Z A K O N
O IZMJENAMA i DOPUNAMA ZAKONA O VISINI
STOPE ZATEZNE KAMATE


Članak 1.


U Zakonu o visini stope zatezne kamate (''Službene novine Federacije BiH'', broj 27/98) u članku 2. u stavku 1. broj ''18'' zamjenjuje se brojem ''12''.


Članak 2.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, v. r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v. r.