Z A K O N

O RADIO-TELEVIZIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I - OSNOVNE ODREDBE


Članak 1.


Ovim zakonom uređuju se pitanja u svezi osnivanja i organizacije Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RTV FBiH), naziv poduzeća, organi RTV FBiH, njen program, načela ekonomske propagande i sponzoriranja, način financiranja i druga pitanja u svezi njene djelatnosti.


Članak 2.


Zakon o poduzećima se primjenjuje na rad i djelatnost RTV FBiH ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
RTV FBiH dužna je u potpunosti pridržavati se ''Kodeksa za uređivanje televizijskog i radio programa'', kao i drugih akata donesenih od strane Neovisnog povjerenstva za medije (IMC), sukladno ovom zakonu, drugim propisima, statutu i drugim općim aktima RTV FBiH.


II - OSNIVANJE RTV FBiH


Članak 3.


Radi ostvarivanja prava konstitutivnih naroda zajedno sa ostalima kao i prava građana Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) na informiranje, kao i zadovoljavanje njihovih kulturnih, obrazovnih i drugih potreba, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament), osniva Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, prijenos i emitiranje programa RTV FBiH.
RTV FBiH neće izravno biti članica unije za emitiranje (EBU), već će surađivati sa institucijom Bosne i Hercegovine koja sprovodi odgovarajuće aktivnosti.


Članak 4.


Naziv poduzeća RTV FBiH je:

''Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine'' - Društvo sa ograničenom odgovornošću.
Skraćeni naziv poduzeća je RTV FBiH d.o.o. Sarajevo.
Sjedište RTV FBiH je u Sarajevu.


Članak 5.


Osnivački kapital RTV FBiH iznosi 100.000 KM u novcu i osigurava se iz federalnog proračuna.


Članak 6.


Djelatnost, kojom RTV FBiH ispunjava zadaće iz članka 3. stavak 1. ovog zakona je:

1. pripremanje, proizvodnja, reproduciranje, difuzija i prijenos vlastitih radio i televizijskih programa namijenjenih javnosti u Federaciji, Bosni
i Hercegovini i svijetu;
2. prijenos i difuzija radio i televizijskih programa drugih radio-televizijskih postaja u zemlji i u svijetu za javnost u FBiH;
3. sudjelovanje u zajedničkim programima radio i televizijskih postaja u Bosni i Hercegovini i svijetu, u suradnji sa Radio-televizijom BiH;
4. pohranjivanje u pismohran fonografskih i videografskih zapisa.

Statutom RTV FBiH mogu se odrediti i druge djelatnosti, pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa osnovnom djelatnošću RTV FBiH odobrenom ovim zakonom.


Članak 7.


RTV FBiH može stvarati i razvijati vlastitu mrežu za prijenos i emitiranje programa.


Članak 8.


RTV FBiH je ovlaštena da prenosi programe putem zemaljske mreže, satelita, kabla ili bilo kog drugog tehničkog sredstva, kako je to naznačeno u odobrenju za rad Neovisnog povjerenstva za medije (u daljnjem tekstu: IMC) ili njenog nasljednika.
RTV FBiH može pružati usluge teleteksta kao i angažirati se na svakom polju
tehnologije emitiranja programa.


Članak 9.


RTV FBiH može objavljivati i distribuirati tiskani materijal koji se odnosi na njen program ili na druga pitanja proizvodnje i emitiranja radio i televizijskog
programa.


Članak 10.


Pored obveza utvrđenih ovim zakonom, u cilju unapređivanja preostalog vremena emitiranja, RTV FBiH može pružati dodatne programske usluge, bez obzira na način njihove isporuke ili financiranja.
U cilju osiguranja dodatnih programskih usluga iz stavka 1. ovog članka, RTV FBiH može surađivati sa drugim pravnim i fizičkim osobama ili stjecati članstvo u istim.


Članak 11.


RTV FBiH može osnivati ovisna poduzeća kao i ostvarivati interes u profitabilnim i neprofitabilnim organizacijama čije se aktivnosti odnose na funkcije RTV FBiH, posebice na područjima proizvodnje, korištenja i distribucije programa.


Članak 12.


Aktivnosti RTV FBiH iz čl. 10. i 11. ovog zakona moraju biti sukladni djelatnosti RTV FBiH.


Članak 13.


RTV FBiH je dužna organizirati prikupljanje, čuvanje i arhivsku obradu svih proizvedenih i prikupljenih audio-vizuelnih zapisa na suvremen način pohranjivanja u pismohran, sukladno Zakonu.
Klasifikacija i kategorizacija audio-vizuelnih zapisa određivat će se u ovisnosti
od njihove kulturne, povijesne i programske vrijednosti.
Zaštita i korištenje audio-vizuelnih zapisa osigurat će se posebnim općim aktom.


III - PROGRAM RTV FBiH


Članak 14.


RTV FBiH neće obavljati bilo kakve operacije emitiranja programa izuzev onih
koje su navedene u dozvoli ili dozvolama koje je izdalo Neovisno povjerenstvo
za medije ili njegov nasljednik. IMC će razmotriti i poduzeti aktivnosti na zahtjevima za dozvolu RTV FBiH sukladno odredbama ovog zakona i pravilima
i propisima IMC. Od RTV FBiH će se tražiti da sačini periodične informacije
i ostale zamolbe po zahtjevu IMC u unaprijeđivanju njegovih odgovornosti u
svezi s izdavanjem dozvole RTV FBiH ili koji inače proistječu iz Zakona.
Ispunjavanje odredbi ovog zakona od strane RTV FBiH je nužan uvjet za odobravanje ili produžavanje dozvole za emitiranje RTV FBiH od strane IMC-a.
RTV FBiH je dužna osigurati visokokvalitetan, raznovrstan i uravnotežen program za konstitutivne narode zajedno sa ostalima, i građane Bosne i Hercegovine sa teritorija Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući korektan
udio posebnih programskih sadržaja za razne manjinske skupine, sukladno
općim aktima RTV FBiH.
U programu RTV FBiH koristit će se ravnopravno jezici i pismo koji su u
službenoj uporabi u FBiH.
Određeni programski sadržaji emitirat će se na jezicima manjina koje žive u
FBiH, a mogu se emitirati i na stranim jezicima, sukladno Statutu RTV FBiH.


Članak 15.


Program RTV FBiH mora služiti interesima javnosti i obuhvaćati, napose, informiranje, obrazovanje, kulturu, umjetnost, šport i zabavu.
Program RTV FBiH producira se i uređuje na način koji odaje poštivanje umjetničkih i stvaralačkih sloboda i koji je sukladan profesionalnim kriterijima.
Program ne smije biti u funkciji povlaštenih ili uskih interesa bilo koje organizacije, skupine, političke stranke, udruge, religije ili ideologije.


Članak 16.


RTV FBiH će od IMC-a zatražiti dozvolu za emitiranje svog programa na dva
radio-kanala i dva televizijska kanala koji moraju biti jednako dostupni korisnicima (slušateljima i gledateljima) na cijelom teritoriju Federacije i čiji programi moraju odgovarati standardima koji važe za javnu radio-televiziju.
Programi na kanalima bit će komplementarni i u funkciji šire programske ponude javnosti, s tim što programske sheme za oba kanala utvrđuje Vijeće
RTV FBiH.
U programskoj shemi RTV FBiH mora biti osigurana ravnopravnost jezika
konstitutivnih naroda FBiH a posebice u informativnim programima i programima iz kulture.
Jedan od kanala će, u pravilu, koristiti hrvatski jezik, a drugi, u pravilu, bosanski
jezik. Dopisnička mreža RTV FBiH ima zajedničku osnovu na oba kanala.


Članak 17.


Programski sadržaji moraju biti zasnovani na istini, poštivanju ljudskog dostojanstva i različitosti mišljenja i uvjerenja, te promovirati najviše standarde i načela o ljudskim pravima, miru i socijalnoj pravdi, međunarodnom razumijevanju, zaštiti demokratskih sloboda i zaštiti okoliša.
Programske sheme za oba kanala radija i televizije utvrđuju se na razini RTV FBiH.


Članak 18.


Informativne emisije moraju biti nepristrane, sveobuhvatne i neovisne od bilo čijih utjecaja, uključujući političke i vjerske utjecaje i urađene sukladno profesionalnim standardima pod jedinstvenom i ujedinjenom uređivačkom upravom.
Prije njegovog emitiranja, istinitost, podrijetlo i sadržina materijala provjerit će se sa profesionalnom pozornošću.
Komentari moraju biti jasno odvojeni od informacija.


Članak 19.


U svojoj uređivačkoj politici, RTV FBiH je dužna posebice voditi računa o nacionalnoj strukturi pučanstva na teritoriji Federacije i teritorijalnom ustroju Federacije, te promovirati raznovrsnost i bogatstva njezinih kultura, religija i običaja.
Najmanje jedna četvrtina programa koji se emitira tijekom dana mora se sastojati od emisija koje su proizvedene u Federaciji BiH.


Članak 20.


Program ne smije, izravno ili neizravno, potjecati nacionalnu ili rasnu mržnju, ili bilo kakvu vrst neravnopravnosti među ljudima, kao ni pozivati na nasilje, nerede i nemire ili izvršenje kaznenih djela.


Članak 21.


U programu ne smiju biti zastupljeni pornografija ili sadržaji koji pokazuju nasilje ne neprikladan način.
Programski sadržaji koji bi mogli negativno utjecati na maloljetnike (štetiti njihovom emocionalnom, moralnom, fizičkom ili mentalnom razvoju) ne smiju biti emitirani u vremenu od 06-23 sata.


Članak 22.


Uposleni u RTV FBiH koji uređuju programe RTV FBIH dužni su pridržavati se zakona, Statuta RTV FBiH i akata kojima su utvrđeni načini obavljanja posla (uređivačka politika, kodeksi usvojeni na razini RTV FBiH i dr.).
Općim aktom RTV FBiH utvrđuje se disciplinski postupak u slučaju povrede akata iz stavka 1. ovog članka od strane uposlenih na RTV FBiH.


Članak 23.


Niko ne smije protiv RTV FBiH i osoblja koje u njoj radi upotrijebiti bilo koju vrst nasilja, pritiska ili zastrašivanja, niti na bilo koji način nezakonito ograničavati slobodu javnog informiranja.


Članak 24.


Svako fizičko i pravno lice ima pravo podnijeti RTV FBiH primjedbe i sugestije u svezi sa njezinim programom.
RTV FBiH dužna je osigurati znanstveno utemeljenu i praktično provodivu provjeru slušanosti i gledanosti svog programa uzimajući u obzir primjedbe i sugestije gledatelja i slušatelja iz stavka 1. ovog članka, i poduzimati odgovarajuće mjere.


IV - PRISTUP INFORMACIJAMA I POVJERLJIVOST NOVINARSKIH IZVORA


Članak 25.


RTV FBiH je ovlaštena prenositi zasjedanja Parlamenta Federacije sukladno njegovim aktima.
U tijeku izborne kampanje, RTV FBiH je dužna omogućiti političkim strankama i kandidatima da predstave svoje izborne programe pod ravnopravnim uvjetima.


Članak 26.


Zagarantirana je povjerljivost izvora informacija koje novinari RTV FBiH koriste za svoja izvješća.
Otkrivanje izvora informacije može naložiti samo nadležni sud.


V - EMITIRANJE NA OSNOVU ZAHTJEVA


Članak 27.


RTV FBiH će, bez odlaganja i naknade, objaviti priopćenja tijela vlasti i međunarodne zajednice, čije je objavljivanje žurne prirode i od posebne važnosti za pučanstvo, a posebice priopćenja o opasnostima po život i zdravlje ljudi, imovinu, sigurnost i javni red i mir.


Članak 28.


RTV FBiH može odbiti emitiranje programa i na zahtjev političkih stranaka i kandidata u predizbornoj kampanji i vjerskih zajednica, povodom religijskih službi i drugih događaja, sukladno zakonu, drugim propisima i općim aktima.


Članak 29.


Troškove proizvodnje i emitiranja, kao i odgovornosti za sadržaj programa iz članka 31. ovog zakona snose podnositelji zahtjeva.


VI - PRAVO NA ODGOVOR I ISPRAVKU


Članak 30.


Fizička i pravna osoba na koju se odnose navodi izrečeni u emisijama RTV FBiH imaju pravo na odgovor ili ispravku u roku od 30 dana od dana emitiranja.
Odgovor i ispravka moraju biti u pismenoj formi i svedeni na činjenice.
Ako je fizička osoba na koju se navodi odnose umrla, pravo na objavljivanje odgovora ili ispravke imaju njegov bračni drug, djeca, roditelji, braća i sestre te usvojitelj, usvojenik, staratelj i stićenik.


Članak 31.


RTV FBiH dužna je emitirati odgovor odnosno ispravku što je prije moguće, na način i u vremenu kako je dato obavještenje na koje se odgovor odnosno ispravka odnose.
Odgovor i ispravka moraju se objaviti bez izmjena i bez plaćanja naknade.
Ako su odgovor ili ispravka nerazmjerno dugi, RTV FBiH će zatražiti od podnositelja da ih skrati u roku od pet dana od dana dostavljanja traženja, a ako ovaj to ne učini, RTV FBiH će sama izvršiti skraćenje radi emitiranja.


Članak 32.


U slučaju da RTV FBiH odbije objaviti odgovor ili ispravku, ili ih ne objavi u roku i na način određen zakonom, podnositelj ima pravo, u roku od 15 dana od isteka roka za objavljivanje odgovora ili ispravke, uputiti zahtjev IMC-u za disciplinsku mjeru u skladu sa dozvolom RTV FBiH. IMC će donijeti odluku po ovom pitanju sukladno svom Poslovniku i svrsi ovog zakona i ukoliko zaključi da RTV FBiH nije postupio sukladno odredbama i svrsi ovog zakona nametnut će sankcije koje smatra pravičnim. Nakon donošenja konačne odluke IMC-a po zahtjevu podnesenom sukladno ovom članku oštećena strana može pokrenuti upravni spor pored nadležnim sudom.


VII - OSIGURANJE DOKAZA


Članak 33.


RTV FBiH dužna je praviti potpune snimke svih radio i televizijskih emisija i takve snimke čuvati najmanje 30 dana od dana emitiranja.
Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes ima pravo tražiti da mu se, na njegov trošak, izda kopija snimka.
Zahtjev iz stavka 2. ovog članka mora biti u pismenoj formi i obrazložen. U
slučaju pokretanja sudskog spora, RTV FBiH je dužna čuvati snimak se do donošenja sudske odluke.


Članak 34.


Odredbe ovog zakona o pravu na odgovor i ispravak shodno se primjenjuju
na zahtjev za izdavanje snimka.


VIII - MARKETING

(A) - Oglašavanje


Članak 35.


Pod gospodarskom promidžbom u smislu ovog zakona podrazumijeva se oglašavanje namijenjeno promoviranju prometa proizvoda i usluga ili radi postizanja drugih učinaka po želji naručitelja, za koje RTV FBiH po ugovorenoj naknadi, daje određeno vrijeme u svom programu.


Članak 36.


PBS BiH surađuje s Povjerenstvom za javne korporacije i drugim javnim radiotelevizijama u Bosni i Hercegovini, sa ciljem uspostave zajedničkog upravljanja javnim kapacitetima za emitiranje na cijelom teritoriju Bosne i
Hercegovine.
Zabranjen je bilo kakav utjecaj naručitelja emitiranja gospodarske promidžbe na sadržinu programa, van njegove poruke.


Članak 37.


Gospodarska promidžba treba biti jasno odijeljena od ostalih programskih sadržaja i, u pravilu, emitira se u posebnim blokovima.


Članak 38.


Gospodarsko-promidžbene poruke ne smiju biti duže od 12 minuta unutar jednog sata programa, niti ukupno od 15% ukupnoga programa.
Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, gospodarsko-promidžbene poruke mogu biti emitirane u blokovima u dužem trajanju nakon završetka emitiranja programa za određeni dan.


(B) - Sponzoriranje


Članak 39.


Pod sponzoriranjem u smislu ovoga zakona podrazumijeva se sudjelovanje pravne ili fizičke osobe van RTV FBiH u izravnom ili posrednom financiranju programa, u cilju promoviranja poduzeća, imena ili ukupne predstave o toj osobi.
Sponzoriranje programa mora biti jasno naznačeno i ne smije imati utjecaja na
sadržinu programa.
Sponzoriranje emisije vijesti nije dozvoljeno.


(C ) - Cjenik usluga


Članak 40.


Cjenik usluga marketinga (gospodarske promidžbe i sponzoriranja) utvrđuje se na razini RTV FBiH.


Članak 41.


Emitiranje gospodarsko-promidžbenih poruka i sponzoriranje detaljnije uredit će se posebnim općim aktom RTV FBiH.


IX - ORGANI RTV FBiH


Članak 42.


Organi RTV FBiH su sljedeći:

a) Vijeće RTV FBiH,
b) Nadzorni odbor,
c) generalni direktor i zamjenik generalnog direktora.

U sastavu svih organa RTV FBiH, kao i prilikom imenovanja urednika i svih nositelja funkcija sa posebnim ovlastima i njihovih zamjenika, mora biti poštovano načelo nacionalne ravnopravnosti u Federaciji.

(A) - Vijeće RTV FBiH


Članak 43.


Vijeće RTV FBiH je tijelo putem kojeg se na način određen ovim zakonom ostvaruje interes javnosti za rad RTV FBiH.
Vijeće RTV FBiH:

1. utvrđuje programsku politiku (načela, tematsku usmjerenost, obujam
i strukturu) sukladno zakonu i nadzire njeno ostvarivanje;
2. osigurava odgovarajuću nacionalnu strukturu uposlenih;
3. donosi Statut RTV FBiH, kodekse, opće akte o emitiranju
gospodarsko-promidžbenog programa i naplati pretplate i druge
opće akte;
4. utvrđuje programske sheme RTV FBiH (članak 17. stavak 2.);
5. donosi financijski plan godišnje financijsko izvješće i periodične
obračune;
6. odobrava zaključivanje ugovora kojim bi se RTV FBiH zadužila
iznad iznosa od 1.000.000 KM;
7. odobrava osiguranje dodatnih programskih usluga (članak 9.);
8. odlučuje o izboru logotipova RTV FBiH i kanala;
9. imenuje članove Nadzornog odbora;
10. imenuje i razrješava generalnog direktora i zamjenika generalnog
direktora;
11.vrši druge obveze utvrđene zakonom i Statutom;
12.podnosi zahtjev IMC-u za dozvolu za rad, daje potporu i osigurava
njeno poštivanje.

U periodu dok je Federacija BiH jedini vlasnik RTV FBiH, Vijeće vrši i funkciju Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću sukladno zakonu.


Članak 44.


Vijeće RTV FBiH ima 21-og člana, od kojih sedam bira Parlament FBiH, a
14 Izborni odbor koji se sastoji od predstavnika kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, gospodarskih, umjetničkih i športskih institucija i udruga.
Odluku o sastavu Izbornog odbora donosi Parlament FBiH, na prijedlog institucija i udruga navedenih u stavku 1. ovog članka.
Članovi Vijeća RTV FBiH neće vršiti izvršne, zakonodavne ili sudske funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine ili njenih entiteta, niti u institucijama županija, gradova i općina.
Svi članovi Vijeća RTV FBiH imaju mandat od četiri godine, koji se može produžiti samo jednom.
U tijeku svojega mandata članovi Vijeća RTV FBiH mogu biti smijenjeni samo na osnovu odluke samog Vijeća, koja se donosi dvotrećinskom većinom.


Članak 45.


Sastav Vijeća RTV FBiH mora odražavati načelo nacionalne ravnopravnosti i višestranačke zastupljenosti u Federaciji, a kod izbora članova Vijeća vodi se računa i o spolnoj, vjerskoj i drugoj strukturi pučanstva.
Svaka županija mora biti zastupljena sa najmanje jednom osobom koja ima prebivalište u toj županiji.


Članak 46.


Vijeće RTV FBiH bira iz svog sastava predsjednika i zamjenika predsjednika koji ne smiju biti iz istog konstitutivnog naroda.
Vijeće RTV FBiH donosi Poslovnik o svom radu, kojim se kod donošenja odluka o pitanjima od značaja za nacionalne interese mora osigurati zaštita tih interesa sukladno Ustavu Federacije.

(B) - Nadzorni odbor


Članak 47.


Nadzorni odbor:

1. donosi opći akt o financijskom poslovanju RTV FBiH;
2. donosi opći akt o disciplinskom postupku;
3. u ime RTV FBiH zaključuje ugovor o radu sa generalnim direktorom
i zamjenikom generalnog direktora;
4. odobrava osnivanje podružnica i ostvarivanje interesa u drugim pravnim
osobama (članak 11.);
5. donosi cjenovnik marketinških usluga;
6. predlaže financijski plan i godišnji financijski izvještaj i periodične
obračune;
7. donosi opći akt o arhiviranu proizvedenih i prikupljenih fonografkih
i videografskih zapisa;
8. vrši druge poslove određene Statutom.

Nadzorni odbor nema ovlasti u pitanjima koja se odnose na programe Radija
ili Televizije.


Članak 48.


Nadzorni odbor ima devet članova.
Mandat Nadzornog odbora jest četiri godine.
U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Parlamenta Federacije, Vlade
FBiH i Vlada županija, Vijeća RTV FBiH, niti osobe koje zakonom ne mogu
vršiti tu funkciju.
Mandat člana Nadzornog odbora koji je izabran na mjesto člana kojemu nije
istekao mandat traje do isteka mandata prethodnog člana.


(C ) - Generalni direktor i zamjenik generalnog direktora


Članak 49.


Generalni direktor zastupa i predstavlja RTV FBiH.
Generalni direktor odgovoran je za zakonitost rada RTV FBiH, a napose za poštivanje programskih načela utvrđenih zakonom i odlukama Vijeća RTV FBiH.
Generalni direktor, uz suglasnost zamjenika generalnog direktora, postavlja glavnog i odgovornog urednika Radija i glavnog i odgovornog urednika Televizije.
Generalni direktor RTV FBiH, uz suglasnost zamjenika generalnog direktora, donosi opći akt kojim se uređuje postupak i način ostvarivanja prava na emitiranje programa po zahtjevu.
Generalni direktor obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i drugim općim aktima RTV FBiH.


Članak 50.


Mandat generalnog direktora jest pet godina, a može se obnoviti samo još jednom.
Generalni direktor ima zamjenika.
Generalni direktor i zamjenik generalnog direktora ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.
Odredbama članka 52. stavak 3. ovog zakona o nespojivosti funkcija odnosi se i na generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora.

(D) - Glavni i odgovorni urednik i zamjenik glavnog
i odgovornog urednika


Članak 51.


Radio i Televizija, svaki zasebno, imaju glavnog i odgovornog urednika i zamjenike glavnog i odgovornog urednika, koji ne smiju biti iz istog konstitutivnog naroda.
Glavni i odgovorni urednik je odgovoran za ukupnu programsku orijentaciju, kao i za svaku informaciju objavljenu u programu, osim priopćenja iz članka 29. ovog zakona.
Radio i Televizija mogu imati više odgovornih urednika za pojedine segmente programa.


X - STATUT i DRUGI OPĆI AKTI RTV FBiH


Članak 52.


Statutom RTV FBiH, u skladu sa zakonom, uređuju se:

1. adresa sjedišta u Sarajevu;
2. druge djelatnosti;
3. način odlučivanja Vijeća;
4. nadležnost i način odlučivanja Nadzornog odbora;
5. unutarnja organizacija RTV FBiH i rukovođenje;
6. nazivi kanala;
7. pravila raspodjele financijskih sredstava unutar RTV FBiH;
8. ovlasti i obveze generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora;
9. ovlasti i obveze glavnog i odgovornog urednika i urednika programa;
10. dužnosti i prava uposlenih;
11. način utvrđivanja visine naknade za rad članova Vijeća i Nadzornog
odbora;
12.odnosi sa sindikatom;
13.čuvanje povjerljivih informacija;
14.druga pitanja od značaja za rad RTV FBiH, uključujući, bez ograničenja,
način stjecanja dozvole za rad od IMC-a.


Članak 53.


Drugi opći akti RTV FBiH donose se sukladno zakonu i Statutu RTV FBiH.


XI - FINANCIRANJE


Članak 54.


RTV FBiH se financira prihodima od naknade za RTV BiH (u daljnjem tekstu:
pretplata), gospodarske-propagande, sponzoriranja i donacija, pružanja usluga u okvirima svoje djelatnosti, kao i na drugi način, sukladno zakonu i Statutu.
U slučaju da prihod RTV FBiH ostvaren pretplatom nije dostatan za ostvarivanje njene redovite djelatnosti, što utvrđuje Vijeće RTV FBiH, RTV FBiH može se dopunski financirati iz federalnog proračuna.
Iz federalnog proračuna mogu se financirati i programski projekti od posebnog značaja za Federaciju.
Financiranje izgradnje prijenosne i emisijske mreže i ključnih infrastrukturnih objekata RTV FBiH, kao i arhivske djelatnosti iz članka 13. ovog zakona, obveze su Federacije.


Članak 55.


Sve fizičke i pravne osobe na teritoriju Federacije koje posjeduju radio i televizijski prijemnik, dužne su RTV FBiH mjesečno plaćati pretplatu, na način
i pod uvjetima određenim ovim zakonom i općim aktom RTV FBiH.


Članak 56.


U cilju osiguranja financijske transparentnosti i odgovornosti pred javnošću,
Nadzorni odbor donosi odobreni godišnji proračun za tekuću godinu najkasnije prvog dana veljače svake godine.
Ukoliko se godišnji proračun ne odobri do tog nadnevka, donosi se privremeni
proračun koji se zasniva na prosječnim mjesečnim troškovima iz prethodne godine. U tom slučaju konačni proračun za tekuću godinu donosi se najkasnije sedam dana nakon njegovog odobrenja.
U svim slučajevima godišnji proračun odmah se dostavlja Neovisnom povjerenstvu za medije ili njenom nasljedniku, i u kraćem roku se objavljuje u
''Službenim novinama Federacije BiH''. Proračun se, također, objavljuje putem tiskanih i elektronskih medija.
Nepoštivanje prethodne odredbe podliježe sankcijama koje utvrđuje Vijeće RTV FBiH, bez prejudiciranja daljnih mjera koje će poduzeti Neovisno povjerenstvo za medije ili njen nasljednik.


Članak 57.


Smatra se da svaka osoba koja je zaključila ugovor o isporuci električne energije sa poduzećem za distribuciju električne energije posjeduje radio i televizijski prijemnik.
Pretpostavka iz stavka 1. ovog članka može se osporiti pismenom izjavom osobe da ne posjeduje radio ili televizijski prijemnik, na način određen pravilnikom iz članka 45. točka 3. ovog zakona.


Članak 58.


Svaka fizička ili pravna osoba dužna je prijaviti RTV FBiH nabavku radio ili televizijskog aparata, ako se tom nabavkom za nju stvara obveza plaćanja pretplate utvrđena ovim zakonom.
Obveza plaćanja pretplate nastaje od prvog dana narednog mjeseca od dana nabavke prijemnika.
RTV FBiH ima pravo i obvezu vršiti kontrolu posjedovanja radio i televizijskih prijemnika od strane fizičkih i pravnih osoba, na način koji ne smije ugrožavati ustavna prava građana.


Članak 59.


Pravna osoba dužna je platiti pretplatu za svaki radio ili televizijski prijemnik koji rabi.
Fakturiranje i naplatu pretplate od pravnih osoba vrši RTV FBiH.


Članak 60.


Visinu pretplate odlukom određuje Vijeće RTV FBiH na prijedlog Nadzornog odbora.
U slučaju da je posebnim propisom utvrđeno postojanje uvjeta za oslobađanje određenih socijalnih kategorija stanovništva od plaćanja pretplate, odgovarajući iznos nadoknađuje organ sukladno Zakonu odnosno drugom propisu.


Članak 61.


Poduzeće koje obračunava naknadu za isporučenu električnu energiju uračunat će iznos pretplate uz mjesečni račun za električnu energiju koja se isporučuje kućanstvima.
Fizička osoba plaća pretplatu samo za jedan aparat, bez obzira na njihov ukupan broj u kućanstvu.
Poduzeće iz stavka 1. ovog članka dužno je iznos naplaćen po osnovu pretplate uplatiti na račun RTV FBiH najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec, uz odbijanje naknade od 1% za svoje troškove.
U slučaju kašnjenja sa ispunjenjem obveza iz stavka 2. ovog članka, poduzeće koje obračunava naknadu za isporučenu električnu energiju dužno je RTV FBiH platiti zakonsku zateznu kamatu.
Poduzeće koje obračunava naknadu za isporučenu električnu energiju redovito
će izvješćivati RTV FBiH o svim slučajevima neplaćanja pretplate.
Odnos između RTV FBiH i poduzeća koje obračunava naknadu za isporučenu električnu energiju uredit će se ugovorom, sukladno Zakonu.


XII - KAZNENE ODREDBE


Članak 62.


Osoba koja uporabom sile ili ozbiljnom prijetnjom spriječi odgovornu osobu u RTV FBiH u izvršavanju prava i obveza RTV FBiH utvrđenih zakonom ili drugim propisom (članak 23. ovog zakona), kaznit će se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.


Članak 63.


Fizička osoba koja protivno odredbi članka 60. stavka 1. ovog zakona ne prijavi nabavku radio ili televizijskog prijemnika, kaznit će se novčanom kaznom od
100 do 300 KM.


Članak 64.


Pravna osoba koja protivno odredbi članka 60. stavka 1. ovog zakona ne prijavi da je stekla svaki pojedinačni radio ili televizijski prijemnik, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM, a odgovorna osoba u pravoj osobi novčanom kaznom od 200 do 500 KM.


XIII - PRIJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 65.


Parlament će izabrati članove Vijeća RTV FBiH u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Do konstituiranja Vijeća RTV FBiH, sukladno ovome zakonu, njegovu funkciju određenu ovim zakonom, vršit će Privremeni upravni odbor koji je imenovan od strane Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.


Članak 66.


Visoki Predstavnik imenovat će 14 članova Vijeća RTV FBiH, u njihovom prvom mandatu, iz reda predstavnika kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, gospodarskih, umjetničkih i športskih institucija i udruga, propisanih člankom 46. ovog Zakona, po svom nahođenju, a nakon objavljenih konzultacija sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine.


Članak 67.


Vijeće RTV FBiH imenovat će generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora sukladno ovome zakonu, najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora Vijeća.


Članak 68.


Visoki predstavnik imenuje supervizora za RTV FBiH koji je zadužen da nadgleda rad RTV FBiH sve dok to Visoki predstavnik smatra nužnim kao i da osigurava pravno zastupanje RTV FBiH do vremena dok njena tijela ne postanu
operativna.


Članak 69.


Statut i drugi opći akti RTV FBiH donijet će se najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Članak 70.


Počevši od 1. rujna 1999. godine RTV FBiH uplaćivat će Javnoj radio-televiziji Bosne i Hercegovine dio prihoda od pretplate sukladno članku 2. odluke Visokog predstavnika o rekonstruiranju sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini.


Članak 71.


Ovaj zakon predstavlja osnivačku povelju RTV FBiH za njen upis u sudski registar.


Članak 72.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


A N E K S

NA DRUGU ODLUKU VISOKOG PREDSTAVNIKA
O RESTRUKTURIRANJU JAVNOG RTV SUSTAVA


Aneksi Odluke Visokog predstavnika o restrukturiranju Javnog RTV sustava u Bosni i Hercegovini od 30 srpnja 1999. godine, objavljena u ''Službenom glasniku BiH'', broj 14/99 (u daljnjem tekstu: Odluka o restrukturiranju) se mijenjaju kako slijedi:


Članak 1.


Članak 11. u Aneksu 1. se briše.


Članak 2.


Druga rečenica u članku 2. Aneksa II se mijenja i glasi:
'' RTV FBiH je dužna da u potpunosti poštuje dogovorene uređivačke smjernice '' Kodeks o uređivanju televizijskih i radio programa'', kao i druge zakone koje je izdalo Neovisno povjerenstvo za medije (IMC), sukladno zakonu, drugim propisima, statutu i ostalim općima aktima RTV FBiH.''


Članak 3.


Članak 7. u Aneksu II se briše.


Članak 4.


Članak 38. u Aneksu II se briše.


Članak 5.


Članak 42. paragraf 1. Aneksa II se mijenja i glasi:
''Organ RTV FBiH je Vijeće RTV FBiH.''
U paragrafu 2. riječi: ''i njihovih zamjenika'' se brišu.


Članak 6.


Članak 43. Aneksa II se mijenja i glasi:
''Vijeće RTV FBiH je organ putem kojega se na način definiran ovim zakonom ostvaruju javni interesi u radu RTV FBiH.''
Vijeće RTV FBiH će:

a. utvrditi organizacione temelje RTV FBiH;
b. osigurati pravično zapošljavanje sukladno nacionalnoj zastupljenosti;
c. usvojiti Statut RTV FBiH, kodekse, opće akte o emitiranju reklama i prikupljanju TV pretplate i druge opće akte;
d. odobriti osiguranje dodatni programskih usluga (članak 9.);
e. imenovati i smjenjivati RTV direktora;
f. vršiti druge dužnosti utvrđene zakonom i Statutom;
g. podnositi zahtjeve za izdavanje dozvola za rad, čuvati i osigurati poštivanje svih odgovarajućih dozvola za rad koje je izdao IMC; i
h. osigurati odgovornost RTV FBiH prema javnosti.

Tijekom perioda u kojem je Federacija BiH jedini vlasnik RTV FBiH, Vijeće će također obnašati funkciju skupštine društva sa ograničenom odgovornošću sukladno zakonu.


Članak 7.


Prva rečenica u članku 46. Aneksa II mijenja se i glasi:
''Vijeće RTV FBiH će izabrati predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg iz reda svojih članova, koji ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.''


Članak 8.


Članak 47. do članka 51. Aneksa II se brišu.


Članak 9.


Članak 52. Aneksa II se mijenja i glasi:
''Sukladno ovom zakonu, Statut RTV FBiH regulira:

a. adresu sjedišta RTV FBiH u Sarajevu;
b. druge aktivnosti;
c. način donošenja odluka Vijeća;
d. ovlasti i obveze RTV direktora i rukovoditelja;
e. prava i dužnosti uposlenika;
f. način utvrđivanja naknade za rad članova Vijeća;
g. odnose sa sindikatom;
h. zaštitu povjerljivih informacija;
i. druga pitanja od značaja za rad RTV FBiH, uključujući, bez ograničenja, način na koji će se osigurati dozvole za rad koje izdaje IMC;
j. unutarnju organizaciju Radio-televizije FBiH i vođstvo.''


Članak 10.


Prva rečenica paragrafa 1. članka 56. Aneksa II se dopunjuje i glasi:
''U cilju osiguranja financijske transparentnosti i odgovornošću pred javnosti, Vijeće RTV FBiH donosi odobreni godišnji proračun za tekuću godinu najkasnije prvog dana veljače svake godine.''
Posljednja rečenica u članku 56. se briše.


Članak 11.


U članku 60. Aneksa II prva rečenica se mijenja i glasi: ''Vijeće RTV FBiH odlukom utvrđuje iznos RTV pretplate.''


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, v. r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v. r.