Z A K O N
O IZMJENAMA i DOPUNAMA ZAKONA
O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU


Član 1.


U Zakonu o unutrašnjem platnom prometu (prečišćeni tekst) (''Službene novine Federacije BiH'', broj 15/00) u članu 4. iza stava 2. dodaje se novi stav 3.
koji glasi:
''Filijala banke, čije je sjedište u Republici Srpskoj, a koja ima dozvolu za
rad na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, može obavljati platni promet
na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, ako banka čiji je ona organizacijski
dio, ima dozvolu za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa Agencije za bankarstvo Republike Srpske.''


Član 2.


Član 63. mijenja se i glasi:
''Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je ovlaštena da daje
i oduzima dozvolu za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa bankama.''


Član 3.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s.r.