Z A K O N

O IZMJENAMA i DOPUNAMA ZAKONA
O POSEBNOM POREZU NA KAVU


Članak 1.


U Zakonu o posebnom porezu na kavu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 6/95 i 51/99) u članku 1. stavku 1. na kraju dodaju se riječi: ''i koja se nabavlja od uvoznika iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko''.


Članak 2.


U članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
''Obveznik posebnog poreza na kavu, u prometu s Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, je i uvoznik i kupac kave koji posjeduje licencu Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija - Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) koji je kavu nabavio od uvoznika iz Republike Srpske ili proizvođača i uvoznika iz Distrikta Brčko.''

Članak 3.


U članku 7. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
''Obveza obračunavanja posebnog poreza na kavu, u prometu s Republikom srpskom i Distriktom Brčko, za kupca iz Federacije nastaje u trenutku prijama posebne fakture od proizvođača ili uvoznika iz Republike Srpske i Distrikta Brčko.''


Članak 4.


U članku 8. riječi: ''nadležna carinarnica'' zamjenjuju se riječima: ''Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija - Carinska uprava (u daljnjem tekstu: Carinska uprava).
Iza stavka 1. dodaju se novi st. 2.i 3.. koji glase:
''Poseban porez na kavu, iz st. 1. ovog članka, uplaćuje se na račune utvrđene aktom federalnog ministra financija - federalnog ministra finasija.
U prometu kave s Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, kupac kave iz Federacije plaća poseban porez na kavu prije isporuke kave od uvoznika iz Republike Srpske i Distrikta Brčko.''

Članak 5.


U članku 9. stavak 6. zamjenjuje se novim st. 6. i 7. koji glase:
''Kupci kave koji posjeduju licencu obvezni su izvijestiti Poreznu upravu, prema svojemu sjedištu, o nabavljenim količinama kave iz Republike Srpske i Distrikta Brčko, pravnim osobama od kojih su nabavili kavu i obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na kavu.
Podatke iz ovog članka potrebno je dostavljati mjesečno do 15 u mjesecu za protekli mjesec i godišnje do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu.''

Članak 6.


Iza članka 9. dodaju se novi čl. 9a. i 9b. koji glase:


''Članak 9a.


Carinska uprava obvezna je Poreznoj upravi dostaviti kopiju Jedinstvene carinske isprave (JCI) do 15. u mjesecu za kavu uvezenu u prethodnom mjesecu.
Porezna uprava odobrava priznavanje akontacija plaćenog posebnog poreza na kavu za buduće uvoze samo onom uvozniku za kojeg je Carinska uprava dostavila JCI.
Porezna uprava za obveznike, iz stavka 2. ovog članka, izdaje rješenje o visini priznate akontacije za budući uvoz koje uvoznik prilaže Carinskoj upravi kod sljedećeg uvoza kave, a carinska uprava na JCI kod sljedećeg uvoza iskazuje iznos iz rješenja Porezne uprave kao već plaćenu carinu ili poseban porez na kavu i za isti umanjuje ukupnu obvezu za plaćanje po osnovi carina i posebnog poreza na kavu.
Porezna uprava dužna je izdati rješenja, iz stavka 3. ovog članka, u roku od 5 (pet) dana od dana kada porezni obveznik podnese sljedeće dokumente:

1. dokaz da je prodao kavu kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko koji ima licencu Ministarstva financija Republike Srpske ili Distrikta
Brčko za međuentitetski promet;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave Republike Srpske ili Distrikta
Brčko da je kupac iz Republike Srpske odnosno Distrikta Brčko uplatio poseban porez.


Članak 9b.


Porezna uprava izdaje licencu kupcu iz Federacije za međuentitetski promet kave ako:

1. je ekonomski i tehnički osposobljen za obavljanje međuentitetskog prometa i
2. uredno izmiruje porezne obveze.

Porezna uprava vodi registar o izdatim licencama za obavljanje međuentitetskog prometa i o izdatim licencama izvješćuje Poreznu upravu Republike Srpske i Distrikta Brčko.
Porezna uprava i Carinska uprava dužne su svaka tri mjeseca i na kraju godine izvršiti sravnjivanje podataka o uvoznicima kave i obračunatim i naplaćenim carinama i posebnom porezu na kavu i o istom u roku od 15 dana izvijestiti Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija.
Porezna uprava dužna je svaka tri mjeseca i na kraju godine izvršiti uspoređivanje podataka o uvoznicima, proizvođačima i kupcima iz Federacije, te o plaćenom posebnom porezu na kavu s Poreznom upravom Republike Srpske i Distrikta Brčko i o istom u roku od 15 dana izvijestiti Federalno ministarstvo Financija - Federalno ministarstvo finansija.
Federalni ministar financija - federalni ministar finansija propisat će obrazac posebne fakture za međuentitetski promet i način distribucije istog.''


Članak 7.


Iza članka 10. dodaje se novo poglavlje VIIIa i novi čl. 10a. i 10b. koji glase:

''VIIIa - PRIZNAVANJE PLAĆENOG POSEBNOG POREZA U PROMETU
S REPUBLIKOM SRPSKOM i DISTRIKTOM BRČKO


Članak 10a.


Poreznom obvezniku, uvozniku kave koji proda kavu kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko priznaje se uplaćeni posebni porez na kavu kao akontacija posebnog poreza na kavu u budućem uvozu.
Izuzetno, porezni obveznik, iz stavka 1. ovog članka, ima pravo na povrat uplaćenog poreza za kavu koju je prodao kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko na način i pod uvjetima koji su utvrđeni odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Pravo na povrat, iz stavka 2. ovog članka, porezni obveznik ostvaruje na osnovi zahtjeva koji podnosi Poreznoj upravi.
Uz zahtjev za povrat posebnog poreza obveznik dužan je priložiti:

1. dokaz da je prodao kavu kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko koji ima licencu Ministarstva financija Republike Srpske, odnosno Distrikta Brčko za međuentitetski promet;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave Republike Srpske odnosno Distrikta Brčko, da je kupac iz Republike Srpske, odnosno Distrikta Brčko, uplatio poseban porez;
3. ovjeren nalog od strane Porezne uprave da je platio poseban porez na kavu u Federaciji.


Članak 10b.


Povrat posebnog poreza na kavu vrši se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.''


Članak 8.


U članku 13. u stavku1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

''2. ako obavlja promet kave s kupcem iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko koji nema licencu Ministarstva financija Republike Srpske odnosno Distrikta Brčko (članak 4. stavak 2.).''
Dosadašnje toč. od 2. do 4. postaju toč. od 3. do 5.


Članak 9.


Ovlašćuju se zakonodavno-pravne komisije Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH da utvrde pročišćeni tekst Zakona o posebnom porezu na kavu.


Članak 10.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, v. r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v. r.