Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
VRHOVNOM SUDU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE


Clan 1.


U Zakonu o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (''Sluzbene novine Federacije BiH'', br. 2/95, 4/95, 9/96 i 20/2001), u clanu 13. stav 2. tacka 4. iza broja ''252'' dodaju se rijeci : ''stav 2.''


Clan 2.


U clanu 36. stav 1. broj ''24'' zamjenjuje se brojem ''30''.


Clan 3.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajuci
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, s. r.

Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s. r.