Z A K O N

O IZMJENAMA i DOPUNAMA ZAKONA
O POSEBNOM POREZU NA KAHVU


Član 1.


U Zakonu o posebnom porezu na kahvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 6/95 i 51/99) u članu 1. stav 1. na kraju dodaju se riječi: ''i koja se nabavlja od uvoznika iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko''.


Član 2.


U članu 4. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
''Obveznik posebnog poreza na kahvu, u prometu sa Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, je i uvoznik i kupac kahve koji posjeduje licencu Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija - Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava) koji je kahvu nabavio od uvoznika iz Republike Srpske ili proizvođača i uvoznika iz Distrikta Brčko.''

Član 3.


U članu 7. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
''Obaveza obračunavanja posebnog poreza na kahvu, u prometu sa Republikom srpskom i Distriktom Brčko, za kupca iz Federacije nastaje u trenutku prijema posebne fakture od proizvođača ili uvoznika iz Republike Srpske i Distrikta Brčko.''


Član 4.


U članu 8. riječi: ''nadležna carinarnica'' zamjenjuju se riječima: ''Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija - Carinska uprava (u daljem tekstu: Carinska uprava).
Iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3.. koji glase:
''Poseban porez na kahvu, iz st. 1. ovog člana, uplaćuje se na račune utvrđene aktom federalnog ministra finansija - federalnog ministra financija.
U prometu kahve sa Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, kupac kahve iz Federacije plaća poseban porez na kahvu prije isporuke kahve od uvoznika iz Republike Srpske i Distrikta Brčko.''

Član 5.


U članu 9. stav 6. zamjenjuje se novim st. 6. i 7. koji glase:
''Kupci kahve koji posjeduju licencu obavezni su izvijestiti Poreznu upravu, prema svom sjedištu, o nabavljenim količinama kahve iz Republike Srpske i Distrikta Brčko, pravnim licima od kojih su nabavili kahvu i obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na kahvu.
Podatke iz ovog člana potrebno je dostavljati mjesečno do 15 u mjesecu za protekli mjesec i godišnje do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.''

Član 6.


Iza člana 9. dodaju se novi čl. 9a. i 9b. koji glase:


''Član 9a.


Carinska uprava obavezna je Poreznoj upravi dostaviti kopiju Jedinstvene carinske isprave (JCI) do 15. u mjesecu za kahvu uvezenu u prethodnom mjesecu.
Porezna uprava odobrava priznavanje akontacija plaćenog posebnog poreza na kahvu za buduće uvoze samo onom uvozniku za kojeg je Carinska uprava dostavila JCI.
Porezna uprava za obveznike, iz stava 2. ovog člana, izdaje rješenje o visini priznate akontacije za budući uvoz koje uvoznik prilaže Carinskoj upravi kod sljedećeg uvoza kahve, a carinska uprava na JCI kod sljedećeg uvoza iskazuje iznos iz rješenja Porezne uprave kao već plaćenu carinu ili poseban porez na kahvu i za isti umanjuje ukupnu obavezu za plaćanje po osnovu carina i posebnog poreza na kahvu.
Porezna uprava dužna je izdati rješenja, iz stava 3. ovog člana, u roku od 5 (pet) dana od dana kada porezni obveznik podnese sljedeće dokumente:

1. dokaz da je prodao kahvu kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko koji ima licencu Ministarstva finansija Republike Srpske ili Distrikta
Brčko za međuentitetski promet;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave Republike Srpske ili Distrikta
Brčko da je kupac iz Republike Srpske odnosno Distrikta Brčko uplatio poseban porez.


Član 9b.


Porezna uprava izdaje licencu kupcu iz Federacije za međuentitetski promet kahve ako:

1. je ekonomski i tehnički osposobljen za obavljanje međuentitetskog prometa i
2. uredno izmiruje porezne obaveze.

Porezna uprava vodi registar o izdatim licencama za obavljanje međuentitetskog prometa i o izdatim licencama obavještava Poreznu upravu Republike Srpske i Distrikta Brčko.
Porezna uprava i Carinska uprava dužne su svaka tri mjeseca i na kraju godine izvršiti sravnjavanje podataka o uvoznicima kahve i obračunatim i naplaćenim carinama i posebnom porezu na kahvu i o istom u roku od 15 dana obavijestiti Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija.
Porezna uprava dužna je svaka tri mjeseca i na kraju godine izvršiti upoređivanje podataka o uvoznicima, proizvođačima i kupcima iz Federacije, te o plaćenom posebnom porezu na kahvu sa Poreznom upravom Republike Srpske i Distrikta Brčko i o istom u roku od 15 dana obavijestiti Federalno ministarstvo Finansija - Federalno ministarstvo financija.
Federalni ministar finansija - federalni ministar financija propisat će obrazac posebne fakture za međuentitetski promet i način distribucije istog.''


Član 7.


Iza člana 10. dodaje se novo poglavlje VIIIa i novi čl. 10a. i 10b. koji glase:

''VIIIa - PRIZNAVANJE PLAĆENOG POSEBNOG POREZA U PROMETU
SA REPUBLIKOM SRPSKOM i DISTRIKTOM BRČKO


Član 10a.


Poreznom obvezniku, uvozniku kahve koji proda kahvu kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko priznaje se uplaćeni posebni porez na kahvu kao akontacija posebnog poreza na kahvu u budućem uvozu.
Izuzetno, porezni obveznik, iz stava 1. ovog člana, ima pravo na povrat uplaćenog poreza za kahvu koju je prodao kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko na način i pod uvjetima koji su utvrđeni odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Pravo na povrat, iz stava 2. ovog člana, porezni obveznik ostvaruje na osnovu zahtjeva koji podnosi Poreznoj upravi.
Uz zahtjev za povrat posebnog poreza porezni obveznik dužan je priložiti:

1. dokaz da je prodao kahvu kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko koji ima licencu Ministarstva finansija Republike Srpske, odnosno Distrikta Brčko za međuentitetski promet;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave Republike Srpske odnosno Distrikta Brčko, da je kupac iz Republike Srpske, odnosno Distrikta Brčko, uplatio poseban porez;
3. ovjeren nalog od strane Porezne uprave da je platio poseban porez na kahvu u Federaciji.


Član 10b.


Povrat posebnog poreza na kahvu vrši se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.''


Član 8.


U članu 13. u stavu 1. iza tačke 1. dodaje se nova tačka 2. koja glasi:

''2. ako obavlja promet kahve sa kupcem iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko koji nema licencu Ministarstva finansija Republike Srpske odnosno Distrikta Brčko (član 4. stav 2.).''
Dosadašnje tač. od 2. do 4. postaju tač. od 3. do 5.


Član 9.


Ovlašćuju se zakonodavno-pravne komisije Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH da utvrde prečišćen tekst Zakona o posebnom porezu na kahvu.


Član 10.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s. r.