Z A K O N

O RADIO-TELEVIZIJI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE


I - OSNOVNE ODREDBE


Član 1.


Ovim zakonom uređuju se pitanja u vezi osnivanja i organizacije Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: RTV FBiH), naziv preduzeća, organi RTV FBiH, njen program, načela ekonomske propagande i sponzoriranja, način finansiranja i druga pitanja u vezi njene djelatnosti.


Član 2.


Zakon o preduzećima se primjenjuje na rad i djelatnost RTV FBiH ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
RTV FBiH dužna je u potpunosti pridržavati se ''Kodeksa za uređivanje televizijskog i radio programa'', kao i drugih akata donesenih od strane Nezavisne komisije za medije (IMC), u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, statutom i drugim općim aktima RTV FBiH.


II - OSNIVANJE RTV FBiH


Član 3.


Radi ostvarivanja prava konstitutivnih naroda zajedno sa ostalima kao i prava građana Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) na informiranje, kao i zadovoljavanje njihovih kulturnih, obrazovnih i drugih potreba, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament), osniva Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, prijenos i emitiranje programa RTV FBiH.
RTV FBiH neće izravno biti članica Evropske unije za radio-difuziju (EBU), nego će sarađivati sa institucijom Bosne i Hercegovine koja provodi odgovarajuće aktivnosti.


Član 4.


Naziv preduzeća RTV FBiH je:

''Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine'' - Društvo sa ograničenom odgovornošću.
Skraćeni naziv preduzeća je RTV FBiH d.o.o. Sarajevo.
Sjedište RTV FBiH je u Sarajevu.


Član 5.


Osnivački kapital RTV FBiH iznosi 100.000 KM u novcu i osigurava se iz federalnog budžeta.


Član 6.


Djelatnost, kojom RTV FBiH ispunjava zadatke iz člana 3. stav 1. ovog zakona je:

1. pripremanje, proizvodnja, reprodukovanje, difuzija i prijenos vlastitih
radio i televizijskih programa namijenjenih javnosti u Federaciji, Bosni
i Hercegovini i svijetu;
2. prijenos i difuzija radio i televizijskih programa drugih radio-televizijskih
stanica u zemlji i u svijetu za javnost u FBiH;
3. učešće u zajedničkim programima radio i televizijskih stanica u
Bosni i Hercegovini i svijetu, u saradnji sa Radio-televizijom BiH;
4. arhiviranje fonografskih i videografskih zapisa.

Statutom RTV FBiH mogu se odrediti i druge djelatnosti, pod uslovom da nisu
u suprotnosti sa osnovnom djelatnošću RTV FBiH odobrenom ovim zakonom.


Član 7.


RTV FBiH može stvarati i razvijati vlastitu mrežu za prijenos i emitiranje programa.


Član 8.


RTV FBiH je ovlaštena da prenosi programe putem zemaljske mreže, satelita,
kabla ili bilo kog drugog tehničkog sredstva, kako je to naznačeno u dozvoli
za rad Nezavisne komisije za medije (u daljem tekstu: IMC) ili njenog nasljednika.
RTV FBiH može davati usluge teleteksta kao i angažirati se na svakom polju
tehnologije emitiranja programa.


Član 9.


RTV FBiH može objavljivati i distribuirati štampani materijal koji se odnosi na njen program ili na druga pitanja proizvodnje i emitiranja radio i televizijskog
programa.


Član 10.


Pored obaveza utvrđenih ovim zakonom, u cilju unapređivanja preostalog vremena emitiranja, RTV FBiH može pružati dodatne programske usluge, bez
obzira na načine njihove isporuke ili finansiranja.
U cilju osiguranja dodatnih programskih usluga iz stava 1. ovog člana, RTV FBiH može sarađivati sa drugim pravnim i fizičkim osobama ili sticati članstvo
u istim.


Član 11.


RTV FBiH može osnivati ovisna preduzeća kao i ostvarivati interes u profitabilnim i neprofitabilnim organizacijama čije se aktivnosti odnose na funkcije RTV FBiH, posebno na područjima proizvodnje, korištenja i distribucije programa.


Član 12.


Aktivnosti RTV FBiH iz čl. 10. i 11. ovog zakona moraju biti u skladu sa djelatnošću RTV FBiH.


Član 13.


RTV FBiH je dužna organizirati prikupljanje, čuvanje i arhivsku obradu svih proizvedenih i prikupljenih audio-vizuelnih snimaka na savremen način arhiviranja, u skladu sa Zakonom.
Klasifikacija i kategorizacija audio-vizuelnih snimaka određivat će se u zavisnosti od njihove kulturne, istorijske i programske vrijednosti.
Zaštita i korištenje audio-vizuelnih snimaka osigurat će se posebnim općim aktom.


III - PROGRAM RTV FBiH


Član 14.


RTV FBiH neće obavljati bilo kakve operacije emitiranja programa izuzev onih
koje su navedene u dozvoli ili dozvolama koje je izdala Nezavisna komisija
za medije ili njegov nasljednik. IMC će razmotriti i preduzeti aktivnosti na zahtjevima za dozvolu RTV FBiH u skladu sa odredbama ovog zakona i pravilima i propisima IMC. Od RTV FBiH će se tražiti da sačini periodične informacije i ostale podneske po zahtjevu IMC u unaprijeđivanju njegovih odgovornosti u vezi sa izdavanjem dozvole RTV FBiH ili koji inače proističu iz Zakona.
Ispunjavanje odredbi ovog zakona od strane RTV FBiH je neophodan uslov za odobravanje ili produžavanje dozvole za emitiranje RTV FBiH od strane IMC-a.
RTV FBiH je dužna osigurati visokokvalitetan, raznovrstan i izbalansiran program za konstitutivne narode zajedno sa ostalima, i građane Bosne i Hercegovine sa teritorija Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući korektan
udio posebnih programskih sadržaja za razne manjinske grupe, u skladu sa
općim aktima RTV FBiH.
U programu RTV FBiH koristit će se ravnopravno jezici i pismo koji su u
službenoj upotrebi u FBiH.
Određeni programski sadržaji emitirat će se na jezicima manjina koje žive u
FBiH, a mogu se emitirati i na stranim jezicima, u skaldu sa Statutom RTV FBiH.


Član 15.


Program RTV FBiH mora služiti interesima javnosti i obuhvatati, naročito, informiranje, obrazovanje, kulturu, umjetnost, sport i zabavu.
Program RTV FBiH proizvodi se i uređuje na način koji odaje poštivanje umjetničkih i stvaralačkih sloboda i koji je u skladu sa profesionalnim kriterijima.
Program ne smije biti u funkciji povlaštenih ili uskih interesa bilo koje organizacije, grupe, političke stranke, udruženja, religije ili ideologije.


Član 16.


RTV FBiH će od IMC-a zatražiti dozvolu za emitiranje svog programa na dva
radio-kanala i dva televizijska kanala koji moraju biti jednako dostupni korisnicima (slušaocima i gledaocima) na cijeloj teritoriji Federacije i čiji programi moraju odgovarati standardima koji važe za javnu radio-televiziju.
Programi na kanalima bit će komplementarni i u funkciji šire programske ponude javnosti, s tim što programske šeme za oba kanala utvrđuje Vijeće
RTV FBiH.
U programskoj šemi RTV FBiH mora biti osigurana ravnopravnost jezika
konstitutivnih naroda FBiH a posebno u informativnim programima i programima iz kulture.
Jedan od kanala će, u pravilu, koristiti hrvatski jezik, a drugi, u pravilu, bosanski
jezik. Dopisnička mreža RTV FBiH ima zajedničku osnovu na oba kanala.


Član 17.


Programski sadržaji moraju biti zasnovani na istini, poštivanju ljudskog dostojanstva i različitosti mišljenja i uvjerenja, te promovirati najviše standarde i načela o ljudskim pravima, miru i socijalnoj pravdi, međunarodnom razumijevanju, zaštiti demokratskih sloboda i zaštiti okoline.
Programske šeme za oba kanala radija i televizije utvrđuju se na nivou RTV FBiH.


Član 18.


Informativne emisije moraju biti nepristrasne, sveobuhvatne i nezavisne od bilo čijih utjecaja, uključujući političke i vjerske utjecaje i urađene u skladu sa profesionalnim standardima pod jedinstvenom i ujedinjenom uređivačkom upravom.
Prije njegovog emitiranja, istinitost, podrijeklo i sadržina materijala će se provjeriti sa profesionalnom pažnjom.
Komentari moraju biti jasno odvojeni od informacija.


Član 19.


U svojoj uređivačkoj politici, RTV FBiH je dužna posebno voditi računa o nacionalnoj strukturi stanovništva na teritoriji Federacije i teritorijalnom ustroju Federacije, te promovirati raznovrsnost i bogatstva njezinih kultura, religija i običaja.
Najmanje jedna četvrtina programa koji se emitira u toku dana mora se sastojati od emisija koje su proizvedene u Federaciji BiH.


Član 20.


Program ne smije, direktno ili indirektno, poticati nacionalnu ili rasnu mržnju, ili bilo kakvu vrstu neravnopravnosti među ljudima, kao ni pozivati na nasilje, nerede i nemire ili izvršenje krivičnih djela.


Član 21.


U programu ne smiju biti zastupljeni pornografija ili sadržaji koji pokazuju nasilje ne neprikladan način.
Programski sadržaji koji bi mogli negativno utjecati na maloljetnike (štetiti njihovom emocionalnom, moralnom, fizičkom ili mentalnom razvoju) ne smiju biti emitirani u vremenu od 06-23 sata.


Član 22.


Zaposleni u RTV FBiH koji uređuju programe RTV FBIH dužni su pridržavati se zakona, Statuta RTV FBiH i akata kojima su utvrđeni načini obavljanja posla (uređivačka politika, kodeksi usvojeni na nivou RTV FBiH i dr.).
Općim aktom RTV FBiH utvrđuje se disciplinski postupak u slučaju povrede akata iz stava 1. ovog člana od strane zaposlenih na RTV FBiH.


Član 23.


Niko ne smije protiv RTV FBiH i osoblja koje u njoj radi upotrijebiti bilo kakvu vrstu nasilja, pritiska ili zastrašivanja, niti na bilo koji način nezakonito ograničavati slobodu javnog informiranja.


Član 24.


Svaka fizička i pravna osoba ima pravo podnijeti RTV FBiH primjedbe i sugestije u vezi sa njezinim programom.
RTV FBiH dužna je osigurati naučno utemeljenu i praktično provodivu provjeru slušanosti i gledanosti svog programa uzimajući u obzir primjedbe i sugestije gledalaca i slušalaca iz stava 1. ovog člana, i preduzimati odgovarajuće mjere.


IV - PRISTUP INFORMACIJAMA I POVJERLJIVOST
NOVINARSKIH IZVORA


Član 25.


RTV FBiH je ovlaštena da prenosi zasjedanja Parlamenta Federacije u skladu sa njegovim aktima.
U toku izborne kampanje, RTV FBiH je dužna omogućiti političkim strankama i kandidatima da predstave svoje izborne programe pod ravnopravnim uslovima.


Član 26.


Zagarantovana je povjerljivost izvora informacija koje novinari RTV FBiH koriste za svoje izvještaje.
Otkrivanje izvora informacije može naložiti samo nadležni sud.


V - EMITIRANJE NA OSNOVU ZAHTJEVA


Član 27.


RTV FBiH će, bez odlaganja i naknade, objaviti saopćenja organa vlasti i međunarodne zajednice, čije je objavljivanje hitne prirode i od posebnog značaja za građane, a posebno saopštenja o opasnostima po život i zdravlje ljudi, imovinu, bezbjednost i javni red i mir.


Član 28.


RTV FBiH može odbiti emitiranje programa i na zahtjev političkih stranaka i kandidata u predizbornoj kampanji i vjerskih zajednica, povodom religijskih službi i drugih događaja, u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima.


Član 29.


Troškove proizvodnje i emitiranja, kao i odgovornosti za sadržaj programa iz člana 31. ovog zakona snose podnosioci zahtjeva.


VI - PRAVO NA ODGOVOR I ISPRAVKU


Član 30.


Fizička i pravna osoba na koju se odnose navodi izrečeni u emisijama RTV FBiH imaju pravo na odgovor ili ispravku u roku od 30 dana od dana emitiranja.
Odgovor i ispravka moraju biti u pismenoj formi i svedeni na činjenice.
Ako je fizička osoba na koju se navodi odnose umrla, pravo na objavljivanje odgovora ili ispravke imaju njegov bračni drug, djeca, roditelji, braća i sestre te usvojilac, usvojenik, staralac i stićenik.


Član 31.


RTV FBiH dužna je emitirati odgovor odnosno ispravku što je prije moguće, na način i u vremenu kako je dato obavještenje na koje se odgovor odnosno ispravka odnose.
Odgovor i ispravka moraju se objaviti bez izmjena i bez plaćanja naknade.
Ako su odgovor ili ispravka nesrazmjerno dugi, RTV FBiH će zatražiti od podnosioca da ih skrati u roku od pet dana od dana dostavljanja traženja, a ako ovaj to ne učini, RTV FBiH će sama izvršiti skraćenje radi emitiranja.


Član 32.


U slučaju da RTV FBiH odbije objaviti odgovor ili ispravku, ili ih ne objavi u roku i na način određen zakonom, podnosilac ima pravo, u roku od 15 dana od isteka roka za objavljivanje odgovora ili ispravke, uputiti zahtjev IMC-u za disciplinsku mjeru u skladu sa dozvolom RTV FBiH. IMC će donijeti odluku po ovom pitanju u skladu sa svojim Poslovnikom i svrhom ovog zakona i ukoliko zaključi da RTV FBiH nije postupio u skladu sa odredbama i svrhom ovog zakona nametnut će sankcije koje smatra pravičnim. Nakon donošenja konačne odluke IMC-a po zahtjevu podnesenom u skladu sa ovim članom oštećena strana može pokrenuti upravni spor pored nadležnim sudom.


VII - OSIGURANJE DOKAZA


Član 33.


RTV FBiH dužna je praviti potpune snimke svih radio i televizijskih emisija i takve snimke čuvati najmanje 30 dana od dana emitiranja.
Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes ima pravo tražiti da mu se, na njegov trošak, izda kopija snimka.
Zahtjev iz stav 2. ovog člana mora biti u pismenoj formi i obrazložen. U
slučaju pokretanja sudskog spora, RTV FBiH je dužna čuvati snimak sve do donošenja sudske odluke.


Član 34.


Odredbe ovog zakona o pravu na odgovor i ispravak shodno se primjenjuju
na zahtjev za izdavanje snimka.


VIII - MARKETING

(A) - Ekonomska propaganda


Član 35.


Pod ekonomskom propagandom u smislu ovog zakona podrazumijeva se oglašavanje namijenjeno promoviranju prometa proizvoda i usluga ili radi postizanja drugih efekata po želji naručioca, za koje RTV FBiH po ugovorenoj naknadi, daje određeno vrijeme u svom programu.


Član 36.


PBS BiH sarađuje sa Povjereništvom za javne korporacije i drugim javnim radiotelevizijama u Bosni i Hercegovini, sa ciljem uspostave zajedničkog upravljanja javnim kapacitetima za emitiranje na cijeloj teritoriji Bosne i
Hercegovine.
Zabranjen je bilo kakav utjecaj naručioca emitiranja ekonomske propagande na sadržinu programa, van njegove poruke.


Član 37.


Ekonomska propaganda treba biti jasno odijeljena od ostalih programskih sadržaja i, u pravilu, emitira se u posebnim blokovima.


Član 38.


Ekonomsko-propagandne poruke ne smiju biti duže od 12 minuta unutar jednog sata programa, niti ukupno od 15% ukupnog programa.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, ekonomsko-propagandne poruke mogu biti emitirane u blokovima u dužem trajanju nakon završetka emitiranja programa za određeni dan.


(B) - Sponzoriranje


Član 39.


Pod sponzoriranjem u smislu ovoga zakona podrazumijeva se učešće pravne ili fizičke osobe van RTV FBiH u izravnom ili posrednom finansiranju programa, u cilju promoviranja preduzeća, imena ili ukupne predstave o toj osobi.
Sponzoriranje programa mora biti jasno označeno i ne smije imati utjecaja na
sadržinu programa.
Sponzoriranje emisija vijesti nije dozvoljeno.


(C ) - Cjenovnik usluga


Član 40.


Cjenovnik usluga marketinga (ekonomske propagande i sponzoriranja) utvrđuje se na nivou RTV FBiH.


Član 41.


Emitiranje ekonomsko propagandnih poruka i sponzoriranje detaljnije će se urediti posebnim općim aktom RTV FBiH.


IX - ORGANI RTV FBiH


Član 42.


Organi RTV FBiH su sljedeći:

a) Vijeće RTV FBiH,
b) Nadzorni odbor,
c) generalni direktor i zamjenik generalnog direktora.

U sastavu svih organa RTV FBiH, kao i prilikom imenovanja urednika i svih nosilaca funkcija sa posebnim ovlaštenjima i njihovih zamjenika, mora biti poštovan princip nacionalne ravnopravnosti u Federaciji.

(A) - Vijeće RTV FBiH


Član 43.


Vijeće RTV FBiH je organ putem kojeg se na način određen ovim zakonom ostvaruje interes javnosti za rad RTV FBiH.
Vijeće RTV FBiH:

1. utvrđuje programsku politiku (principe, tematsku usmjerenost, obim
i strukturu) u skladu sa zakonom i nadzire njeno ostvarivanje;
2. osigurava odgovarajuću nacionalnu strukturu zaposlenih;
3. donosi Statut RTV FBiH, kodekse, opće akte o emitiranju
ekonomsko-propagandnog programa i naplati pretplate i druge
opće akte;
4. utvrđuje programske šeme RTV FBiH (član 17. stav 2.);
5. donosi finansijski plan godišnji finansijski izvještaj i periodične
obračune;
6. odobrava zaključivanje ugovora kojim bi se RTV FBiH zadužila
iznad iznosa od 1.000.000 KM;
7. odobrava osiguranje dodatnih programskih usluga (član 9.);
8. odlučuje o izboru logotipova RTV FBiH i kanala;
9. imenuje članove Nadzornog odbora;
10. imenuje i razrješava generalnog direktora i zamjenika generalnog
direktora;
11.vrši druge obaveze utvrđene zakonom i Statutom;
12.podnosi zahtjev IMC-u za dozvolu za rad, podržava i osigurava
njeno poštivanje.

U periodu dok je Federacija BiH jedini vlasnik RTV FBiH, Vijeće vrši i funkciju Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa zakonom.


Član 44.


Vijeće RTV FBiH ima 21-og člana, od kojih sedam bira Parlament FBiH, a
14 Izborni odbor koji se sastoji od predstavnika kulturnih, obrazovnih, naučnih, privrednih, umjetničkih i sportskih institucija i udruženja.
Odluku o sastavu Izbornog odbora donosi Parlament FBiH, na prijedlog institucija i udruženja navedenih u stavu 1. ovog člana.
Članovi Vijeća RTV FBiH neće vršiti izvršne, zakonodavne ili sudske funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine ili njenih entiteta, niti u institucijama kantona, gradova i općina.
Svi članovi Vijeća RTV FBiH imaju mandat od četiri godine, koji se može produžiti samo jednom.
U toku svojega mandata članovi Vijeća RTV FBiH mogu biti smijenjeni samo na osnovu odluke samog Vijeća, koja se donosi dvotrećinskom većinom.


Član 45.


Sastav Vijeća RTV FBiH mora odražavati princip nacionalne ravnopravnosti i višestranačke zastupljenosti u Federaciji, a kod izbora članova Vijeća vodi se računa i o polnoj, vjerskoj i drugoj strukturi stanovništva.
Svaki kanton mora biti zastupljen sa najmanje jednom osobom koja ima prebivalište u tom kantonu.


Član 46.


Vijeće RTV FBiH bira iz svog sastava predsjednika i zamjenika predsjednika koji ne smiju biti iz istog konstitutivnog naroda.
Vijeće RTV FBiH donosi Poslovnik o svom radu, kojim se kod donošenja odluka o pitanjima od značaja za nacionalne interese mora osigurati zaštita tih interesa u skladu sa Ustavom Federacije.

(B) - Nadzorni odbor


Član 47.


Nadzorni odbor:

1. donosi opći akt o finansijskom poslovanju RTV FBiH;
2. donosi opći akt o disciplinskom postupku;
3. u ime RTV FBiH zaključuje ugovor o radu sa generalnim direktorom
i zamjenikom generalnog direktora;
4. odobrava osnivanje podružnica i ostvarivanje interesa u drugim pravnim
osobama (član 11.);
5. donosi cjenovnik marketinških usluga;
6. predlaže finansijski plan i godišnji finansijski izvještaj i periodične
obračune;
7. donosi opći akt o arhiviranu proizvedenih i prikupljenih fonografkih i videografskih zapisa;
8. vrši druge poslove određene Statutom.

Nadzorni odbor nema ovlaštenja u pitanjima koja se odnose na programe Radija ili Televizije.


Član 48.


Nadzorni odbor ima devet članova.
Mandat Nadzornog odbora je četiri godine.
U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Parlamenta Federacije, Vlade
FBiH i Vlada kantona, Vijeća RTV FBiH, niti osobe koje zakonom ne mogu
vršiti tu funkciju.
Mandat člana Nadzornog odbora koji je izabran umjesto člana kojem nije bio
istekao mandat traje do isteka mandata prethodnog člana.


(C ) - Generalni direktor i zamjenik generalnog direktora


Član 49.


Generalni direktor zastupa i predstavlja RTV FBiH.
Generalni direktor odgovoran je za zakonitost rada RTV FBiH, a naročito za poštovanje programskih principa utvrđenih zakonom i odlukama Vijeća RTV FBiH.
Generalni direktor, uz saglasnost zamjenika generalnog direktora, postavlja glavnog i odgovornog urednika Radija i glavnog i odgovornog urednika Televizije.
Generalni direktor RTV FBiH, uz saglasnost zamjenika generalnog direktora, donosi opći akt kojim se uređuje postupak i način ostvarivanja prava na emitiranje programa po zahtjevu.
Generalni direktor obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i drugim općim aktima RTV FBiH.


Član 50.


Mandat generalnog direktora jest pet godina, a može se obnoviti samo još jednom.
Generalni direktor ima zamjenika.
Generalni direktor i zamjenik generalnog direktora ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.
Odredba člana 52. stav 3. ovog zakona o nespojivosti funkcija odnosi se i na generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora.

(D) - Glavni i odgovorni urednik i zamjenik glavnog
i odgovornog urednika


Član 51.


Radio i Televizija, svaki zasebno, imaju glavnog i odgovornog urednika i zamjenike glavnog i odgovornog urednika, koji ne smiju biti iz istog konstitutivnog naroda.
Glavni i odgovorni urednik je odgovoran za ukupnu programsku orijentaciju, kao i za svaku informaciju objavljenu u programu, osim saopćenja iz člana 29. ovog zakona.
Radio i Televizija mogu imati više odgovornih urednika za pojedine segmente programa.


X - STATUT i DRUGI OPĆI AKTI RTV FBiH


Član 52.


Statutom RTV FBiH, u skladu sa zakonom, uređuju se:

1. adresa sjedišta u Sarajevu;
2. druge djelatnosti;
3. način odlučivanja Vijeća;
4. nadležnost i način odlučivanja Nadzornog odbora;
5. unutrašnja organizacija RTV FBiH i rukovođenje;
6. nazivi kanala;
7. pravila raspodjele finansijskih sredstava unutar RTV FBiH;
8. ovlaštenja i obaveze generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora;
9. ovlaštenja i obaveze glavnog i odgovornog urednika i urednika programa;
10. dužnosti i prava zaposlenih;
11. način utvrđivanja visine naknade za rad članova Vijeća i Nadzornog
odbora;
12.odnosi sa sindikatom;
13.čuvanje povjerljivih informacija;
14.druga pitanja od značaja za rad RTV FBiH, uključujući, bez ograničenja,
način sticanja dozvole za rad od IMC-a.


Član 53.


Drugi opći akti RTV FBiH donose se u skladu sa zakonom i Statutom RTV FBiH.


XI - FINANSIRANJE


Član 54.


RTV FBiH se finansira prihodima od naknade za RTV BiH (u daljem tekstu:
pretplata), ekonosmke-propagande, sponzoriranja i donacija, pružanjem usluga iz okvira svoje djelatnosti, kao i na drugi način, u skladu sa zakonom i Statutom.
U slučaju da prihod RTV FBiH ostvaren pretplatom nije dovoljan za ostvarivanje njene redovite djelatnosti, što utvrđuje Vijeće RTV FBiH, RTV FBiH može se dopunski finansirati iz federalnog budžeta.
Iz federalnog budžeta mogu se finansirati i programski projekti od posebnog značaja za Federaciju.
Finansiranje izgradnje prijenosne i emisione mreže i ključnih infrastrukturnih objekata RTV FBiH, kao i arhivske djelatnosti iz člana 13. ovog zakona, obaveze su Federacije.


Član 55.


Sve fizičke i pravne osobe na teritoriji Federacije koje posjeduju radio i televizijski prijemnik, dužne su RTV FBiH mjesečno plaćati pretplatu, na način
i pod uslovima određenim ovim zakonom i općim aktom RTV FBiH.


Član 56.


U cilju osiguranja finansijske transparentnosti i odgovornosti pred javnošću,
Nadzorni odbor donosi odobreni godišnji budžet za tekuću godinu najkasnije prvog dana februara svake godine.
Ukoliko se godišnji budžet ne odobri do tog datuma, donosi se privremeni
budžet koji se zasniva na prosječnim mjesečnim troškovima iz prethodne godine. U tom slučaju konačni budžet za tekuću godinu donosi se najkasnije sedam dana nakon njegovog odobrenja.
U svim slučajevima godišnji budžet odmah se dostavlja Nezaisnoj komisiji za medije ili njenom nasljedniku, i u kraćem roku se objavljuje u
''Službenim novinama Federacije BiH''. Budžet se, također, objavljuje putem štampanih i elektronskih medija.
Nepoštivanje prethodne odredbe podliježe sankcijama koje utvrđuje Vijeće RTV FBiH, bez prejudiciranja daljih mjera koje će preduzeti Neovisna komisija za medije ili njen nasljednik.


Član 57.


Smatra se da svaka osoba koja je zaključila ugovor o isporuci električne energije sa preduzećem za distribuciju električne energije posjeduje radio i televizijski prijemnik.
Pretpostavka iz stava 1. ovog člana može se osporiti pismenom izjavom osobe da ne posjeduje radio ili televizijski prijemnik, na način određen pravilnikom iz člana 45. tačka 3. ovog zakona.


Član 58.


Svaka fizička ili pravna osoba dužna je prijaviti RTV FBiH nabavku radio ili televizijskog aparata, ako se tom nabavkom za nju stvara obaveza plaćanja pretplate utvrđena ovim zakonom.
Obaveza plaćanja pretplate nastaje od prvog dana narednog mjeseca od dana nabavke prijemnika.
RTV FBiH ima pravo i obavezu vršiti kontrolu posjedovanja radio i televizijskih prijemnika od strane fizičkih i pravnih osoba, na način koji ne smije ugrožavati ustavna prava građana.


Član 59.


Pravna osoba dužna je platiti pretplatu za svaki radio ili televizijski prijemnik koji koristi.
Fakturisanje i naplatu pretplate od pravnih osoba vrši RTV FBiH.


Član 60.


Visinu pretplate odlukom određuje Vijeće RTV FBiH na prijedlog Nadzornog odbora.
U slučaju da je posebnim propisom utvrđeno postojanje uslova za oslobađanje određenih socijalnih kategorija stanovništva od plaćanja pretplate, odgovarajući iznos nadoknađuje organ u skladu sa Zakonom odnosno drugim propisom.


Član 61.


Preduzeće koje obračunava naknadu za isporučenu električnu energiju uračunat će iznos pretplate uz mjesečni račun za električnu energiju koja se isporučuje domaćinstvima.
Fizička osoba plaća pretplatu samo za jedan aparat, bez obzira na njihov ukupan broj u domaćinstvu.
Preduzeće iz stava 1. ovog člana dužno je iznos naplaćen po osnovu pretplate uplatiti na račun RTV FBiH najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec, uz odbijanje naknade od 1% za svoje troškove.
U slučaju zadocnjenja sa ispunjenjem obaveza iz stava 2. ovog člana, preduzeće koje obračunava naknadu za isporučenu električnu energiju dužno je RTV FBiH platiti zakonsku zateznu kamatu.
Preduzeće koje obračunava naknadu za isporučenu električnu energiju redovno
će obavještavati RTV FBiH o svim slučajevima neplaćanja pretplate.
Odnos između RTV FBiH i preduzeća koje obračunava naknadu za isporučenu električnu energiju uredit će se ugovorom, u skladu sa Zakonom.


XII - KAZNENE ODREDBE


Član 62.


Osoba koja upotrebom sile ili ozbiljnom prijetnjom spriječi odgovornu osobu u RTV FBiH u izvršavanju prava i obaveza RTV FBiH utvrđenih zakonom ili drugim propisom (član 23. ovog zakona), kaznit će se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.


Član 63.


Fizička osoba koja protivno odredbi člana 60. stav 1. ovog zakona ne prijavi nabavku radio ili televizijskog prijemnika, kaznit će se novčanom kaznom od
100 do 300 KM.


Član 64.


Pravna osoba koja protivno odredbi člana 60. stav 1. ovog zakona ne prijavi da je stekla svaki pojedinačni radio ili televizijski prijemnik, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM, a odgovorna osoba u pravoj osobi novčanom kaznom od 200 do 500 KM.


XIII - PRELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE


Član 65.


Parlament će izabrati članove Vijeća RTV FBiH u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Do konstituiranja Vijeća RTV FBiH, u skladu sa ovim zakonom, njegovu funkciju određenu ovim zakonom, vršit će Privremeni upravni odbor koji je imenovan od strane Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.


Član 66.


Visoki Predstavnik će imenovati 14 članova Vijeća RTV FBiH, u njihovom prvom mandatu, iz reda predstavnika kulturnih, obrazovnih, naučnih, privrednih, umjetničkih i sportskih institucija i udruženja, propisanih članom 46. ovog Zakona, po svom nahođenju, a nakon objavljenih konsultacija sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine.


Član 67.


Vijeće RTV FBiH imenovat će generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora u skladu sa ovim zakonom, najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora Vijeća.


Član 68.


Visoki predstavnik imenuje supervizora za RTV FBiH koji je zadužen da nadgleda rad RTV FBiH sve dok to Visoki predstavnik smatra potrebnim kao i da osigurava pravno zastupanje RTV FBiH do vremena dok njena tijela ne postanu operativna.


Član 69.


Statut i drugi opći akti RTV FBiH donijet će se najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Član 70.


Počevši od 1. septembra 1999. godine RTV FBiH će uplaćivati Javnoj radio-televiziji Bosne i Hercegovine dio prihoda od pretplate u skladu sa članom 2. odluke Visokog predstavnika o restrukturiranju sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini.


Član 71.


Ovaj zakon predstavlja osnivačku povelju RTV FBiH za njen upis u sudski registar.


Član 72.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


A N E K S

NA DRUGU ODLUKU VISOKOG PREDSTAVNIKA
O RESTRUKTURIRANJU JAVNOG RTV SISTEMA


Aneksi Odluke Visokog predstavnika o restrukturiranju Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini od 30. jula 1999. godine, koja je objavljena u ''Službenom glasniku BiH'', broj 14/99 (u daljem tekstu: Odluka o restrukturiranju) se mijenjaju kako slijedi:


Član 1.


Član 11. u Aneksu 1. se briše.


Član 2.


Druga rečenica u član 2. Aneksa II se mijenja i glasi:
'' RTV FBiH je dužna da u potpunosti poštuje dogovorene uređivačke smjernice '' Kodeks o uređivanju televizijskih i radio programa'', kao i druge zakone koje je izdala Nezavisna komisija za medije (IMC), u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, statutom i ostalim općima aktima RTV FBiH.''


Član 3.


Član 7. u Aneksu II se briše.


Član 4.


Član 38. u Aneksu II se briše.


Član 5.


Član 42. paragraf 1. Aneksa II se mijenja i glasi:
''Organ RTV FBiH je Vijeće RTV FBiH.''
U paragrafu 2. riječi: ''i njihovih zamjenika'' se brišu.


Član 6.


Član 43. Aneksa II se mijenja i glasi:
''Vijeće RTV FBiH je organ putem kojeg se na način definiran ovim zakonom ostvaruju javni interesi u radu RTV FBiH.''
Vijeće RTV FBiH će:

a. utvrditi organizacione osnove RTV FBiH;
b. osigurati pravično zapošljavanje u skladu sa nacionalnom zastupljenošću;
c. usvojiti Statut RTV FBiH, kodekse, opće akte o emitiranju reklama i prikupljanju TV pretplate i druge opće akte;
d. odobriti osiguranje dodatni programskih usluga (član 9.);
e. imenovati i smjenjivati RTV direktora;
f. vršiti druge dužnosti utvrđene zakonom i Statutom;
g. podnositi zahtjeve za izdavanje dozvola za rad, čuvati i osigurati poštivanje svih odgovarajućih dozvola za rad koje je izdao IMC; i
h. osigurati odgovornost RTV FBiH prema javnosti.

Tokom perioda u kojem je Federacija BiH jedini vlasnik RTV FBiH, Vijeće će također obavljati funkciju skupštine društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa zakonom.


Član 7.


Prva rečenica u član 46. Aneksa II se mijenja i glasi:
''Vijeće RTV FBiH će izabrati predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg iz reda svojih članova, koji ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.''


Član 8.


Članovi 47. do člana 51. Aneksa II se brišu.


Član 9.


Član 52. Aneksa II se mijenja i glasi:
''U skladu sa ovim zakonom, Statut RTV FBiH regulira:

a. adresu sjedišta RTV FBiH u Sarajevu;
b. druge aktivnosti;
c. način donošenja odluka Vijeća;
d. ovlaštenja i obaveze RTV direktora i rukovodilaca;
e. prava i dužnosti zaposlenih;
f. način utvrđivanja naknade za rad članova Vijeća;
g. odnose sa sindikatom;
h. zaštitu povjerljivih informacija;
i. druga pitanja od značaja za rad RTV FBiH, uključujući, bez ograničenja, način na koji će se obezbijediti dozvole za rad koje izdaje IMC;
j. unutrašnju organizaciju Radio-televizije FBiH i rukovođenje.''


Član 10.


Prva rečenica paragrafa 1. člana 56. Aneksa II se dopunjuje i glasi:
''U cilju osiguranja finansijske transparentnosti i odgovornosti pred javnosti, Vijeće RTV FBiH donosi odobreni godišnji budžet za tekuću godinu najkasnije prvog dana februara svake godine.''
Posljednja rečenica u članu 56. se briše.


Član 11.


U članu 60. Aneksa II prva rečenica se mijenja i glasi: ''Vijeće RTV FBiH odlukom utvrđuje iznos RTV pretplate.''


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s. r.