Z A K O N

O IZMJENAMA i DOPUNAMA ZAKONA
O POSEBNOM POREZU NA ALKOHOL


Članak 1.


U Zakonu o posebnom porezu na alkohol (''Službene novine Federacije BiH'', broj 6/95 i 51/99) u članku 1. stavku 1. na kraju dodaju se riječi: ''i koja se nabavljaju od proizvođača ili uvoznika iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko''.


Članak 2.


U članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
''Porezni obveznik posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića, u prometu s Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, je proizvođač i uvoznik i kupac alkohola i alkoholnih pića koji posjeduje licencu Porezne uprave i koji je alkohol i alkoholna pića nabavio od proizvođača i uvoznika iz Republike Srpske ili proizvođača i uvoznika iz Distrikta Brčko.''


Članak 3.


U članku 11. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
''Obveza obračunavanja posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića, u prometu s Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, za kupca iz Federacije nastaje u trenutku prijama posebne fakture od proizvođača ili uvoznika iz Republike Srpske i Distrikta Brčko.''


Članak 4.


U članku 12. u stavku 2. riječi ''ovlaštena carinarnica'' zamjenjuju se riječima: ''Federalno ministarstvo financija - Federalni ministarstvo finansija - Carinska uprava ( u daljnjem tekstu: Carinska uprava).''

Iza stavka 3. dodaju se novi st. 4., 5. i 6. koji glase:

''Poseban porez na alkohol i alkoholna pića, iz st. 1. i 2. ovog članka, uplaćuje se na račune utvrđene aktom federalnog ministra financija - federalnog ministra finasija.

U prometu alkohola i alkoholnih pića s Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, kupac alkohola i alkoholnih pića iz Federacije plaća poseban porez na alkohol i alkoholna pića prije isporuke alkohola i alkoholnih pića od proizvođača ili uvoznika iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko.

U prometu alkohola i alkoholnih pića s Republikom Srpskom i Distriktom Brčko proizvođač plaća poseban porez na alkohol i alkoholna pića u roku iz stavka 1. ovog članka.''


Članak 5.


U članku 23. st. 2. i 3. mijenjaju se i glase:
''Kupci alkohola i alkoholnih pića koji posjeduju licencu obvezni su izvijestiti Poreznu upravu, prema svojemu sjedištu, o nabavljenim količinama alkohola i alkoholnih pića iz Republike Srpske i Distrikta Brčko, pravnim osobama od kojih su nabavili i obračunatom i uplaćenom posebno porezu na alkohol i alkoholna pića.
Podatke iz ovog članka potrebno je dostavljati mjesečno do 15. u mjesecu za protekli mjesec i godišnje do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu.''


Članak 6.


Iza članka 23. dodaje se novi čl. 23a., 23b. i 23c. koji glase:


''Članak 23a.


Carinska uprava obvezna je Poreskoj upravi dostaviti kopiju jedinstvene carinske isprave (JCI) do 15. u mjesecu za uvezeni alkohol i alkoholna pića u prethodnom mjesecu.
Porezna uprava odobrava priznavanje akontacije plaćenog posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića za buduće uvoze samo onom uvozniku za kojeg je
Carinska uprava dostavila JCI.
Porezna uprava za obveznike iz stavka 2. ovog članka, izdaje rješenje o visini
priznate akontacije za budući uvoz koje uvoznik prilaže Carinskoj upravi kod
sljedećeg uvoza alkohola i alkoholnih pića, a Carinska uprava na JCI kod sljedećeg uvoza iskazuje iznos iz rješenja Porezne uprave kao već plaćenu carinu ili poseban porez na alkohol i alkoholna pića i za isti umanjuje ukupnu
obvezu za plaćanje po osnovi carina i posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića.
Porezna uprava dužna je izdati rješenje, iz stavka 3. ovog članka, u roku od 5
(pet) dana od dana kada porezni obveznik podnese sljedeće dokumente:

1. dokaz da je prodao alkohol i alkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili
Distrikta Brčko koji ima licencu Ministarstva financija Republike Srpske
ili Distrikta Brčko za međuentitetski promet;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave Republike Srpske ili Distrikta
Brčko da je kupac iz Republike Srpske odnosno Distrikta Brčko uplatio
poseban porez.


Članak 23b.


Porezna uprava izdaje rješenje poreznom obvezniku, proizvođaču alkohola i
alkoholnih pića, o visini akontacije koja se priznaje kod budućih obveza plaćanja posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića ako podnese sljedeće
dokaze:

1. dokaz da je prodao alkohol i alkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili
Distrikta Brčko koji ima licencu Ministarstva financija Republike Srpske
odnosno Distrikta Brčko za međuentitetski promet alkohola i alkoholnih
pića;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave Republike Srpske odnosno
Distrikta Brčko da je kupac iz Republike Srpske odnosno Distrikta Brčko
uplatio poseban porez;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave da je platio poseban porez na
alkohol i alkoholna pića u Federaciji.


Članak 23c.


Porezna uprava izdaje licencu kupcu iz Federacije za međuentitetski promet alkohola i alkoholnih pića ako:

1. je ekonomski i tehnički osposobljen za obavljanje međuentitetskog
prometa i
2. uredno izmiruje porezne obveze.

Porezna uprava vodi registar o izdatim licencama za obavljanje međuentitetskog prometa i o izdatim licencama izvješćuje poreznu upravu Republike Srpske i
Distrikta Brčko.
Porezna uprava i Carinska uprava dužne su svaka tri mjeseca i na kraju godine
izvršiti sravnjivanje podataka o uvoznicima alkohola i alkoholnih pića i obračunatim i naplaćenim carinama i posebnom porezu na alkohol i alkoholna
pića i o istom u roku od 15 dana izvijestiti Federalno ministarstvo financija -
Federalno ministarstvo finansija.
Porezna uprava dužna je svaka tri mjeseca i na kraju godine izvršiti uspoređivanje podatka o uvoznicima, proizvođačima i kupcima iz Federacije,
te o uplaćenom posebnom porezu na alkohol i alkoholna pića s Poreznom upravom Republike Srpske i Distrikta Brčko i o istom u roku od 15 dana
izvijestiti Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija.
Federalni ministar financija - Federalni ministar finansija propisat će obrazac
posebne fakture za međuentitetski promet i način distribucije istog.''


Članak 7.


Iza članka 25. dodaje se novo poglavlje XIVa i novi čl. 25a. i 25b. koji glase:

''XIVa - PRIZNAVANJE PLAĆNOG POSEBNOG POREZA U PROMETU S REPUBLIKOM SRPSKOM i DISTRIKTOM BRČKO


Članak 25a.


Poreznom obvezniku proizvođaču alkohola i alkoholnih pića, koji proda alkohol i alkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko, priznaje se uplaćeni posebni porez na alkohol i alkoholna pića kao akontacija posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića u budućem prometu.
Poreznom obvezniku, uvozniku alkohola i alkoholnih pića, koji proda alkohol i alkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko, priznaje se uplaćeni posebni porez na alkohol i alkoholna pića kao akontacija carine i posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića u budućem uvozu.
Izuzetno, porezni obveznik, iz st. 1. i 2. ovog članka, ima pravo na povrat uplaćenog posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića koje je prodao kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko na način i pod uvjetima koji su utvrđeni odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Pravo na povrat, iz stavka 3. ovog članka, porezni obveznik ostvaruje na osnovi zahtjeva koji podnosi Poreznoj upravi.
Uz zahtjev za povrat posebnog poreza porezni obveznik dužan je priložiti:

1. dokaz da je prodao alkohol i alkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili
Distrikta Brčko koji ima licencu Ministarstva financija Republike Srpske
odnosno Distrikta Brčko za međuentitetski promet;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave Republike Srpske odnosno
Distrikta Brčko da je kupac za alkohol i alkoholna pića iz Republike
Srpske odnosno Distrikta Brčko uplatio poseban porez;
3. ovjeren nalog od strane Porezne uprave da je platio poseban porez na
alkohol i alkoholna pića u Federaciji.


Članak 25b


Povrat posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića vrši se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.''


Članak 8.


U članku 26. u stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

''2. ako obavlja promet alkohola i alkoholnih pića s kupcem iz Republike Srpske
ili Distrikta Brčko koji nema licencu Ministarstva financija Republike Srpske
odnosno Distrikta Brčko (članak 2. stavak 2.).''
Dosadašnje toč. od 2. do 9. postaju toč. od 3. do 10.


Članak 9.


Ovlašćuju se zakonodavno-pravne komisije Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH da utvrde pročišćeni tekst Zakona o posebnom porezu na alkohol.


Članak 10.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. ivo Komšić. v. r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v. r.