica nacionalizacije, eksproprijacije ili drugih mjera koje imaju slične posljedice.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada FBiH) će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonski akt kojim se reguliraju uvjeti i postupak za nadoknadu u slučajevima nacionalizacije, eksproprijacije ili drugih mjera koje imaju slične posljedice.


Članak 9.


Strana ulaganja će biti oslobođena plaćanja carina i carinskih obveza, isključujući carinsko evidentiranje, sukladno odredbama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 21/98) i Odluci
Visokog predstavnka za Bosnu i Hercegovinu o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 34/00).


III - OBLICI STRANIH ULAGANJA


Članak 10.


Oblici stranih ulaganja sukladno ovom zakonu su:
1.osnivanje pravne osobe u potpunom vlasništvu stranog ulagatelja,
2.osnivanje pravne osobe u zajedničkom vlasništvu domaćeg i stranog
ulagatelja,
3.ulaganje u postojeću pravnu osobu,
4.posebni oblici ulaganja.


IV - POSTUPAK ODOBRENJA I REGISTRACIJE
STRANIH ULAGANJA


Članak 11.


U Federaciji BiH strana ulaganja u Sektoru koji podliježu restrikciji odobravaju:
Federalno ministarstvo obrane, odnosno Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa, svatko u okviru svoje nadležnosti (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo).
Za ulaganja u Sektore koji podliježu restrikciji, strani ulagatelji su dužni nadležnom ministarstvu podnijeti zahtjev za odobrenje ulaganja.
Nadležno ministarstvo je dužno u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva donijeti odgovarajuće rješenje.
U slučaju nedonošenja rješenja u roku iz stavka 3. ovog članka strano ulaganje se smatra odobrenim, ukoliko nadležno ministarstvo nije podnositelja zahtjeva u pismenoj formi obavijestilo da donošenje rješenja odgađa preko roka od 30 dana.
Ako postoje razlozi za odgodu donošenja rješenja o stranom ulaganju, nadležno ministarstvo će o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku iz stavka 3. ovog članka. Konačno rješenje o stranom ulaganju bit će doneseno u roku od 90 dana
od dana prijema zahtjeva.
U slučaju nedonošenja rješenja u roku iz stavka 5. ovog članka strano ulaganje se smatra odobrenim.
Odobrenje stranog ulagatelja važi bez vremenskog ograničenja.
Vlada FBiH propisat će postupak i uvjete za odobrenje stranih ulaganja u
Sektore koji podliježu restrikciji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Članak 12.


U Federaciji BiH strana ulaganja registriraju se kod Federalnog ministarstva trgovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Strani ulagatelji su dužni podnijeti prijavu Ministarstvu radi registracije ugovora ili drugog akta o ulaganju, kao i svih izmjena vezanih za te akte u roku od 30 dana od dana potpisivanja.
U roku od 5 dana nakon podnošenja uredne prijave Ministarstvo će donijeti rješenje o registraciji stranog ulaganja. U slučaju da Ministarstvo u zakonskom roku ne registrira uredno podnesenu prijavu stranog ulaganja, strano ulaganje će se smatrati registriranim.
U slučajevima iz članka 11. ovog zakona, Ministarstvo registrira strano ulaganje tek nakon izdavanja odgovarajućeg odobrenja.
Federalni ministar trgovine propisat će postupak o načnu prijavljivanja i registracije stranog ulaganja u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Članak 13.


Podaci o registriranim stranim ulaganjima u Federaciji BiH će se koristiti za potrebe institucija Federacije BiH i BiH.
Vlada FBiH ili organ kojega ona ovlasti mogu objavljivati opće podatke o stranim ulaganjima. Pri tome će poštovati legitimni interes gospodarskih društava i osiguravati da njihove poslovne tajne ne budu objelodanjene.
Vlada FBiH ili organ kojeg ona ovlasti mogu davati specifične podatke trećim osobama uz dozvolu gospodarskih društava na koje se to odnosi.


Članak 14.


Federalni ministar trgovine će najkasnije do kraja veljače tekuće godine podnijeti godišnje izvješće Vladi FBiH o realiziranju stranih ulaganja u Federaciji BiH za prethodnu godinu.


V - KAZNENE ODREDBE


Članak 15.


Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ukoliko:
-u propisanom roku ne prijavi strano ulaganje ili podnese prijavu stranog
ulaganja s neistinitim podacima (članak 12. stavak 2.),
-novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se
za prekršaj iz stavka 1. ovog članka i odgovorna osoba u toj pravnoj osobi.


VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 16.


Prava i povlastice stranog ulagatelja i obveze po osnovi ovog zakona ne mogu biti ukinute ili poništene stupanjem naknadno donesenih zakona i drugih propisa na snagu. Ukoliko su takvi naknadno doneseni zakoni i drugi propisi povoljniji za strane ulagatelje oni imaju pravo birati režim koji će biti mjerodavan za njihovo ulaganje.


Članak 17.


Ugovori ili drugi akti o ulaganju koji su podneseni na odobrenje, odnosno registraciju nadležnom organu a nisu odobreni, odnosno registrirani do dana stupanja na snagu ovog zakona, odobravaju se, odnosno registriraju po odredbama ovog zakona.


Članak 18.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, v.r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v.r.