Z A K O N
O IZMJENAMA i DOPUNAMA ZAKONA
O UNUTARNJEM PLATNOM PROMETU


Članak 1.


U Zakonu o unutarnjem platnom prometu (pročišćeni tekst) (''Službene novine Federacije BiH'', broj 15/00) u članku 4. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3.
koji glasi:
''Podružnica banke, čije je sjedište u Republici Srpskoj, a koja ima dozvolu za
rad na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, može obavljati platni promet
na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, ako banka čiji je ona organizacijski
dio ima dozvolu za obavljanje unutarnjeg platnog prometa Agencije za bankarstvo Republike Srpske.''


Članak 2.


Članak 63. mijenja se i glasi:
''Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je ovlaštena da daje
i oduzima dozvolu za obavljanje unutarnjeg platnog prometa bankama.''


Članak 3.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, v.r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v.r.