Z A K O N
O IZMJENAMA i DOPUNAMA ZAKONA
O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA
U FEDERACIJI BOSNE i HERCEGOVINE
i FINANCIRANJU FEDERACIJE
BOSNE i HERCEGOVINE


Članak 1.


U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i financiranje Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 26/96 i 32/98) članak 10. mijenja se i glasi:
''Federalni ministar financija - federalni ministar finansija propisuje način uplate javnih prihoda koji se ubiru na teritoriju Federacije, oznake pojedinih javnih prihoda, uplatne račune javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na teritoriju Federacije, način i rokove za raspoređivanje prihoda korisnicima i
izvještavanje korisnika.
Federalni ministar financija - federalni ministar finansija donijet će pravilnik
kojim se propisuje način uplate javnih prihoda u roku od sedam dana od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
Porez na promet duhanskih prerađevina uplaćuje se na poseban račun Proračuna Federacije BiH, a sudjelovanje pojedinih kantona u porezu na promet ostvarenom po osnovi duhanskih prerađevina utvrđuje Federalno ministarstvo
financija - Federalno ministarstvo finansija po osnovi sljedećih kriterija:

- 50% sredstava razmjerno sudjelovanju broja stanovnika svakog kantona
u ukupnom stanovništvu Federacije BiH prema posljednjem podatku
Federalnog zavoda za statistiku,
- 50% sredstava razmjerno sudjelovanju pojedinih kantona u ukupno
ostvarenim prihodima kantona po osnovi poreza na promet u prethodnoj
godini.
Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija doznačuje
prihode po osnovi poreza na promet duhanskih prerađevina na račune proračuna
kantona svakih sedam dana''.


Članak 2.


U članku 18. stavak 1. riječi: ''Zavodu za platni promet'' brišu se i zamjenjuju
riječima: ''Trezoru - Riznici Federacije Bosne i Hercegovine.''


Članak 3.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, v.r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v.r.