Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI
STANARSKO PRAVO


Članak 1.


U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (''Službene novine Federacije BiH'', broj 27/97, 11/98, 29/98 i 22/99) u članku 24. stavku 2. iza riječi: ''novcem'' briše se zarez i dodaju riječi: ''ili certifikatom iz osnova stare devizne štednje''.


Članak 2.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, v.r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v.r.