Z A K O N
O IZMJENAMA i DOPUNAMA ZAKONA O VISINI
STOPE ZATEZNE KAMATE


Član 1.


U Zakonu o visini stope zatezne kamate (''Službene novine Federacije BiH'', broj 27/98) u članu 2. u stavu 1. broj ''18'' zamjenjuje se brojem ''12''.


Član 2.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, v. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s. r.