Z A K O N

O IZMJENAMA i DOPUNAMA ZAKONA
O POSEBNOM POREZU NA ALKOHOL


Član 1.


U Zakonu o posebnom porezu na alkohol (''Službene novine Federacije BiH'', broj 6/95 i 51/99) u članu 1. stav 1. na kraju dodaju se riječi: '' koja se nabavljaju od proizvođača ili uvoznika iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko''.


Član 2.


U članu 5. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
''Porezni obveznik posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića, u prometu sa Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, je proizvođač i uvoznik i kupac alkohola i alkoholnih pića koji posjeduje licencu Porezne uprave i koji je alkohol i alkoholna pića nabavio od proizvođača i uvoznika iz Republike Srpske ili proizvođača i uvoznika iz Distrikta Brčko.''


Član 3.


U članu 11. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
''Obaveza obračunavanja posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića, u prometu sa Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, za kupca iz Federacije nastaje u trenutku prijema posebne fakture od proizvođača ili uvoznika iz Republike Srpske i Distrikta Brčko.''


Član 4.


U članu 12. u stavu 2. riječi ''ovlaštena carinarnica'' zamjenjuju se riječima: ''Federalno ministarstvo finansija - Federalni ministarstvo financija - Carinska uprava ( u daljem tekstu: Carinska uprava).''

Iza stava 3. dodaju se novi st. 4., 5. i 6. koji glase:

''Poseban porez na alkohol i alkoholna pića, iz st. 1. i 2. ovog člana, uplaćuje se na račune utvrđene aktom federalnog ministra finansija - federalnog ministra finacija.

U prometu alkohola i alkoholnih pića sa Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, kupac alkohola i alkoholnih pića iz Federacije plaća poseban porez na alkohol i alkoholna pića prije isporuke alkohola i alkoholnih pića od proizvođača ili uvoznika iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko.

U prometu alkohola i alkoholnih pića sa Republikom Srpskom i Distriktom Brčko proizvođač plaća poseban porez na alkohol i alkoholna pića u roku iz stava 1. ovog člana.''


Član 5.


U članu 23. st. 2. i 3. mijenjaju se i glase:
''Kupci alkohola i alkoholnih pića koji posjeduju licencu obavezni su izvijestiti Poreznu upravu, prema svom sjedištu, o nabavljenim količinama alkohola i alkoholnih pića iz Republike Srpske i Distrikta Brčko, pravnim licima od kojih su nabavili i obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na alkohol i alkoholna pića.
Podatke iz ovog člana potrebno je dostavljati mjesečno do 15. u mjesecu za protekli mjesec i godišnje do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.''


Član 6.


Iza člana 23. dodaje se novi čl. 23a., 23b. i 23c. koji glase:


''Član 23a.


Carinska uprava obavezna je Poreznoj upravi dostaviti kopiju jedinstvene carinske isprave (JCI) do 15. u mjesecu za uvezeni alkohol i alkoholna pića u prethodnom mjesecu.
Porezna uprava odobrava priznavanje akontacije plaćenog posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića za buduće uvoze samo onom uvozniku za kojeg je
Carinska uprava dostavila JCI.
Porezna uprava za obveznike, iz stava 2. ovog člana, izdaje rješenje o visini
priznate akontacije za budući uvoz koje uvoznik prilaže Carinskoj upravi kod
sljedećeg uvoza alkohola i alkoholnih pića, a Carinska uprava na JCI kod sljedećeg uvoza iskazuje iznos iz rješenja Porezne uprave kao već plaćenu carinu ili poseban porez na alkohol i alkoholna pića i za isti umanjuje ukupnu
obavezu za plaćanje po osnovu carina i posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića.
Porezna uprava dužna je izdati rješenje, iz stava 3. ovog člana, u roku od 5
(pet) dana od dana kada porezni obveznik podnese sljedeće dokumente:

1. dokaz da je prodao alkohol i alkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili
Distrikta Brčko koji ima licencu Ministarstva finansija Republike Srpske
ili Distrikta Brčko za međuentitetski promet;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave Republike Srpske ili Distrikta
Brčko da je kupac iz Republike Srpske odnosno Distrikta Brčko uplatio
poseban porez.


Član 23b.


Porezna uprava izdaje rješenje poreznom obvezniku, proizvođaču alkohola i
alkoholnih pića, o visini akontacije koja se priznaje kod budućih obaveza plaćanja posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića ako podnese sljedeće
dokaze:

1. dokaz da je prodao alkohol i alkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili
Distrikta Brčko koji ima licencu Ministarstva finansija Republike Srpske
odnosno Distrikta Brčko za međuentitetski promet alkohola i alkoholnih
pića;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave Republike Srpske odnosno
Distrikta Brčko da je kupac iz Republike Srpske odnosno Distrikta Brčko
uplatio poseban porez;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave da je platio poseban porez na
alkohol i alkoholna pića u Federaciji.


Član 23c.


Porezna uprava izdaje licencu kupcu iz Federacije za međuentitetski promet alkohola i alkoholnih pića ako:

1. je ekonomski i tehnički osposobljen za obavljanje međuentitetskog
prometa i
2. uredno izmiruje porezne obaveze.

Porezna uprava vodi registar o izdatim licencama za obavljanje međuentitetskog prometa i o izdatim licencama obavještava Poreznu upravu Republike Srpske i
Distrikta Brčko.
Porezna uprava i Carinska uprava dužne su svaka tri mjeseca i na kraju godine
izvršiti sravnjavanje podataka o uvoznicima alkohola i alkoholnih pića i obračunatim i naplaćenim carinama i posebnom porezu na alkohol i alkoholna
pića i o istom u roku od 15 dana obavijesititi Federalno ministarstvo finansija -
Federalno ministarstvo financija.
Porezna uprava dužna je svaka tri mjeseca i na kraju godine izvršiti upoređivanje podatka o uvoznicima, proizvođačima i kupcima iz Federacije,
te o uplaćenom posebnom porezu na alkohol i alkoholna pića sa Poreznom upravom Republike Srpske i Distrikta Brčko i o istom u roku od 15 dana
obavijestiti Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija.
Federalni ministar finansija - Federalni ministar financija propisat će obrazac
posebne fakture za međuentitetski promet i način distribucije istog.''


Član 7.


Iza člana 25. dodaje se novo poglavlje XIVa i novi čl. 25a. i 25b. koji glase:

''XIVa - PRIZNAVANJE PLAĆENOG POSEBNOG POREZAU PROMETU SA REPUBLIKOM SRPSKOM i DISTRIKTOM BRČKO


Član 25a.


Poreznom obvezniku proizvođaču alkohola i alkoholnih pića, koji proda alkohol i alkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko, priznaje se uplaćeni posebni porez na alkohol i alkoholna pića kao akontacija posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića u budućem prometu.
Poreznom obvezniku, uvozniku alkohola i alkoholnih pića, koji proda alkohol i alkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko, priznaje se uplaćeni posebni porez na alkohol i alkoholna pića kao akontacija carine i posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića u budućem uvozu.
Izuzetno, porezni obveznik, iz st. 1. i 2. ovog člana, ima pravo na povrat uplaćenog posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića koje je prodao kupcu iz Republike Srpske ili Distrikta Brčko na način i pod uvjetima koji su utvrđeni odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Pravo na povrat, iz stava 3. ovog člana, porezni obveznik ostvaruje na osnovu zahtjeva koji podnosi Poreznoj upravi.
Uz zahtjev za povrat posebnog poreza porezni obveznik dužan je priložiti:

1. dokaz da je prodao alkohol i alkoholna pića kupcu iz Republike Srpske ili
Distrikta Brčko koji ima licencu Ministarstva finansija Republike Srpske
odnosno Distrikta Brčko za međuentitetski promet;
2. ovjeren nalog od strane Porezne uprave Republike Srpske odnosno
Distrikta Brčko da je kupac za alkohol i alkoholna pića iz Republike
Srpske odnosno Distrikta Brčko uplatio poseban porez;
3. ovjeren nalog od strane Porezne uprave da je platio poseban porez na
alkohol i alkoholna pića u Federaciji.


Član 25b.


Povrat posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića vrši se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.''


Član 8.


U članu 26. u stavu 1. iza tačke 1. dodaje se nova tačka 2. koja glasi:

''2. ako obavlja promet alkohola i alkoholnih pića sa kupcem iz Republike
Srpske ili Distrikta Brčko koji nema licencu Ministarstva finansija
Republike Srpske odnosno Distrikta Brčko (član 2. stav 2.).''
Dosadašnje tač. od 2. do 9. postaju tač. od 3. do 10.


Član 9.


Ovlašćuju se zakonodavno-pravne komisije Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH da utvrde prečišćen tekst Zakona o posebnom porezu na alkohol.


Član 10.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. ivo Komšić. s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s. r.