Z A K O N
O IZMJENAMA i DOPUNAMA ZAKONA
O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA
U FEDERACIJI BOSNE i HERCEGOVINE
i FINANSIRANJU FEDERACIJE
BOSNE i HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 26/96 i 32/98) član 10. mijenja se i glasi:
''Federalni ministar finansija - federalni ministar financija propisuje način uplate javnih prihoda koji se ubiru na teritoriji Federacije, oznake pojedinih javnih prihoda, uplatne račune javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije, način i rokove za raspoređivanje prihoda korisnicima i
izvještavanje korisnika.
Federalni ministar finansija - federalni ministar financija donijet će pravilnik
kojim se propisuje način uplate javnih prihoda u roku od sedam dana od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
Porez na promet duhanskih prerađevina uplaćuje se na poseban račun Budžeta Federacije BiH, a učešće pojedinih kantona u porezu na promet ostvarenom po osnovu duhanskih prerađevina utvrđuje Federalno ministarstvo
finansija - Federalno ministarstvo financija po osnovu slijedećih kriterija:

- 50% sredstava srazmjerno učešću broja stanovnika svakog kantona
u ukupnom stanovništvu Federacije BiH prema posljednjem podatku
Federalnog zavoda za statistiku,
- 50% sredstava srazmjerno učešću pojedinih kantona u ukupno
ostvarenim prihodima kantona po osnovu poreza na promet u prethodnoj
godini.
Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija doznačuje
prihode po osnovu poreza na promet duhanskih prerađevina na račune budžeta
kantona svakih sedam dana.''


Član 2.


U članu 18. stav 1. riječi: ''Zavodu za platni promet'' brišu se i zamjenjuju
riječima: ''Trezoru - Riznici Federacije Bosne i Hercegovine.''


Član 3.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s.r.