Z A K O N

O IZMJENAMA i DOPUNAMA ZAKONA
O POSEBNOM POREZU NA BEZALKOHOLNA PIĆA


Članak 1.


U Zakonu o posebnom porezu na bezalkoholna pića (''Službene novine Federacije BiH'', broj 6/95 i 51/99) u članku 1. stavku 1. na kraju dodaju se riječi: ''i koja se nabavljaju od proizvođača ili uvoznika iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko''.


Članak 2.


U članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
''Obveznik posebnog poreza na bezalkoholna pića, u prometu s Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, je proizvođač i uvoznik i kupac bezalkoholnih pića, koji posjeduje licencu Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija - Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Porezna uprava) koji je bezalkoholna pića nabavio od proizvođača i uvoznika iz Republike Srpske ili proizvođača i uvoznika iz Distrikta Brčko.''
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju novi st. 3. i 4.


Članak 3.


U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
''Obveza obračunavanja posebnog poreza na bezalkoholna pića, u prometu s Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, za kupca iz Federacije nastaje u trenutku prijama posebne fakture od proizvođača ili uvoznika iz Republike Srpske i Distrikta Brčko.''


Članak 4.


U članku 10. u stavku 2. riječi ''ovlaštena carinarnica'' zamjenjuju se riječima: ''Federalno ministarstvo financija - Federalni ministarstvo finansija - Carinska uprava ( u daljnjem tekstu: Carinska uprava).''
Iza stavka 2. dodaju se novi st. 3., 4. i 5. koji glase:
''Poseban porez na bezalkoholna pića, iz st. 1. i 2. ovog članka, uplaćuje se na račune utvrđene aktom federalnog ministra financija - federalnog ministra finansija.
U prometu bezalkoholnih pića s Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, kupac bezalkoholnih pića iz Federacije plaća poseban porez na bezalkoholna pića prije isporuke bezalkoholnih pića od proizvođača ili uvoznika iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko.
U prometu bezalkoholnih pića s Republikom Srpskom i Distriktom Brčko proizvođač plaća poseban porez na bezalkoholna pića u roku iz stavka 1. ovog članka.''


Članak 5.


U članku 11. stavku 3. riječi: ''Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija - Porezna uprava (u daljnjem tekstu: Porezna uprava)'' zamjenjuju se riječima: ''Porezna uprava''.


Članak 6.


U članku 14. st. 4., 5. i 6. zamijenjuju se novim st. 4. i 5. koji glase:
''Kupci bezalkoholnih pića koji posjeduju licencu obvezni su izvijestiti Poreznu upravu, prema svojemu sjedištu, o nabavljenim količinama bezalkoholnih pića
iz Republike Srpske i Distrikta Brčko, pravnim osobama od kojih su nabavili
i obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na bezalkoholna pića.
Podatke iz ovog članka potrebno je dostavljati mjesečno do 15. u mjesecu za protekli mjesec i godišnje do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu.''


Članak 7.


Iza članka 14. dodaju se novi čl. 14a., 14b. i 14c. koji glase:


''Članak 14a.


Carinska uprava obvezna je Poreskoj upravi dostaviti kopiju Jedinstvene carinske isprave (JCI) do 15. u mjesecu za uvezena bezalkoholna pića u prethodnom mjesecu.
Porezna uprava odobrava priznavanje akontacije plaćenog posebnog poreza na bezalkoholna pića za buduće uvoze samo onom uvozniku za kojeg je
Carinska uprava dostavila JCI.
Porezna uprava za obveznike, iz stavka 2. ovog članka, izdaje rješenje o visini
priznate akontacije za budući uvoz koje uvoznik prilaže Carinskoj upravi kod
sljedećeg uvoza bezalkoholnih pića, a Carinska uprava na JCI kod sljedećeg uvoza iskazuje iznos iz rješenja Porezne uprave kao već plaćenu carinu ili poseban porez na bezalkoholna pića i za isti umanjuje ukupnu obvezu za plaćanje po osnovi carina i posebnog poreza na bezalkoholna pića.
Porezna uprava dužna je izdati rješenje, iz stavka 3. ovog članka, u roku od 5
(pet) dana od dana kada porezni obveznik podnese sljedeće dokumente:

1. dokaz da je prodao bezalkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili
Distrikta Brčko koji ima licencu Ministarstva financija Republike Srpske
ili Distrikta Brčko za međuentitetski promet bezalkoholnih pića;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave Republike Srpske ili Distrikta
Brčko da je kupac iz Republike Srpske odnosno Distrikta Brčko uplatio
poseban porez.


Članak 14b.


Porezna uprava izdaje rješenje poreznom obvezniku, proizvođaču bezalkoholnih
pića, o visini akontacije koja se priznaje kod budućih obveza plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića ako podnese sljedeće dokaze:

1. dokaz da je prodao bezalkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili
Distrikta Brčko koji ima licencu Ministarstva financija Republike Srpske
odnosno Distrikta Brčko za međuentitetski promet bezalkoholnih
pića;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave Republike Srpske odnosno
Distrikta Brčko da je kupac iz Republike Srpske odnosno Distrikta Brčko
uplatio poseban porez;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave da je platio poseban porez na
bezalkoholna pića u Federaciji.


Članak 14c.


Porezna uprava izdaje licencu kupcu iz Federacije za međuentitetski promet alkohola ako:

1. je ekonomski i tehnički osposobljen za obavljanje međuentitetskog
prometa i
2. uredno izmiruje porezne obveze.

Porezna uprava vodi registar o izdatim licencama za obavljanje međuentitetskog prometa i o izdatim licencama izvješćuje Poreznu upravu Republike Srpske i
Distrikta Brčko.
Porezna uprava i Carinska uprava dužne su svaka tri mjeseca i na kraju godine
izvršiti sravnjivanje podataka o uvoznicima bezalkoholnih pića i obračunatim i naplaćenim carinama i posebnom porezu na bezalkoholna pića i o istom u roku od 15 dana izvijestiti Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija.
Porezna uprava dužna je svaka tri mjeseca i na kraju godine izvršiti uspoređivanje podatka o uvoznicima, proizvođačima i kupcima iz Federacije,
te o uplaćenom posebnom porezu na bezalkoholna pića s Poreznom upravom Republike Srpske i Distrikta Brčko i o istom u roku od 15 dana izvijestiti Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija.
Federalni ministar financija - federalni ministar finansija propisat će obrazac
posebne fakture za međuentitetski promet i način distribucije istog.''


Članak 8.


Iza članka 15. dodaje se novo poglavlje Xa i novi čl. 15a. i 15b. koji glase:
''Xa - PRIZNAVANJE PLAĆENOG POSEBNOG POREZA U PROMETU S REPUBLIKOM SRPSKOM i DISTRIKOM BRČKO


Članak 15a.

Poreznom obvezniku, proizvođaču bezalkoholnih pića, koji proda bezalkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko, priznaje se uplaćeni posebni porez na bezalkoholna pića kao akontacija posebnog poreza na bezalkoholna pića u budućem prometu.
Poreznom obvezniku, uvozniku bezalkoholnih pića, koji proda bezalkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko, priznaje se uplaćeni posebni porez na bezalkoholna pića kao akontacija carine i posebnog poreza na bezalkoholna pića u budućem uvozu.
Izuzetno, porezni obveznik, iz st. 1. i 2. ovog članka, ima pravo na povrat uplaćenog posebnog poreza na bezalkoholna pića koje je prodao kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko na način i pod uvjetima koji su utvrđeni odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Pravo na povrat, iz stavka 3. ovog članka, porezni obveznik ostvaruje na osnovi zahtjeva koji podnosi Poreznoj upravi.
Uz zahtjev za povrat posebnog poreza porezni obveznik dužan je priložiti:

1. dokaz da je prodao bezalkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili
Distrikta Brčko koji ima licencu Ministarstva financija Republike Srpske
odnosno Distrikta Brčko za međuentitetski promet;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave Republike Srpske odnosno
Distrikta Brčko da je kupac bezalkoholnih pića iz Republike
Srpske odnosno Distrikta Brčko uplatio poseban porez;
3. ovjeren nalog od strane Porezne uprave da je platio poseban porez na
bezalkoholna pića u Federaciji.


Članak 15b.


Povrat posebnog poreza na bezalkoholna pića vrši se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.''


Članak 9.


U članku 17. u stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

''2. ako obavlja promet bezalkoholnih pića s kupcem iz Republike Srpske
ili Distrikta Brčko koji nema licencu Ministarstva financija Republike Srpske
odnosno Distrikta Brčko (članak 2. stavak 2.).''
Dosadašnje toč. od 2. do 5. postaju toč. od 3. do 6.


Članak 10.


Ovlašćuju se zakonodavno-pravne komisije Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH da utvrde pročišćeni tekst Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića.


Članak 11.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. ivo Komšić. v. r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v. r.