Z A K O N

O IZMJENAMA i DOPUNAMA ZAKONA
O POSEBNOM POREZU NA DUHANSKE PRERAĐEVINE


Član 1.


U Zakonu o posebnom porezu na duhanske prerađevine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 6/95 i 13/00) u članu 1. stav 1. mijenja se i glasi:

''Ovim zakonom uređuje se i uvodi plaćanje posebnog poreza na duhanske prerađevine koje se proizvode i uvoze na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i koje se nabavljaju od proizvođača iz Republike Srpske i Distrikta Brčko''.


Član 2.


U članu 7. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
''Porezni obveznik posebnog poreza na duhanske prerađevine je i proizvođač i uvoznik iz Republike Srpske i Distrikta Brčko''.

Član 3.


Član 11. mijenja se i glasi:

''Poseban porez na duhanske prerađevine porezni obveznici iz člana 7. ovog zakona plaćaju danom preuzimanja poreznih markica u kojima je sadržan i plaćeni porez na promet.
Poseban porez na duhanske prerađevine, koje se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama, porezni obveznici plaćaju prilikom isporuke slobodnim carinskim prodavaonicama''.


Član 4.


U članu 12. stav 1. tačka 3. iza riječi: ''plaćanja carine'' briše se zarez i dodaju riječi: ''osim duhanskih prerađevina koje se uvoze i prodaju putem slobodnih carinskih prodavaonica, specijalizovanih skladišta i slobodnih zona''.


Član 5.


U članu 15. stav 1. riječi: ''utvrđuje proizvođač ili uvoznik'' zamjenjuju se riječima: ''utvrđuju porezni obveznici iz člana 7. ovog zakona''.
U stavu 2. riječi: ''Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija'' zamjenjuju se riječima: ''Poreznoj upravi''.


Član 6.


Član 19. briše se.


Član 7.


U članu 23. stav 3. briše se.


Član 8.


U naslovu poglavlja IX i čl. 16,. 17,. 18,. 19,. 23,. 27,. 28. i 29. riječi: ''nadzorna markica'' u različitom padežu zamjenjuju se riječima: ''porezna markica'' u odgovarajućem padežu.


Član 9.


Ovlašćuju se zakonodavno-pravne komisije Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da utvrde prečišćeni tekst Zakona o posebnom porezu na duhanske prerađevine.


Član 10.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s. r.