ZAKON
O POSEBNOJ ZAŠTITI IDENTITETA SVJEDOKA U KRIVIČNOM POSTUPKU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGO
VINE


Član 1.

Ovim zakonom se, u cilju potpune zaštite života, tijela i slobode svjedoka i njegovih bliskih srodnika, utvrđuju pravila saslušanja svjedoka pod posebnim uslovima u krivičim postupcima koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine vode za krivična djela za koja je moguće izreći kaznu dugotrajnog zatvora, ili za sva druga krivična djela za koja vijeće sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vrhovni sud Federacije) to bude smatralo potrebnim, u skladu sa članom 2. stav 1. ovog zakona.

Član 2.

(1) Na zahtjev suda pred kojim se vodi postupak ili nadležnog tužioca ili okrivljenog i njegovog branioca, saslušanje svjedoka se može obaviti pred vijećem sudija Vrhovnog suda Federacije BiH, koje čine trojica sudija Vrhovnog suda.
(2) Zahtjev za saslušanje svjedoka u smislu prethodnog stava se dostavlja predsjedniku Vrhovnog suda. Zahtjev sadrži podatke o identitetu lica koje treba da se sasluša kao svjedok; podatke o krivičnom predmetu u kojem treba da se vodi saslušanje svjedoka;činjenice iz kojih proističe da osnovano postoji opasnost ugrožavanja života , tijela ili slobode lica i njegovih bliskih srodnika u slučaju svjedočenja, usljed čega je neophodno primijeniti zaštitu svjedoka u smislu ovog zakona, te opis okolnosti u vezi s kojima svjedok treba da se sasluša.
(3) Podnosilac zahtjeva u smislu stava 1. ovog člana podnosi zahtjev u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno naznačeno da sadrži zahtjev za saslušanje svjedoka onako kako je to utvrđeno ovim zakonom, i isti dostavlja predsjedniku suda pred kojim se vodi krivični postupak ili bi se trebao voditi po njegovom pokretanju. Predsjednik suda bez odlaganja i bez upoznavanja sa sadržinom koverte , istu dostavlja predsjedniku Vrhovnog suda Federacije.
(4) Organi unutrašnjih poslova mogu obavijestiti nadležnog tužioca o postojanju potrebe za posebnom zaštitom lica koja će se saslušati u svojstvu svjedoka, kao i o postojanju potrebe za zaštitom predviđenom ovim zakonom.


Član 3.

(1) Po prijemu zahtjeva za saslušanje svjedoka, predsjednik Vrhovnog suda Federacije dostavlja predmet vijeću sastavljenom od troje sudija, koje će postupiti po zahtjevu.
(2) Predsjedavajući vijeća zakazuje sjednicu vijeća koja se treba održati u roku od narednih 15 dana.
(3) Na zahtjev predsjedavajućeg vijeća, vijeću se dostavlja dokumentacija o krivičnom predmetu na koji se odnosi zahtjev za saslušanje svjedoka.

Član 4.

(1) Na osnovu činjenica navedenih u zahtjevu za saslušanje svjedoka i uvida u dokumentaciju o krivičnom predmetu u kojem se traži saslušanje svjedoka, vijeće najprije odlučuje da li postoje okolnosti koje opravdavaju saslušanje svjedoka na način predviđen ovim zakonom.
(2) Ako vijeće donese odluku da su takve okolnosti neopravdane, ono o tome obaviještava podnosioca zahtjeva putem predsjednika suda, u skladu sa članom 2. stav 4. ovog zakona.
(3) Ako odluči da postoje okolnosti koje opravdavaju saslušanje svjedoka u skladu sa ovim zakonom, vijeće utvrđuje dan, mjesto i vrijeme održavanja ročišta za saslušanje svjedoka.
(4) U slučaju da između članova vijeća ne postoji saglasnost o postojanju okolnosti koje opravdavaju saslušanje svjedoka u skladu sa ovim zakonom, članovi vijeća se o tome izjašnjavaju glasanjem i prijedlog koji dobije većinu glasova smatra se usvojenim.
(5) Uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda, saslušanje svjedoka se može obaviti i van zgrade Vrhovnog suda.

Član 5.

(1) Prije saslušanja svjedok se obaviještava o upozorenju iz Odjeljka 6. glave XVIII Zakona o krivičnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/98 od 20.11.1998. godine) i upoznaje sa činjenicom da se saslušava kao posebno zaštićen svjedok da se njegov identitet neće otkriti drugim licima osim predsjedniku Vrhovnog suda Federacije, članovima vijeća i sekretaru, te da se neće lično pojavljivati pred sudom koji vodi krivični postupak.
(2) Svjedok nije dužan odgovarati na pitanja koja navode na otkrivanje njegovog identiteta ili identiteta njegovih bliskih srodnika.
(3) Vijeće detaljno saslušava svjedoka u vezi sa okolnostima navedenim od strane podnosioca zahtjeva, kao i o svim drugim okolnostima koje članovi vijeća smatraju relevantnim.

Član 6.

(1) U zapisniku o saslušanju svjedoka se ne navode podaci o identitetu svjedoka, osim pseudonima kojeg odredi predsjedavajući vijeća, a koji se koristi tokom suđenja i u odlukama suda.
(2) Zapisnik o saslušanju potpisuju predsjedavajući vijeća, članovi vijeća i sekretar.
(3) Zapisnik o saslušanju se odmah dostavlja predsjedniku suda pred kojim se vodi krivični postupak, a istražni sudija ili predsjednik sudskog vijeća pred kojim se vodi krivični postupak obavještava sve strane u postupku o tome da je obavljeno saslušanje zaštićenog svjedoka.
(4) Na glavnom pretresu ili pretresu pred drugostepenim sudom, sud čita iskaz svjedoka bez prethodne saglasnosti strana u postupku i branioca i bez mogućnosti pozivanja svjedoka da lično svjedoči.

Član 7.

(1) Po upoznavanju sa sadržajem iskaza svjedoka, sud po službenoj dužnosti ili na prijedlog nadležnog tužioca, branioca ili okrivljenog može predložiti Vrhovnom sudu Federacije da se svjedok ponovo sasluša u vezi sa dodatnim pitanjima ili da pojasni ranije dati iskaz. U tom slučaju spis se ponovo dostavlja vijeću Vrhovnog suda koje će obaviti saslušanje u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za dodatnim saslušanjem, nakon čega se spis i zapisnik saslušanja bez odlaganja dostavlja ponovo sudu pred kojim se vodi postupak.

Član 8.

Nakon što se saslušanje svjedoka obavi kako je to predviđeno ovim zakonom, presuda se ne može isključivo zasnivati samo na iskazu tog svjedoka.

Član 9.

(1) Sva lica koja prisustvuju saslušanju svjedoka ili koja učestvuju u organizovanju saslušanja svjedoka, odnosno lica koja prikupe informacije o identitetu svjedoka, su dužna da drže u tajnosti podatke o identitetu svjedoka, mjestu i vremenu saslušanja, te da u svakom trenutku vode računa o potrebi pružanja potpune bezbijednosti svjedoka.
(2) Tehničke poslove u vezi zaštite svjedoka obavlja Odjeljenje sudske policije pri Vrhovnom sudu Federacije.
(3) Predsjednik Vrhovnog suda Federacije donosi poseban propis o arhiviranju zapisnika o saslušanju svjedoka u sudskim registrima, te čuvanju predmeta u vezi s kojim su se vršila saslušanja svjedoka u arhivi Vrhovnog suda.

Član 10.

U svim drugim okolnostima koje nisu predviđene ovim zakonom primjenjuje se Zakon o krivičnom postupku.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


Predsjedavajući                                           Predsjedavajući
Dom naroda Parlamenta                              Predstavničkog doma
Federacije BiH                                            Parlamenta Federacije BiH
Prof. dr. Ivo Komšić, s.r.                             Enver Kreso, s.r.