Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMILOVANJU


Član 1.


U Zakonu o pomilovanju (''Službene novine Federacije BiH'', br. 9/96 i 13/97), u članu 3. stav 2. briše se.


Član 2.


U članu 4. na kraju teksta iza riječi ''Čovječnosti'' tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: ''kao i za krivična djela silovanje iz člana 221., prinuda na obljubu iz člana 222., obljuba nad nemoćnom osobom iz člana 223., obljuba nad maloljetnom osobom iz člana 224., obljuba zloupotrebom položaja iz člana 225., bludne radnje iz člana 226., zavođenje iz člana 227., podvođenje iz člana 228. i posredovanje u vršenju prostitucije iz člana 229. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'',
br. 43/98, 2/99, 15/99 i 29/00).''


Član 3.


U članu 5. tačka 1. riječi: ''oslobođenje od krivičnog gonjenja ili'' brišu se.
U tački 2. riječi: ''zabrane javnog istupanja'' i riječi: ''ili protjerivanje stranaca
iz zemlje'' brišu se.


Član 4.


U članu 8. stav 4. briše se.


Član 5.


Član 17. briše se.


Član 6.


U članu 18. riječi: ''može u dogovoru'' zamjenjuju se riječima: ''u saradnji'',
a riječ ''obrazovati'' zamjenjuje se riječju ''obrazuje''.
Iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
''Pomilovanje predviđeno ovim zakonom daje se u skladu sa kriterijima koje
utvrđuje ministar pravde na prijedlog Komisije iz stava 1. ovog člana.
Komisija iz stava 1. ovog člana, dužna je utvrditi prijedlog kriterija za
pripremanje prijedloga za pomilovanje i dostaviti ministru pravde na usvajanje
u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.''


Član 7.


Član 19. briše se.


Član 8.


Iza člana 20. dodaje se novi član 20a. koji glasi:


''Član 20a.


Komisija iz člana 18. ovog zakona obrazovat će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.''


Član 9.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s.r.


Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O POMILOVANJU


Član 1.