Z A K O N

O IZMJENAMA i DOPUNAMA ZAKONA
O POSEBNOM POREZU NA BEZALKOHOLNA PIĆA


Član 1.


U Zakonu o posebnom porezu na bezalkoholna pića (''Službene novine Federacije BiH'', broj 6/95 i 51/99) u članu 1. stav 1. na kraju se dodaju riječi: ''i koja se nabavljaju od proizvođača ili uvoznika iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko''.


Član 2.


U članu 5. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
''Obveznik posebnog poreza na bezalkoholna pića, u prometu sa Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, je proizvođač i uvoznik i kupac bezalkoholnih pića, koji posjeduje licencu Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija - Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Porezna uprava) koji je bezalkoholna pića nabavio od proizvođača i uvoznika iz Republike Srpske ili proizvođača i uvoznika iz Distrikta Brčko.''
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju novi st. 3. i 4.


Član 3.


U članu 9. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
''Obaveza obračunavanja posebnog poreza na bezalkoholna pića, u prometu sa Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, za kupca iz Federacije nastaje u trenutku prijema posebne fakture od proizvođača ili uvoznika iz Republike Srpske i Distrikta Brčko.''


Član 4.


U članu 10. u stavu 2. riječi ''ovlaštena carinarnica'' zamjenjuju se riječima: ''Federalno ministarstvo finansija - Federalni ministarstvo financija - Carinska uprava ( u daljem tekstu: Carinska uprava).''
Iza stava 2. dodaju se novi st. 3., 4. i 5. koji glase:
''Poseban porez na bezalkoholna pića, iz st. 1. i 2. ovog člana, uplaćuje se na račune utvrđene aktom federalnog ministra finansija - federalnog ministra financija.
U prometu bezalkoholnih pića sa Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, kupac bezalkoholnih pića iz Federacije plaća poseban porez na bezalkoholna pića prije isporuke bezalkoholnih pića od proizvođača ili uvoznika iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko.
U prometu bezalkoholnih pića sa Republikom Srpskom i Distriktom Brčko proizvođač plaća poseban porez na bezalkoholna pića u roku iz stava 1. ovog člana.''


Član 5.


U članu 11. stav 3. riječi: ''Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija - Porezna uprava (u daljem tekstu: Porezna uprava)'' zamjenjuju se riječima: ''Porezna uprava''.


Član 6.


U članu 14. st. 4., 5. i 6. zamjenjuju se novim st. 4. i 5. koji glase:
''Kupci bezalkoholnih pića koji posjeduju licencu obavezni su izvijestiti Poreznu upravu, prema svom sjedištu, o nabavljenim količinama bezalkoholnih pića
iz Republike Srpske i Distrikta Brčko, pravnim licima od kojih su nabavili
i obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na bezalkoholna pića.
Podatke iz ovog člana potrebno je dostavljati mjesečno do 15. u mjesecu za protekli mjesec i godišnje do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.''


Član 7.


Iza člana 14. dodaju se novi čl. 14a., 14b. i 14c. koji glase:


''Član 14a.


Carinska uprava obavezna je Poreznoj upravi dostaviti kopiju Jedinstvene carinske isprave (JCI) do 15. u mjesecu za uvezena bezalkoholna pića u prethodnom mjesecu.
Porezna uprava odobrava priznavanje akontacije plaćenog posebnog poreza na bezalkoholna pića za buduće uvoze samo onom uvozniku za kojeg je
Carinska uprava dostavila JCI.
Porezna uprava za obveznike, iz stava 2. ovog člana, izdaje rješenje o visini
priznate akontacije za budući uvoz koje uvoznik prilaže Carinskoj upravi kod
sljedećeg uvoza bezalkoholnih pića, a Carinska uprava na JCI kod sljedećeg uvoza iskazuje iznos iz rješenja Porezne uprave kao već plaćenu carinu ili poseban porez na bezalkoholna pića i za isti umanjuje ukupnu obavezu za plaćanje po osnovu carina i posebnog poreza na bezalkoholna pića.
Porezna uprava dužna je izdati rješenje, iz stava 3. ovog člana, u roku od 5
(pet) dana od dana kada porezni obveznik podnese sljedeće dokumente:

1. dokaz da je prodao bezalkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili
Distrikta Brčko koji ima licencu Ministarstva finansija Republike Srpske
ili Distrikta Brčko za međuentitetski promet bezalkoholnih pića;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave Republike Srpske ili Distrikta
Brčko da je kupac iz Republike Srpske odnosno Distrikta Brčko uplatio
poseban porez.


Član 14b.


Porezna uprava izdaje rješenje poreznom obvezniku, proizvođaču bezalkoholnih
pića, o visini akontacije koja se priznaje kod budućih obaveza plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića ako podnese sljedeće dokaze:

1. dokaz da je prodao bezalkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili
Distrikta Brčko koji ima licencu Ministarstva finansija Republike Srpske
odnosno Distrikta Brčko za međuentitetski promet bezalkoholnih
pića;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave Republike Srpske odnosno
Distrikta Brčko da je kupac iz Republike Srpske odnosno Distrikta Brčko
uplatio poseban porez;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave da je platio poseban porez na
bezalkoholna pića u Federaciji.


Član 14c.


Porezna uprava izdaje licencu kupcu iz Federacije za međuentitetski promet alkohola ako:

1. je ekonomski i tehnički osposobljen za obavljanje međuentitetskog
prometa i
2. uredno izmiruje porezne obaveze.

Porezna uprava vodi registar o izdatim licencama za obavljanje međuentitetskog prometa i o izdatim licencama obavještava Poreznu upravu Republike Srpske i
Distrikta Brčko.
Porezna uprava i Carinska uprava dužne su svaka tri mjeseca i na kraju godine
izvršiti sravnjavanje podataka o uvoznicima bezalkoholnih pića i obračunatim i naplaćenim carinama i posebnom porezu na bezalkoholna pića i o istom u roku od 15 dana obavjestiti Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija.
Porezna uprava dužna je svaka tri mjeseca i na kraju godine izvršiti upoređivanje podatka o uvoznicima, proizvođačima i kupcima iz Federacije,
te o uplaćenom posebnom porezu na bezalkoholna pića sa Poreznom upravom Republike Srpske i Distrikta Brčko i o istom u roku od 15 dana obavijestiti Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija.
Federalni ministar finansija - federalni ministar financija propisat će obrazac
posebne fakture za međuentitetski promet i način distribucije istog.''


Član 8.


Iza člana 15. dodaje se novo poglavlje Xa i novi čl. 15a. i 15b. koji glase:
''Xa - PRIZNAVANJE PLAĆENOG POSEBNOG POREZA U PROMETU SA REPUBLIKOM SRPSKOM i DISTRIKOM BRČKO


Član 15a.

Poreznom obvezniku, proizvođaču bezalkoholnih pića, koji proda bezalkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko, priznaje se uplaćeni posebni porez na bezalkoholna pića kao akontacija posebnog poreza na bezalkoholna pića u budućem prometu.
Poreznom obvezniku, uvozniku bezalkoholnih pića, koji proda bezalkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko, priznaje se uplaćeni posebni porez na bezalkoholna pića kao akontacija carine i posebnog poreza na bezalkoholna pića u budućem uvozu.
Izuzetno, porezni obveznik, iz st. 1. i 2. ovog člana, ima pravo na povrat uplaćenog posebnog poreza na bezalkoholna pića koje je prodao kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko na način i pod uvjetima koji su utvrđeni odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Pravo na povrat, iz stava 3. ovog člana, porezni obveznik ostvaruje na osnovu zahtjeva koji podnosi Poreznoj upravi.
Uz zahtjev za povrat posebnog poreza porezni obveznik dužan je priložiti:

1. dokaz da je prodao bezalkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili
Distrikta Brčko koji ima licencu Ministarstva finansija Republike Srpske
odnosno Distrikta Brčko za međuentitetski promet;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave Republike Srpske odnosno
Distrikta Brčko da je kupac bezalkoholnih pića iz Republike
Srpske odnosno Distrikta Brčko uplatio poseban porez;
3. ovjeren nalog od strane Porezne uprave da je platio poseban porez na
bezalkoholna pića u Federaciji.


Član 15b.


Povrat posebnog poreza na bezalkoholna pića vrši se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.''


Član 9.


U članu 17. u stavu 1. iza tačke 1. dodaje se nova tačka 2. koja glasi:

''2. ako obavlja promet bezalkoholnih pića sa kupcem iz Republike Srpske
ili Distrikta Brčko koji nema licencu Ministarstva finansija Republike Srpske
odnosno Distrikta Brčko (član 2. stav 2.).''
Dosadašnje tač. od 2. do 5. postaju tač. od 3. do 6.


Član 10.


Ovlašćuju se zakonodavno-pravne komisije Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH da utvrde prečišćen tekst Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića.


Član 11.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. ivo Komšić. s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s. r.