Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRHOVNOM SUDU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Clanak 1.


U Zakonu o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (''Sluzbene novine Federacije BiH'', br. 2/95, 4/95, 9/96 i 20/2001), u clanku 13. stavak 2. tocka 4. iza broja ''252'' dodaju se rijeci : ''stavak 2.''


Clanak 2.


U clanku 36. stavak 1. broj ''24'' zamjenjuje se brojem ''30''.


Clanak 3.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, v. r.

Predsjedatelj
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v. r.