Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O SUDAČKOJ I TUŽITELJSKOJ FUNKCIJI U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


U članku 4. iza prve rečenice stavka 2. Zakona o sudačkoj i tužiteljskoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 22/00 i 20/01, u daljnjem tekstu: Zakon) dodaje se sljedeća rečenica: ''izuzetno, profesori pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini iz oblasti ustavnog prava, kaznenog prava ili procesnog kaznenog prava, građanskog prava ili građanskog procesnog prava, ustavnog prava, gospodarskog prava ili obiteljskog prava mogu biti imenovani za suce Ustavnog suda Federacije bez položenog pravosudnog ispita''.


Članak 2.


U članku 5. stavku 4. iza riječi: ''kantonalno povjerenstvo te preporuke dostavlja'' brišu se riječi: ''nadležnom kantonalnom ministarstvu pravde'',
a dodaju se riječi: ''odgovarajućem tijelu utvrđenom sukladno ovom zakonu''.


Članak 3.


U članku 9. iza stavka 2. dostaje se sljedeći novi stavak 3. koji glasi:
''Povjerenstva i tijela koja vrše imenovanje osigurat će da sva slobodna mjesta
u Povjerenstvima budu popunjena prije isteka mandata svakog od članova
povjerenstva sukladno postupcima utvrđenim pravilnikom nadležnog povjerenstva.''


Članak 4.


U članku 16. stavku 4. iza riječi: ''potreba sudova i tužiteljstava'', dodaju se sljedeće rečenice koje glase: ''Nakon toga, sva nova slobodna mjesta moraju
biti oglašena najmanje 160 (stošezdeset) dana prije datuma isteka mandata
suca ili tužitelja koji vrše tu funkciju. U slučaju iznenadno ili neočekivano
slobodnog mjesta sudaca ili tužitelja, natječaj mora biti objavljen u roku od
30 (trideset) dana od dana upražnjenja tog mjesta.''


Članak 5.


U članku 17. stavku 3. riječi: ''30 dana'' zamjenjuju se riječima: ''60 dana''.


Članak 6.


Članak 20. mijenja se i glasi:
''U slučaju imenovanja na federalnoj razini, Federalno Povjerenstvo (za potrebe
ovog članka 20. ''Povjerenstvo'') pregledat će sve primljene prijave po Pravilniku
kojim se regulira predlaganje sudaca/tužitelja i kriterijima navedenim u čl. 4. i 18. ovog zakona. Pored toga, Povjerenstvo će obaviti pojedinačne usmene
razgovore s kandidatima sukladno postupcima navedenim Pravilnikom kojim se
regulira predlaganje sudaca/tužitelja.
Kada predlaže kandidate organu koji vrši imenovanje, Povjerenstvo je dužno tom organu dostaviti detaljne podatke za svakog predloženog kandidata uz preslik odgovarajućeg prijavnog materijala.
Povjerenstvo će predložiti kandidate organu koji vrši imenovanje sukladno sljedećim pravilima:

- Za 1 (jedno) slobodno mjesto za istu funkciju Povjerenstvo će
predložiti 2 (dva) kandidata;
- Za 2 (dva) ili 3 (tri) slobodna mjesta za istu funkciju Povjerenstvo će
predložiti broj kandidata jednak broju slobodnih mjesta plus
1 (jedan);
- Za 4 (četiri) ili 5 (pet) slobodnih mjesta za istu funkciju Povjerenstvo će
predložiti broj kandidata jednak broju slobodnih mjesta plus 2 (dva);
- Za više od 5 (pet), ali ne više od 10 (deset), slobodnih mjesta za istu
funkciju Povjerenstvo će predložiti broj kandidata jednak broju slobodnih
mjesta plus 3 (tri) kandidata;
- Za više od 10 (deset), ali ne više od 20 (dvadeset), slobodnih mjesta
Povjerenstvo će predložiti broj kandidata jednak broju slobodnih mjesta
plus 4 (četiri) kandidata;
- Za više od 20 (dvadeset) slobodnih mjesta za istu funkciju Povjerenstvo
će predložiti broj kandidata jednak broju slobodnih mjesta plus 6 (šest)
kandidata.

Povjerenstvo nije obvezno postupati po članku 20. stavku 3. samo pod uvjetima:

(i) ako ne postoji dovoljan broj prijavljenih kandidata da se zadovolje
zahtjevi iz članka 20. stavka 3;
(ii) ako Povjerenstvo, nakon što je razmotrilo sve prijavljene kandidate
za slobodno mjesto, utvrdi da postoji nedovoljan broj prijavljenih
kandidata koji zadovoljavaju kriterije navedene u čl. 4. i 18. ovog
zakona;
(iii) primjena točke (i) ili točke (ii) ovog stavka od strane Povjerenstva
neće predstavljati razlog da organ koji vrši imenovanje uspori ili
prekine postupak imenovanja.

Ukoliko Povjerenstvo ne predloži broj kandidata kako je propisano stavkom 3.
ovog članka dostavit će organu koji vrši imenovanje detaljne razloge u svezi
s tim u pismenom obliku.
Organu koji vrši imenovanje predložit će se kandidati po redoslijedu prvenstva pri izboru, tako da će se kao prvi kandidat predložiti prvi izbor Povjerenstva, kao drugi kandidat će se predložiti drugi izbor Povjerenstva i tim redom do kraja
liste.
Za imenovanja sudaca i tužitelja na kantonalnoj i općinskoj razini, nadležno
kantonalno Povjerenstvo primijenit će isti postupak, s tim da će kantonalno Povjerenstvo utvrdi prijedlog kandidata i njihov redoslijed skupa s nadležnim
Federalnim Povjerenstvom.
Povjerenstvo će preporučenom poštom poslati listu predloženih kandidata nadležnom organu koji vrši imenovanje.''


Članak 7.


Dodaje se novi članak 20a. koji glasi:
''U slučaju predlaganja i imenovanja tužitelja primjenjivat će se sljedeći postupak:
Organ koji vrši imenovanje bit će:

- Predsjednik Federacije uz suglasnost dopredsjednika Federacije, za
imenovanje na federalnoj razini;
- Predsjednik kantona uz suglasnost dopredsjednika kantona, za
imenovanja na kantonalnoj i općinskoj razini za kantone s posebnim
režimom (Srednjobosanski i Hercegovačko-neretvanski), kao i za
područje grada Mostara;
- Predsjednik odgovarajućeg kantona, za ostala kantonalna i općinska
imenovanja.

Nakon što od Povjerenstva primi listu predloženih kandidata, organ koji vrši
imenovanje treba u roku od 20 (dvadeset) dana imenovati kandidate s te liste.
Organ koji vrši imenovanje treba imenovati kandidate po redoslijedu kako su
poredani na listi predloženih kandidata. U slučaju da izmijeni redoslijed organ
koji vrši imenovanje će detaljno, u pismenom obliku, obrazložiti Povjerenstvu
svoje razloge za svakog kandidata pojedinačno.
U slučaju da organ koji vrši imenovanje ne imenuje nikoga od predloženih
kandidata s liste koju je dostavilo nadležno Povjerenstvo u roku od 20 (dvadeset) dana od dana prijema liste, smatrat će se da su kandidati, čiji broj
odgovara broju slobodnih mjesta, imenovani od strane organa nadležnog za
imenovanje po redoslijedu s liste Povjerenstva.
U slučaju da organ koji vrši imenovanje imenuje manji broj predloženih kandidata od broja slobodnih mjesta u roku od 20 (dvadeset) dana od dana
prijema te liste, broj predloženih kandidata jednak broju preostalih slobodnih
mjesta smatrat će se imenovanima na tu funkciju prema listi kandidata od strane
organa nadležnog za vršenje imenovanja, uzimajući prvorangiranog preostalog
kandidata s liste i tako redom dok se ne popune slobodna mjesta.
Sva imenovanja iz članka 20.a, bilo da su izvršena od strane organa koji vrši imenovanje ili da se sukladno ovom zakonu smatraju izvršenima od strane organa koji vrši imenovanje, stupit će na snagu odmah, a Povjerenstvo će, što je moguće prije, osigurati objavljivanje imenovanja u odgovarajućim službenim novinama.
Organ koji vrši imenovanje može odbiti imenovati kandidata s liste predloženih
kandidata jedino u slučaju da taj kandidat ne ispunjava minimalne uvjete propisane u članku 4. ovoga zakona za mjesto za koje je on/ona predložen/a.
U tom slučaju organ koji vrši imenovanje obavijestit će nadležno Povjerenstvo,
ali ne kasnije od 10 (deset) dana od prijema liste predloženih kandidata, navodeći specifične kriterije koje kandidat nije ispunio.
Povjerenstvo će onda u periodu od 10 (deset) dana organu koji vrši imenovanje
predložiti drugog kandidata ili dokazati da kandidat ispunjava minimalne uvjete
propisane zakonom ili će pismenim putem obavijestiti organ koji vrši imenovanje da nema drugog kandidata koji bi mogao biti predložen, navodeći
razloge.
Organ koji vrši imenovanje imat će period od 20 (dvadeset) dana od prijema
odgovora od strane Povjerenstva u kojem treba imenovati kandidate na upražnjena mjesta, a sukladno postupku uređenom u članku 20.a stavcima od
3. do 7.
Odredba članka 20.a primjenjivat će se na sva predlaganja kandidat koja su
u tijeku na dan stupanja na snagu ovog zakona.
U slučaju da je nadležno Povjerenstvo već poslalo listu predloženih kandidata
nadležnom organu koji vrši imenovanje, rok naveden u članku 20.a stavku 3.
počet će teći od dana stupanja na snagu ovog zakona''.


Članak 8.


Dodaje se novi članak 20.b koji glasi:
''U slučajevima koji se odnose na predlaganje i imenovanje sudaca primijenit će se sljedeći postupak:
Povjerenstvo će poslati listu predloženih kandidata organu koji vrši imenovanje
sudaca, a koji je određen Ustavom Federacije BiH. Organ za imenovanje treba
imenovati kandidate po redoslijedu kako su poredani na toj listi. U slučaju da ne
prati redoslijed Povjerenstva, organ koji vrši imenovanje će, u pismenom obliku
i detaljno, dostaviti Povjerenstvu konkretne razloge za svakog kandidata pojedinačno.
Organ koji vrši imenovanje može odbiti imenovati kandidata s liste predloženih
kandidata jedino u slučaju da taj kandidat ne ispunjava minimalne uvjete propisane u članku 4. ovoga zakona, za mjesto za koje je on/ona predložen/a.
U tom slučaju organ koji vrši imenovanje obavijestit će nadležno Povjerenstvo,
ali ne kasnije od 10 (deset) dana od prijema liste predloženih kandidata, navodeći specifične kriterije koje kandidat nije ispunio.
Povjerenstvo će onda u periodu od 10 (deset) dana organu koji vrši imenovanje
predložiti drugog kandidata ili će dokazati da taj kandidat ispunjava minimalne
uvjete propisane zakonom ili pismenim putem obavijestiti organ koji vrši imenovanje da nema drugog odgovarajućeg kandidata koji bi mogao biti predložen, navodeći razloge.
''Odredbe članka 20.b primjenjivat će se na predlaganja kandidata koja su u tijeku na dan stupanja na snagu ovog zakona.''


Članak 9.


Dodaje se novi članak 20.c koji glasi:
''Kandidat se ne može imenovati na funkciju suca ili tužitelja ukoliko ga Povjerenstvo nije predložilo za tu funkciju.
Kandidat će biti obaviješten da li ga je Povjerenstvo predložilo ili ne za imenovanje.''


Članak 10.


Članak 21. se mijenja i glasi:
''U roku od 90 (devedeset) dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, sva
federalna i kantonalna povjerenstva će, u okviru svoje nadležnosti, izdati posebne potvrde svim sucima i tužiteljima na funkciji, navodeći datum isteka
mandata svakog pojedinog suca ili tužitelja, i navodeći na jasan i nedvosmislen
način da obavljanje funkcije suca, tužitelja ili člana Povjerenstva (gdje je to
primjenjivo) nakon isteka njihovog mandata predstavlja povredu zakona.
Nakon toga, u vrijeme imenovanja bilo kojeg tužitelja sukladno ovom zakonu,
nadležno Federalno ili kantonalno povjerenstvo uključeno u proces imenovanja
mora dostaviti imenovanom posebnu potvrdu u kojoj je naveden datum kada mu
istječe mandat.''


Članak 11.


Dodaje se članak 21.a koji glasi:
''Nadležno Federalno ili kantonalno povjerenstvo će, u roku koji nije kraći od
180 (stoosamdeset) dana prije isteka mandata bilo kojeg suca, tužitelja ili člana
povjerenstva izdati obavijest tom sucu, tužitelju ili članu povjerenstva obavješćujući ga o predstojećem isteku njegovog/njezinog mandata i navodeći
na jasan i nedvosmislen način da obavljanje funkcije suca, tužitelja ili člana
povjerenstva (gdje je to primjenjivo) nakon isteka mandata, predstavlja povredu
zakona.
U isto vrijeme kada se izdaje obavijest spomenuta u prethodnom stavku,
Federalno ili kantonalno povjerenstvo poslat će preslik obavijesti o isteku mandata, navedenog u prethodnom stavku, nadležnom Federalnom ili kantonalnom ministarstvu pravde, nadležnom sudu ili tužiteljstvu i svakom drugom nadležnom organu koji vrši imenovanje sukladno ovom zakonu, kako bi
oni pravilno mogli izvršiti svoje obveze navedene u čl. 6., 7., 8., 9. i 16. ovog
zakona.
U slučaju da mandat suca, tužitelja ili člana povjerenstva istječe u roku od 180
(stoosamdeset) dana ili kraćem roku nakon što je izvršena provjera sukladno stavku 1. članka 21., nadležno Federalno ili kantonalno Povjerenstvo mora također poslati ''obavijest o isteku mandata u roku od 180 (stoosamdeset) dana
nadležnom Federalnom ili kantonalnom ministarstvu pravosuđa, nadležnom sudu ili tužiteljstvu i svakom drugom nadležnom organu koji vrši imenovanje
sukladno ovom zakonu, kako bi oni bez odlaganja mogli izvršiti svoje dužnosti
navedene u čl. 6., 7., 8., 9. i 16. ovog zakona.''


Članak 12.


Članak 22. mijenja se i glasi:
''Prije pokretanja postupka za smjenjivanje suca ili tužitelja organ ovlašten odgovarajućim zakonom za pokretanje tog postupka zatražit će mišljenje Federalnog povjerenstva.
Organ koji zahtijeva mišljenje po ovom članku dostavit će Federalnom povjerenstvu navod(e) koji čine osnovu postupka za smjenjivanje, te će priložiti sve dokaze, uključujući isprave i izjave svjedoka kojima se dokazuju ti navodi.
Nadležno kantonalno Povjerenstvo razmatrat će i glasovati s Federalnim povjerenstvom u slučajevima koji se odnose na postupke smjenjivanja sudaca
i tužitelja na općinskim i kantonalnim razinama.
Niti jedan postupak smjenjivanja neće se pokrenuti protiv suca ili tužitelja ukoliko Federalno Povjerenstvo prethodno ne da mišljenje u kojemu će navesti
da postoji dovoljna činjenična i pravna osnova za pokretanje postupka smjenjivanja suca ili tužitelja, a koji će se onda voditi sukladno odgovarajućim
zakonom.
Mišljenje Federalnog povjerenstva neće biti predmetom preispitivanja u bilo
kojem sudskom ili upravnom postupku''.


Članak 13.


Članak 27. mijenja se i glasi:
''Organ koji je po zakonu ovlašten udaljiti suca ili tužitelja s vršenja funkcije
tražit će mišljenje Federalnog povjerenstva u pogledu postojanja dovoljnih činjeničnih i pravnih osnova za udaljenje u roku od 5 (pet) dana nakon udaljenja
suca ili tužitelja od vršenja njegove funkcije.
Organ koji zahtijeva mišljenje sukladno ovom članku dostavit će Federalnom
povjerenstvu navod(e) koji čini(e) osnovu za udaljenje i priložiti sve dokaze
uključujući isprave i izjave svjedoka kojima se dokazuju ti navodi.
Ukoliko se ne zatraži mišljenje i ne podnese dokumentacija kako se zahtijeva
prema st. 1. i 2. ovoga članka, to će imati za posljedicu da se udaljenje od vršenja funkcije automatski opoziva, i sudac ili tužitelj koji su bili udaljeni odmah vrate vršenju svoje funkcije.
Ukoliko Federalno povjerenstvo zaključi da nema dovoljno činjeničnih i pravnih
osnova za udaljenje suca ili tužitelja, sudac ili tužitelj će odmah po nalogu
Federalnog povjerenstva biti vraćen da obavlja svoju funkciju.
Mišljenje Federalnog povjerenstva neće biti predmetom preispitivanja u bilo kojem sudskom ili upravnom postupku.
Sudac ili tužitelj neće biti udaljeni s vršenja funkcije za period dulji od 180
(stoosamdeset) dana od dana udaljenja s vršenja funkcije, ako se u tom roku ne
pokrene postupak smjenjivanja.
Ukoliko udaljenje bude trajalo duže od 180 (stoosamdeset) dana bez pokretanja
postupka za smjenjivanje, udaljenje će se po nalogu Federalnog povjerenstva
poništiti.
Nadležno kantonalno povjerenstvo razmotrit će i glasovati s Federalnim povjerenstvom u slučajevima postupaka udaljenja s vršenja funkcije koji se vode
protiv sudaca ili tužitelja na općinskim i kantonalnim razinama.
U slučaju da je u tijeku udaljenje suca ili tužitelja s vršenja funkcije organ koji
je izvršio udaljenje mora se pridržavati postupka koji je utvrđen u st. 1. do 7. ovog članka koji se odnosi na udaljenje tog suca ili tužitelja. Rokovi utvrđeni u
stavku 1. ovog članka počet će teći 5 (pet) dana od stupanja na snagu ovog zakona.''


Članak 14.


U članku 74. iza riječi: ''odgovarajućim kantonalnim povjerenstvom provodeći''
brišu se riječi: ''preliminarnu, naknadnu i konačnu provjeru'', a dodaju se riječi:
''konačnu provjeru.''


Članak 15.


Ovaj zakon stupa na snagu na dan potpisivanja i bit će objavljen bez odlaganja
u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, v.r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v.r.