Z A K O N

O DRZAVLJANSTVU FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE


I - TEMELJNE ODREDBE


Clanak 1.


Ovim zakonom se uredjuju uvjeti za stjecanje i prestanak drzavljanstva
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), sukladno
Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonu
o drzavljanstvu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o drzavljanstvu
BiH) (''Sluzbeni glasnik BiH'', br. 4/97 i 13/99).


Clanak 2.


Svi drzavljani Federacije su samim tim i drzavljani Bosne i Hercegovine.


Clanak 3.


Svi drzavljani Federacije uzivaju ista ljudska prava i temeljne slobode utvrdjene Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, kao i zastitu tih prava na teritoriji Federacije.


II - STJECANJE DRZAVLJANSTVA FEDERACIJE


Clanak 4.


Drzavljanstvo Federacije stjece se:
1) podrijetlom,
2) rodjenjem na teritoriji Federacije,
3) usvojenjem,
4) putem naturalizacije,
5) putem medjunarodnog sporazuma.


1. Stjecanje drzavljanstva podrijetlom


Clanak 5.


Dijete rodjeno nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine stjece
drzavljanstvo Federacije podrijetlom:
1) ako su oba roditelja bili drzavljani Federacije u vrijeme rodjenja djeteta,
bez obzira na mjesto njegovog rodjenja;
2) ako je jedan roditelj bio drzavljanin Federacije u vrijeme rodjenja
djeteta, a dijete je rodjeno na teritoriju Federacije;
3) ako je jedan roditelj bio drzavljanin Federacije u vrijeme rodjenja djeteta,
a dijete je rodjeno u inozemstvu, ako bi dijete inace bilo bez drzavljanstva;
4) ako je dijete rodjeno izvan Federacije, a u vrijeme rodjenja djeteta jedan
od roditelja djeteta je bio drzavljanin Federacije, dok drugi roditelj nije
bio drzavljanin Bosne i Hercegovine, pod uvjetom da do vremena kada
napuni 23 godine:
a) bude registrirano u svrhu evidentiranja drzavljana Federacije kod
nadleznih organa vlasti u Federaciji ili u diplomatsko-konzulatnom
predstavnistvu Bosne i Hercegovine;
b) ima stalno mjesto boravka na teritoriju Federacije;
5) ako je dijete rodjeno u inozemstvu, a u vrijeme rodjenja djeteta jedan
od roditelja je bio drzavljanin Federacije, a drugi roditelj drzavljanin
Republike Srpske, pod uvjetom:
a) da su roditelji suglasni da dijete ima drzavljanstvo Federacije;
b) ako nisu suglasni, da je roditelj koji je upisao dijete u maticnu knjigu
za evidenciju drzavljana u diplomatsko-konzulatnom predstavnistvu
Bosne i Hercegovine u inozemstvu, u to vrijeme imao drzavljanstvo
Federacije.


2. Stjecanje drzavljanstva rodjenjem na teritoriju Federacije


Clanak 6.


Drzavljanstvo Federacije stjece dijete koje je rodjeno ili nadjeno na teritoriju
Federacije nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine i cija su oba
roditelja nepoznata ili nepoznatog drzavljanstva ili bez drzavljanstva, ili ako
je dijete bez drzavljanstva.


3. Stjecanje drzavljanstva usvojenjem


Clanak 7.


Dijete mladje od 18 godina, u slucaju potpunog usvojenja od strane drzavljanina Federacije, nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine stjece drzavljanstvo Federacije.
Ako je jedan od usvojitelja drzavljanin Republike Srpske, dijete stjece drzavljanstvo Federacije ako se o tome sloze oba usvojitelja, a ukoliko se ne mogu sloziti, dijete stjece drzavljanstvo Federacije ako ima stalno boraviste na teritoriju Federacije, ili ukoliko nema stalno boraviste na teritoriju Federacije, ako je usvojitelj koji je prijavio dijete drzavljanin Federacije.


4. Stjecanje drzavljanstva naturalizacijom


Clanak 8.


Stranac koji je podnio zahtjev za stjecanje drzavljanstva Federacije moze steci drzavljanstvo Federacije naturalizacijom ako ispunjava sljedece uvjete:
1) da je napunio 18 godina zivota;
2) da ima prijavljen stalni boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine najmanje osam godina prije podnosenja zahtjeva,
od cega najmanje posljednje dvije godine na teritoriju
Federacije;
3) da poznaje jedan od sluzbenih jezika Federacije;
4) da mu nije izrecena mjera sigurnosti protjerivanja stranca iz
Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije ili stegovna mjera udaljavanja stranaca s teritorije Bosne i Hercegovine odnosno
Federacije od strane organa ciji je legalitet uspostavljen Ustavom Bosne i Hercegovine ili Ustavom Federacije Bosne
i Hercegovine i da je ova odluka jos uvijek na snazi;
5) da nije osudjivan na izdrzavanje kazne zatvora za kaznena
djela s predumisljajem na duze od tri godine u periodu od
osam godina prije podnosenja zahtjeva;
6) da se odrekne ili na neki drugi nacin izgubi svoje ranije
drzavljanstvo nakon stjecanja drzavljanstva Federacije, osim
ako bilateralnim sporazumom iz clanka 16. ovog Zakona nije
predvidjeno drugacije. Odricanje ili gubitak ranijeg drzavljanstva nece se zahtijevati ako to nije dopusteno ili se ne
moze razumno zahtijevati.


5. Stjecanje drzavljanstva olaksanom naturalizacijom


Clanak 9.


Stranac - bracni drug drzavljanina Federacije, moze steci drzavljanstvo
Federacije pod sljedecim uvjetima:
1) da je brak trajao najmanje pet godina prije podnosenja zahtjeva i da jos
uvijek traje u vrijeme podnosenja zahtjeva;
2) da se odrekne ili na neki drugi nacin izgubi svoje ranije drzavljanstvo
nakon stjecanja drzavljanstva Federacije, osim ako to nije drugacije
rijeseno bilateralnim sporazumom izmedju Bosne i Hercegovine i druge
drzave. Odricanje ili prestanak ranijeg drzavljanstva se ne zahtijeva ako to nije dopusteno ili se ne moze razumno zahtijevati;
3) da ima stalni boravak u trajanju od najmanje tri godine na teritoriju Bosne
i Hercegovine, ukljucujuci posljednju godinu dana na teritoriju Federacije.


Clanak 10.


Dijete mladje od 18 godina ciji je jedan roditelj stekao drzavljanstvo Federacije nakon rodjenja djeteta, ima pravo dobiti drzavljanstvo Federacije naturalizacijom ako ima stalni boravak na teritoriju Federacije.
Roditelj koji ima drzavljanstvo Federacije moze traziti da njegovo malodobrno dijete stekne drzavljanstvo Federacije, sukladno stavku 1. ovoga clanka. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.


Clanak 11.


Sljedece osobe imaju pravo dobiti drzavljanstvo Federacije na temelju zahtjeva bez ispunjavanja uvjeta iz clanka 8. tocka 2. ovoga zakona:

1) emigranti koji su se vratili u Federaciju,
2) prva i druga generacija potomaka emigranata navedenih u tocki 1.
ovoga stavka koji su se vratili u Federaciju.
Bracni drug iz stavka 1. ovog clanka, ima pravo na stjecanje drzavljanstva Federacije na temelju zahtjeva, bez ispunjavanja uvjeta iz clanka 8. tocka 2. ovoga zakona, ukoliko ispuni uvjete iz clanka 9. toc. 1. i 2. ovoga zakona.
U smislu ovog zakona, pod pojmom emigranata smatra se osoba koja se iselila s teritorija Federacije sa namjerom da se stalno nastani u inozemstvu.


6. Stjecanje drzavljanstva Federacije medjunarodnim sporazumom


Clanak 12.


Stranac moze steci drzavljanstvo Federacije putem medjunarodnog sporazuma izmedju Bosne i Hercegovine i druge drzave koji je odobrila Parlamantarna skupstina Bosne i Hercegovine, sukladno clanku IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine.


III - PRESTANAK DRZAVLJANSTVA FEDERACIJE


Clanak 13.


Drzavljanstvo federacije ne moze prestati ako bi osoba koja je u pitanju time ostala bez drzavljanstva, osim u slucajevima utvrdjenim u clanku 24. tocka 1. ovoga zakona.


Clanak 14.


Drzavljanstvo federacije prestaje:
1) po sili zakona,
2) odricanjem,
3) otpustom,
4) oduzimanjem,
5) medjunarodnim sporazumom.


Clanak 15,


Osobama kojima prestane drzavljanstvo federacije istodobno prestaje i drzavljanstvo Bosne i Hercegovine, osim ako ne steknu drzavljanstvo Republike Srpske.
Osobe s teritorija Federacije kojima prestane drzavljanstvo Bosne i Hercegovine, istodobno gube i drzavljanstvo Federacije.


1. Prestanak drzavljanstva po sili zakona


Clanak 16.


Drzavljanstvo Federacije prestaje dragovoljnim stjesanjem drugog drzavljanstva, ukoliko se drugacije ne odredi bilateralnim sporazumom zakljucenim izmedju Bosne i Hercegovine i druge drzave, koji je odobrila Parlamentarna skupstina Bosne i Hercegovine, sukladno clanku IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine.


Clanak 17.


Djetetu iz clanka 6. ovog zakona prestaje drzavljanstvo Federacije ako do 14. godine to dijete putem podrijetla stekne drzavljanstvo druge drzave ili Republike Srpske.


Clanak 18.


Drzavljanstvo Federacije prestaje djetetu ako nakon potpunog usvojenja stekne drzavljanstvo druge drzave.


2. Prestanak drzavljanstva odricanjem


Clanak 19.


Drzavljanin Federacije koji je napunio 18 godina, koji zivi u inozemstvu i ima drzavljanstvo druge drzave, ili mu je zagarantirano stjecanje drzavljanstva druge drzave, ima se pravo odreci drzavljanstva Federacije.
Djetetu koje zivi u inozemstvu i ima drzavljanstvo druge drzave ili mu je isto zagarantirano, prestaje drzavljanstvo Federacije odricanjem, na zahtjev oba roditelja kojima je prestalo drzavljanstvo Federacije odricanjem, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je drzavljanstvo Federacije prestalo odricanjem, ako je drugi roditelj umro ili je izgubio pravo ili je stranac ili osoba bez drzavljanstva, ili na zahtjev usvojitelja kojemu je prestalo drzavljanstvo Federacije odricanjem, a odnos izmedju usvojitelja i usvojenog djeteta je odnos potpunog usvojenja. Ako je dijete starije od 14 godina zahtijeva se njegov pristanak.
Osobama koje ispunjavanju uvjete iz st. 1. i 2. ovog clanka, drzavljanstvo Federacije prestaje u roku od 60 dana od dana kada je nadlezni organ primio izjavu o odricanju.


Clanak 20.


Odricanje od drzavljanstva Federacije ne proizvodi pravno djelovanje ako odnosna osoba nije stekla strano drzavljanstvo u roku od jedne godine od dana kad joj je prestalo drzavljanstvo Federacije odricanjem.


3. Prestanak drzavljanstva otpustom

Clanak 21.


Otpust iz drzavljanstva Federacije moze biti odobren na temelju zahtjeva, osobi koja zivi na teritoriju Federacije i koja ispunjava sljedece uvjete:
1) da ima 18 godina;
2) da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak zbog ucinjenog
dijela za koje se goni po sluzbenoj duznosti, ili ako je osudjena na
kaznu zatvora u Federaciji da je tu kaznu izdrzala;
3) da je izmirila sve nuzne doprinose, poreze odnosno druge zakonske
obveze placanja utvrdjene pravomocnim odlukama nadleznih organa;
4) da je stekla ili da joj je garantirano stjecanje drzavljanstva druge drzave;
5) da je regulirala vojnu obvezu.


Clanak 22.


Djetetu mladjem od 18 godina koje je steklo, ili kojemu je zagarantirano stjecanje drzavljanstva druge drzave i koje jos uvijek zivi na teritoriju Federacije, prestaje drzavljanstvo federacije otpustom, na zahtjev:
1) oba roditelja cije je drzavljanstvo Federacije prestalo otpustom;
2) jednog roditelja cije je drzavljanstvo Federacije prestalo otpustom,
ako drugi roditelj nije ziv, ili su mu oduzeta roditeljska prava, ili je stranac ili osoba bez drzavljanstva;
3) jednog roditelja, koji izvrsava roditeljske duznosti i cije je drzavljanstvo
Federacije prestalo otpustom, a drugi roditelj koji je drzavljanin Federacije se s tim slaze;
4) usvojitelja kojemu je drzavljanstvo Federacije prestalo otpustom, a
odnos izmedju usvojitelja i usvojenog djeteta predstavlja odnos potpunog usvojenja.
U slucajevima iz stavka 1. toc. 1., 2. i 3. ovog clanka, ukoliko dijete ima vise od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.


Clanak 23.


Otpust iz drzavljanstva Federacije ne proizvodi pravno djelovanje ako odnosna osoba nije stekla strano drzavljanstvo u roku od jedne godine od dana kad je izgubila drzavljanstvo Federacije otpustom.


4. Prestanak drzavljnstva oduzimanjem


Clanak 24.


Drazavljanstvo Federacije moze biti oduzeto u sljedecim slucajevima:

1) ako je drzavljanstvo federacije steceno pomocu prijevare, laznih informacija ili skrivanjem bilo koje relavantne cinjenice koja se moze odnositi na podnositelja zahtjeva;
2) kad drzavljanin Federacije obavlja dragovoljnu sluzbu u inozemnim vojnim snagama uprkos pravnoj zabrani takve sluzbe;
3) kad je drzavljanstvo Federacije steceno nakon stupanja na snagu
ovog zakona, bez ispunjenja uvjeta iz cl. 8. i 9. ovog zakona.


5. Prestanak drzavljanstva federacije medjunaronim
sporazumom


Clanak 25.


Drzavljaninu Federacije moze prestati drzavljanstvo Federacije na temelju medjunarodnog sporazuma izmedju Bosne i Hercegovine i druge drzave, koji je odobrila Parlamentarna skupstina Bosne i Hercegovine, sukladno clanku IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine.


6. Datum prestanka drzavljanstva Federacije


Clanak 26.


Drzavljanstvo Federacije prestaje odricanjem, otpustom ili oduzimanjem, danom dostavljanja pravomocnog upravnog akta osobi na koju se upravni odnosi. Ako stalno boraviste osobe nije poznato ili se ne moze utvrditi drzavljanstvo Federacije joj prestaje danom objavljivanja upravnog akta u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH'',
Drzavljanstvo Federacije prestaje po sili zakona, sukladno cl. 16, 17. i 18. ovog zakona, na dan kada odnosna osoba stekne drzavljanstvo druge drzave.


IV - PROMJENA ENTITETSKOG DRZAVLJANSTVA


Clanak 27.


Drzavljanin Republike Srpske koji se stalno nastani u Federaciji, nakon podnosenja zahtjeva stjece drzavljanstvo Federacije, pod uvjetom da je do promjene stalnog boravista doslo nakon stupanja na snagu Zakona o drzavljanstvu u BiH.
Drzavljanin Federacije koji se stalno nastani u Republici Srpskoj i nakon podnosenja zahtjeva stekne drzavljanstvo Republike Srpske, prestaje drzavljanstvo Federacije, pod uvjetom da je do promjene stalnog boravista doslo nakon stupanja na snagu Zakona o drzavljanstvu BiH.
Federalno ministrastvo unutarnjih poslova - Federalno ministarstvo unutrasnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), izvjestit ce nadlezni organ Repubike Srpske o stjecanju ili prestanku drzavljanstva osobama iz st. 1. i 2. ovoga clanka.


V - POSTUPAK RJESAVANJA DRZAVLJANSTVA FEDERACIJE


Clanak 28.


Drzavljanstvo Federacije na temelju cl. 5., 6. i 7. ovog zakona, stjece se danom rodjenja djeteta.
Osoba stjece drzavljanstvo Federacije na temelju cl. 8., 9., 10., 11., i 12. ovog zakona, kao i u spornim slucajevima iz stavka 1. ovoga clanka, danom donosenja pravosnaznog rjesenja nadleznog organa o stjecanju drzavljanstva Federacije.
Rjesenje o stjecanju drzavljanstva Federacije iz stavka 2. ovog clanka, kao i rjesenje o prestanku drzavljanstva Federacije po osnovama utvrdjenim u clanku 14. ovog zakona donosi Federalno ministarstvo, izuzev odluke o odricanju za koje je nadlezno Ministarstvo za civilne poslove i komunikacije, sukladno clanku 30. stavak 1. Zakona o drzavljanstvu Bosne i Hercegovine.


Clanak 29.


Zahtjev za stjecanje odnosno prestanak drzavljanstva Federacije iz clanka 28. st. 2. i 3. ovog zakona, podnosi se kantonalnom organu uprave nadleznom za unutarnje poslove prema mjestu stalnog boravista podnositelja zahtjeva.
Kantonalni organ uprave iz stavka 1. ovog clanka duzan je primiti zahtjev za stjecanje odnosno prestanak drzavljanstva Federacije i taj zahtjev s potrebnom dokumentacijom odmah a najkasnije u roku od pet dana od dana prijama zahtjeva dostaviti Federalnom ministarstvu na rjesavanje.
Ako podnositelj zahtjeva zivi u inozemstvu, zahtjev za stjecanje odnosno prestanak drzavljanstva Federacije podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavnistvu Bosne i Hercegovine koje taj zahtjev s potrebnom dokumentacijom odmah dostavlja Federalnom ministarstvu na rjesavanje.


Clanak 30.


Evidencija o drzavljanima Federacije vodi se u maticnim knjigama rodjenih za drzavljane Federacije koji su upisani u maticnu knjigu rodjenih koje se vode na teritoriju Federacije, odnosno diplomatskom ili konzularnom predstavnistvu Bosne i Hercegovine u inozemstvu za drzavljane Federacije koji su rodjeni i zive u inozemstvu.


Clanak 31.


Evidenciju o osobama koje su stekle drzavljanstvo Federacije, sukladno cl. 8., 9., 10., 11. i 12. ovog zakona, vodi Federalno ministarstvo.


Clanak 32.


Evidenciju iz clanka 30. ovog zakona vodi organ nadlezan za vodjenje maticnih knjiga odredjen zakonom kantona.


Clanak 33.


Rjesenje o stjecanju drzavljanstva Federacije iz cl. 8., 9., 10. i 11. odnosno rjesenja o prestanku drzavljanstva Federacije iz cl. 21., 22. i 24. ovog zakona, moraju se dostaviti Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine u roku od tri tjedna od dana donosenja rjesenja. Ta rjesenja stupaju na snagu dva mjeseca nakon sto se dostave Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine, ukoliko to ministarstvo ne odredi da nisu ispunjeni uvjeti iz Zakona o drzavljanstvu BiH za naturalizaciju, odnosno za olaksanu naturalizaciju bracnog druga, djece ili emigranata koji su se vratili i njihovih potomaka, odnosno uvjeti za otpust ili oduzimanje drzavljanstva. U tom slucaju predmet se vraca Federalnom ministarstvu na ponovno razmatranje.
Ako nakon ponovnog razmatranja ostane spor izmedju Federalnog ministarstva i Ministarstva civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine, slucaj se mora uputiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na konacnu odluku, sukladno clanku VI.3. Ustava Bosne i Hercegovine.


Clanak 34.


Federalno ministarstvo duzno je rijesiti zahtjev za stjecanje, odnosno prestanak drzavljanstva najkasnije u roku od 60 dana od dana prijama zahtjeva.
Rjesenje kojim se odbija zahtjev za stjecanje odnosno prestanak drzavljanstva mora biti obrazlozeno.


Clanak 35.


Rjesenje Federalnog ministarstva iz clanka 28. stavak 2. ovog zakona konacno je i protiv njega se ne moze izjaviti zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.


VI - DOKAZIVANJE DRZAVLJANSTVA FEDERACIJE


Clanak 36.


Drzavljanstvo Federacije dokazuje se na temelju uvjerenja o drzavljanstvu Federacije.


Clanak 37.


Uvjerenje o drzavljanstvu Federacije izdaje organ koji vodi maticnu knjigu rodjenih, odnosno organ iz clanka 31. ovog zakona.
Drzavljanstvo Federacije se upisuje u maticnu knjigu rodjenih bez posebne odluke kada se utvrdi da odnosna osoba ispunjava uvjete za stjecanje drzavljanstva Federacije prema cl. 5., 6. i 7. ovog zakona.
U slucaju da nadlezni organ iz stavka 1. ovog clanka, bez temelje odbije izdati uvjerenje od drzavljanstvu, Federalno ministarstvo ili Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine izdaje uvjerenje o drzavljanstvu osobi o kojoj je rijec na temelju dokumentiranih podataka koje posjeduje Federalno ministarstvo odnosno Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija
Bosne i Hercegovine u okviru svojih nadleznosti.
U slucaju spora izmedju Federalnog ministarstva i nadleznog tijela Republike Srpske i Ministarstva civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine, predmet se mora uputiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, sukladno clanku VI.3. Ustava Bosne i Hercegovine.
Kada su dokumentirani podaci koji se odnose na drzavljanstvo nedostupni ili drzavljani Federacije ne mogu pribaviti u razumnom vremenskom periodu, nadlezni organi iz stavka 4. ovog clanka dozvolit ce takvim osobama da ove podatke pribave na drugi nacin ukljucujuci i izjave date od strane tih osoba ili za njih.
Federalno ministrastvo ce u pojedinacnim slucajevima dostaviti Ministarstvu civilni poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine trazene informacije iz evidencije koje vode organi iz stavka 1. ovog clanka.


Clanak 38.


Uvjrenje o drzavljanstvu izdaje nadlezni organ iz clanka 37. stavak 1. ovog zakona na obrascu koji propise Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine, sukladno clanku 36. Zakona o drzavljanstvu BiH.


VII . NADZOR NAD SPROVODJENJEM OVOG ZAKONA


Clanak 39.


Nadzor nad sprovodjenjem ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona vrsi Federalno ministarstvo.


VIII - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE


Clanak 40.


Sve osobe koje su drzavljani Bosne i Hercegovine sukladno cl. 37., 40. i 41. Zakona o drzavljanstvu BiH i koje su na dan 06. travnja 1992. godine imale prebivaliste na teritoriju koji sada pripada Federaciji smatraju se drzavljanima Federacje, osim ako nemaju prebivaliste u Republici Srpskoj.
Sve osobe koje su drzavljani Bosne i Hercegovine sukladno cl. 37., 40. i 41. Zakona o drzavljanstvu BiH i koje su na dan stupanja na snagu tog zakona zivjele u inozemstvu smatraju se drzavljanima entiteta u kojem su imale stalno prebivaliste prije 06. travnja 1992. godine, ukoliko se nisu stalno nastanile u drugom emtitetu ili izabrale drzavljanstvo drugog entiteta. Uvjeti i postupak promjene entitetskog drzavljanstva po izboru reguliraju se sporazumom izmedju entiteta. odredbe ovog sporazuma cine sastavni dio ovog zakona, a odobrit ce ga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine po postupku za usvajanje zakona. Pravo na izbor moze se ostvariti samo u roku od devet mjeseci nakon zakljucivanja navedenog medjuentitetskog sporazuma.
Sve osobe koje su bile drzavljani bivse SFRJ i koje su se u periodu od 06. travnja 1992. do dana stupanja Zakona o drzavljanstvu BiH stalno nastanile na teritoriji Federacije i koje na tom teritoriju imaju neprekidno prebivaliste u trajanju od dvije godine nakon stupanja na snagu tog zakona, nakon podnosenja zahtjeva dobit ce drzavljanstvo Federacije.
Sve osobe koje su bile drzavljani bivse SFRJ i koje su se u vremenu izmedju dana stupanja na snagu Zakona o drzavljanstvu BiH i 31. prosinca 1998. godine stalno nastanile na teritoriji Federacije i koje na tom teritoriju budu imale neprekidno prebivaliste u trajanju od tri godina, nakon podnosenja zahtjeva dobit ce drzavljanstvo Federacije. Pravo na odluku moze se ostvariti u roku od jedne godine od isteka nevedenog trogodisnjeg perioda.


Clanak 41.


Uvjet iz clanka 8. tocka 6. ovog zakona ne primjenjuje se na emigranta koji ispunjava uvjete iz clanka 11. ovog zakona, a kojemu je prije stupanja na snagu ovog zakona neopravdano oduzeto drzavljanstvo bivse SFRJ ili bivse Kraljevine Jugoslavije, niti se primjenjuje na prvu i drugu generaciju njegovih potomaka.


Clanak 42.


Federalni ministar unutarnjih poslova donosi propise za provodjenje ovog zakona.
Propisi iz stavka 1. ovog clanka donijet ce se u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona.


Clanak 43.


Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena svih zakona i grugih propisa koji se odnose na drzavljanstvo, a koji su se primjenjivali na teritoriju Federacije prije stupanja na snagu Zakona o drzavljanstvu BiH.


Clanak 44.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BIH
Prof. dr. Ivo Komsic, v. r.

Predsjedatelj
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet briga, v. r.