Z A K O N

O STRANIM ULAGANJIMA


I - OPĆE ODREDBE


Član 1.


Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i povlastice stranih ulagača, oblici stranih ulaganja, postupak odobrenja i registracije stranih ulaganja i određuju organi nadležni za odobrenje i registraciju stranih ulaganja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije BiH).
Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik BiH'', broj 17/98).


Član 2.


U smislu ovog zakona upotrebljeni izrazi:
-''Direktno strano ulaganje'' ili ''strano ulaganje'';
-''Strani ulagač'';
-''Strana kontrola'';
-''Domaći ulagač'' (rezident BiH);
-''Ulog'';
-''Slobodna konvertibilna valuta'';
-''Javno informisanje''
imaju značenje definisano u članu 2. Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini.


II - PRAVA, OBAVEZE I POVLASTICE
STRANIH ULAGAČA


Član 3.


Strani ulagač ima pravo da investira dobit iz takvih ulaganja u bilo koji sektor privrednih i neprivrednih djelatnosti u Federaciji BiH i to u istom obliku i pod istim uslovima definisanim za domaće ulagače (rezidente Bosne i Hercegovine) po važećim zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: BiH).
Izuzetno od odredbi iz stava 1. ovog člana strani ulog u glavnicu privrednog društva koje se bavi proizvodnjom i prodajom oružja, municije, eksploziva za vojnu upotrebu i vojne opreme i javnim informisanjem (u daljem tekstu: Sektori koji podliježu restrikciji) ne može prijeći 49% od glavnice u tom privrednom društvu.


Član 4.


Strani ulagač može osnovati privredno društvo u Federaciji BiH pod istim uslovima koji važe za domaće ulagače u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (''Službene novine Federacije BiH'', br. 23/99 i 45/00) ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.
U smislu ovog zakona ''osnivačko pravo stranih osoba'' uključuje pravo osnivanja i upravljanja privrednim društvima pod uslovima koji važe za domaće ulagače.
Bilo kakva naknadno uvedena ograničenja na osnivačka prava stranih lica, koja su u suprotnosti sa ovim zakonom, ne proizvode pravne posljedice.


Član 5.


Pravna lica u vlasništvu stranog ulagača imaju ista prava, obaveze i odgovornosti kao pravna lica koja su u potpunom vlasništvu domaćih pravnih ili fizičkih lica.
Pravni položaj, prava, obaveze i odgovornosti dijelova stranih privatnih lica i
stranih fizičkih lica koji poduzimaju poslovne aktivnosti u Federaciji BiH
regulisat će se posebnim zakonima.


Član 6.


Strani ulagači imaju jednaka vlasnička prava na nepokretnostima kao domaće pravna ili fizička lica.


Član 7.


Strani ulagači imaju pravo vršiti transfer u inostranstvo, slobodno i bez odlaganja, u slobodnoj konvertibilnoj valuti, dobiti koja nastane kao rezultat
njihovog ulaganja u Federaciji BiH, uključujući, ali i ne ograničavajući se na:
-dobit od ulaganja ostvarenu u obliku profita, dividendi, kamata i
drugih oblika;
-sredstva koja ulagači steknu nakon djelimične ili potpune likvidacije
svojih ulaganja u Federaciji BiH, ili od prodaje imovine, odnosno
vlasničkih prava; i
-naknadu na koju se odnosi član 8. ovog zakona.


Član 8.


Strana ulaganja neće biti nacionalizovana, eksproprirana ili podvrgnuta mjerama
sa sličnim posljedicama izuzev u javnom interesu i u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima.
Strani ulagači imaju pravo na primjerenu, brzu i odgovarajuću nadoknadu, kojom mogu slobodno raspolagati za bilo kakvu štetu koja je posljedica nacionalizacije, eksproprijacije ili drugih mjera koje imaju slične posljedice.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada FBiH) će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonski akt kojim se regulišu uslovi i postupak za nadoknadu u slučajevima nacionalizacije, eksproprijacije ili drugih mjera koje imaju slične posljedice.


Član 9.


Strana ulaganja će biti oslobođena plaćanja carina i carinskih obaveza, isključujući carinsko evidentiranje, u skladu sa odredbama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 21/98) i Odluci
Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 34/00).


III - OBLICI STRANIH ULAGANJA


Član 10.


Oblici stranih ulaganja u skladu sa ovim zakonom su:
1.osnivanje pravnog lica u potpunom vlasništvu stranog ulagača,
2.osnivanje pravnog lica u zajedničkom vlasništvu domaćeg i stranog
ulagača,
3.ulaganje u postojeće pravno lice,
4.posebni oblici ulaganja.


IV - POSTUPAK ODOBRENJA I REGISTRACIJE
STRANIH ULAGANJA


Član 11.


U Federaciji BiH strana ulaganja u Sektoru koji podliježu restrikciji odobravaju:
Federalno ministarstvo odbrane, odnosno Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, svako u okviru svoje nadležnosti (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo).
Za ulaganja u Sektore koji podliježu restrikciji, strani ulagači su dužni nadležnom ministarstvu podnijeti zahtjev za odobrenje ulaganja.
Nadležno ministarstvo je dužno u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva donijeti odgovarajuće rješenje.
U slučaju nedonošenja rješenja u roku iz stava 3. ovog člana strano ulaganje se smatra odobrenim, ukoliko nadležno ministarstvo nije podnosioca zahtjeva u pismenoj formi obavijestilo da donošenje rješenja odgađa preko roka od 30 dana.
Ako postoje razlozi za odgodu donošenja rješenja o stranom ulaganju, nadležno ministarstvo će o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva u roku iz stava 3. ovog člana. Konačno rješenje o stranom ulaganju bit će doneseno u roku od 90 dana
od dana prijema zahtjeva.
U slučaju nedonošenja rješenja u roku iz stava 5. ovog člana strano ulaganje se smatra odobrenim.
Odobrenje stranog ulaganja važi bez vremenskog ograničenja.
Vlada FBiH propisat će postupak i uslove za odobrenje stranih ulaganja u
Sektore koji podliježu restrikciji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Član 12.


U Federaciji BiH strana ulaganja registriraju se kod Federalnog ministarstva trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).
Strani ulagači su dužni podnijeti prijavu Ministarstvu radi registracije ugovora ili drugog akta o ulaganju, kao i svih izmjena vezanih za te akte u roku od 30 dana od dana potpisivanja.
U roku od 5 dana nakon podnošenja uredne prijave Ministarstvo će donijeti rješenje o registraciji stranog ulaganja. U slučaju da Ministarstvo u zakonskom roku ne registruje uredno podnesenu prijavu stranog ulaganja, strano ulaganje će se smatrati registrovanim.
U slučajevima iz člana 11. ovog zakona, Ministarstvo registruje strano ulaganje tek nakon izdavanja odgovarajućeg odobrenja.
Federalni ministar trgovine propisat će postupak o načnu prijavljivanja i registracije stranog ulaganja u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Član 13.


Podaci o registrovanim stranim ulaganjima u Federaciji BiH će se koristiti za potrebe institucija Federacije BiH i BiH.
Vlada FBiH ili organ kojeg ona ovlasti mogu objavljivati opće podatke o stranim ulaganjima. Pri tome će poštovati legitimni interes privrednih društava i osiguravati da njihove poslovne tajne ne budu objelodanjene.
Vlada FBiH ili organ kojeg ona ovlasti mogu davati specifične podatke trećim licima uz dozvolu privrednih društava na koje se to odnosi.


Član 14.


Federalni ministar trgovine će najkasnije do kraja februara tekuće godine podnijeti godišnji izvještaj Vladi FBiH o realizovanju stranih ulaganja u Federaciji BiH za prethodnu godinu.


V - KAZNENE ODREDBE


Član 15.


Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ukoliko:
-u propisanom roku ne prijavi strano ulaganje ili podnese prijavu stranog
ulaganja s neistinitim podacima (član 12. stav 2.),
-novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se
za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u tom pravnom licu.


VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 16.


Prava i povlastice stranog ulagača i obaveze po osnovi ovog zakona ne mogu biti ukinute ili poništene stupanjem naknadno donesenih zakona i drugih propisa na snagu. Ukoliko su takvi naknadno doneseni zakoni i drugi propisi povoljniji za strane ulagače oni imaju pravo da biraju režim koji će biti mjerodavan za njihovo ulaganje.


Član 17.


Ugovori ili drugi akti o ulaganju koji su podneseni na odobrenje, odnosno registraciju nadležnom organu a nisu odobreni, odnosno registrovani do dana stupanja na snagu ovog zakona, odobravaju se, odnosno registruju po odredbama ovog zakona.


Član 18.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s.r.