ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNOM TUŽITELJSTVU


Članak 1.

U Zakonu o Federalnom tužiteljstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 9/96 i 6/97) naziv Zakona mijenja se i glasi:
"Zakon o Federalnom tužilaštvu - Federalnom tužiteljstvu".

Članak 2.

Članak 5. se briše i zamijenjuje slijedećim tekstom:
" Federalni tužitelj može izdati obavezujuće naputke kantonalnim i općinskim tužiteljima i preuzeti kazneno gonjenje u kantonalnim sudovima u slučaju da županijski tužitelji ne primjenjuju obavezujuće naputke.
Federalni tužitelj može izdati obavezujuće naputke kantonalnim i općinskim tužiteljima i poduzeti gonjenje u predmetima glede privrednih prijestupa, kao i predmetima koji se odnose na terorizam, trgovinu drogama, međukantonalni i organizirani kriminal, kao što je definirano u federalnim zakonima.
Od kantonalnih i općinskih tužitelja se zahtijeva da djeluju sukladno obavezujućem naputku federalnog tužitelja i o tomu u pisanoj formi izvješćuju federalnog tužitelja, u vremenskom periodu naznačenom u obavezujućem naputku.
Pojedine predmete ili postupke koji su u nadležnosti kantonalnog ili općinskog tužitelja, federalni tužitelj može povjeriti nekom drugom kantonalnom ili općinskom tužitelju."

Članak 3.

U članku 11. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
"Federalno tužiteljstvo nadležno je za gonjenje počinitelja kaznenih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, neovlaštene trgovine drogom i organiziranog kriminala u kaznenoj materiji u prvom stupnju koja su Zakonom o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službne novine Federacije BiH", br. 2/95, 9/96 i 33/99) stavljena u nadležnost tog suda."

Članak 4.

U članku 12. dodaje se slijedeći stavak:
"Federalni tužitelj, pri vršenju funkcije tužitelja u predmetu federalnog kaznenog djela, kao što je određeno Ustavom Federacije i definirano federalnim zakonima, ima iste one ovlasti na Vrhovnom sudu Federacije BiH koje su predviđene za kantonalne tužitelje u federalnom Zakonu o kaznenom postupku. Glede ostalih kaznenih djela, federalni tužitelj na Vrhovnom sudu i na drugim sudovima Federacije , kao i na kantonalnim sudovima, postupa sukladno odredbama članka 5. ovog zakona."

Članak 5.

Iza članka 13. dodaju se novi čl. 13 a., 13b., 13c. I 13d. koji glase:

"Članak 13a.

Ukoliko u tužiteljstvu nema zamjenika tužitelja, i ukoliko je zbog izbivanja ili nemogućnosti obnašanja dužnosti od strane tužitelja, ili zbog nekih drugih razloga redovno obnašanje dužnosti dovedeno u pitanje, nadležni tužitelj viši po hijerarhiji može poslati svog zamjenika da privremeno obnaša zadaću u odgovarajućem tužiteljstvu, ali ne dulje od šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini , ili može odlučiti da te dužnosti na privremenom temelju treba obnašati tužitelj ili zamjenik tužitelja iz nekog drugog tužiteljstva.

Članak 13b.

U postupku imenovanja općinskog ili kantonalnog tužitelja ili njihovih zamjenika ili zamjenika federalnog tužitelja, pribavit će se mišljenje federalnog tužitelja o kvalifikacijama tog kandidata.
Federalni tužitelj propisuje pravila kojima se regulira praćenje rada i evidencija o radu tužitelja i njihovih zamjenika, kao i način pribavljanja podataka o kvalifikacijama kandidata za imenovanje iz prethodnog stavka.

Članak 13c.

Od kantonalnih tužitelja se zahtijeva da redovito , a najmanje jedanput u tri mjeseca, federalnom tužitelju podnose izvješća o statusu kriminaliteta i stepenu riješenih predmeta, kao i o radu svakog zamjenika kantonalnog tužitelja i zamjenika općinskog tužitelja.

Članak 13d.

Uzajamni odnosi između Federalnog tužiteljstva i kantonalnih odnosno općinskih tužiteljstava zasnivaju se na Ustavom i zakonom definiranim pravima i obvezama.
U toku preuzimanja aktivnosti iz svoje nadležnosti , Federalno tužiteljstvo surađuje sa kantonalnim i općinskim tužiteljstvima s ciljem razmjene informacija i iskustava, kao i postizanja dogovora o pitanjima od uzajamnog interesa.
Na zahtjev Federalnog tužiteljstva, kantonalna i općinska tužiteljstva su obvezna podnijeti informacije i izvješća o pitanjima značajnim za obnašanje funkcija Federalnog tužiteljstva i provedbu federalne politike, zakona i drugih propisa. Informacije i izvješća se podnose u roku koji odredi Federalno tužiteljstvo."


Članak 6.

Iza članka 16. dodaje se članak 16a. koji glasi:

"Članak 16a.

Kad federalni tužitelj zaprimi pritužbu u smislu odredaba članka 151. stavak 4. Zakona o kaznenom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/98) dužan je da bez odlaganja provjeri utemeljenost pritužbe i poduzeti odgovarajuće mjere kao i da o utemeljenosti pritužbe izvijesti njenog podnositelja."

Članak 7.

U članku 43. dodaje se drugi stavak koji glasi:
"Pravila rada i vođenja evidencije u kantonalnim tužiteljstvima mora biti usklađeno sa Pravilima rada i vođenja evidencije u Federalnom tužiteljstvu".

Članak 8.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Federalni tužilac-federalni tužitelj ima devet zamjenika."
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
"Za federalnog tužioca-federalnog tužitelja i njegove zamjenike imenuje se jednak broj Bošnjaka i Hrvata, a ostali će biti odgovarajuće predstavljeni."
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., a stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


             Predsjedatelj                                     
Dom naroda Parlamenta                   
Federacije BiH Parlamenta                   
Prof. dr. Ivo Komšić, v.r.                

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Federacije BiH
Enver Kreso, v.r.