Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRIVATIZACIJI PODUZEĆA


Članak 1.


U Zakonu o privatizaciji poduzeća (''Službene novine Federacije BiH'', broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00 i 54/00) u članku 7. stavak 1. riječi: ''od trinaest mjeseci od dana početka primjene ovog zakona'' zamjenjuju se riječima: ''koji odredi Agencija Federacije, ali ne kasnije od roka važenja tražbina građana iz Zakona o utvrđivanju i realizaciji tražbina građana u postupku privatizacije (certifikati itd.).''


Članak 2.


U članku 27. stavku 1. riječi: ''u roku od dvanaest mjeseci od dana početka primjene ovog zakona'' zamjenjuje se riječima: ''u roku koji odredi Agencija Federacije, ali ne kasnije od roka važenja tražbina građana iz Zakona o utvrđivanju i realizaciji tražbina građana u postupku privatizacije (certifikati itd.).''


Članak 3.


Članak 29. briše se.


Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, v.r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v.r.