Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
IZVRŠAVANJU BUDŽETA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2001. GODINU


Član 1.


U Zakonu o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 18/01) iza člana 32. dodaje se član 32.a koji glasi:


''Član 32.a


Sredstva, pozicije ''Neizmirene obaveze iz 2000. godine'', ''Transfer PIO-u i
MIO-u'', ''Transfer za isplatu neisplaćene invalidnine i materijalnog osiguranja'' i
''Transfer za isplatu neisplaćenih penzija iz prethodnih godina'', doznačavat će se na osnovu odluka Vlade Federacije BiH.
Rashodi će se povećavati odnosno smanjivati proporcijalno povećanju odnosno
smanjenju planiranih prihoda.''


Član 2.


U članu 33. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 18/01) dodaje se treći
stav koji glasi:
''Potpisnici platnih transakcija putem računa iz prethodnog stava su ministar finansija i njegov zamjenik''.


Član 3.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s.r.