Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2001. GODINU


Članak 1.


U Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 18/01) iza članka 32. dodaje se članak 32.a koji glasi:


''Članak 32.a


Sredstva, pozicije ''Neizmirene obveze iz 2000. godine'', ''Transfer PIO-u i
MIO-u'', ''Transfer za isplatu neisplaćene invalidnine i materijalnog osiguranja'' i
''Transfer za isplatu neisplaćenih mirovina iz prethodnih godina'', doznačavat će se na osnovi odluke Vlade Federacije BiH.
Rashodi će se povećavati odnosno smanjivati proporcijalno povećanju odnosno
smanjenju planiranih prihoda.''


Članak 2.


U članku 33. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 18/01) dodaje se treći
stavak koji glasi:
''Potpisnici platnih transakcija putem računa iz prethodnog stavka su ministar financija i njegov zamjenik''.


Članak 3.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, v.r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v.r.