Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA


Član 1.


U Zakonu o privatizaciji preduzeća (''Službene novine Federacije BiH'', broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00 i 54/00) u članu 7. stav 1. riječi: ''od trinaest mjeseci od dana početka primjene ovog zakona'' zamjenjuju se riječima: ''koji odredi Agencija Federacije, ali ne kasnije od roka važenja potraživanja građana iz Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije (certifikati itd.).''


Član 2
.


U članu 27. stav 1. riječi: ''u roku od dvanaest mjeseci od dana početka primjene ovog zakona'' zamjenjuje se riječima: ''u roku koji odredi Agencija Federacije, ali ne kasnije od roka važenja potraživanja građana iz Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije (certifikati itd.).''


Član 3.


Član 29. briše se.


Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s.r.