Z A K O N

O UTVRDJIVANJU i OSTVARIVANJU POTRAZIVANJA
NASTALIH ZA VRIJEME RATNOG STANJA i
NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI


I - OPCE ODREDBE


Clanak 1.


Ovim zakonom na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) uredjuje se nacin utvrdjivanja i ostvarivanja potrazivanja pravnih i fizickih osoba prema Federaciji, nastalih za potrebe obrane u periodu ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti.


Clanak 2.


Pravo na potrazivanja imaju pravne i fizicke osobe kod kojih su potrazivanja
nastala na temelju sljedecih propisa i to:
- Zakona o obligacionim odnosima (''Sluzbeni list RBiH'', broj 2/92 i 13/94);
- Zakon o odbrani (''Sluzbeni list RBiH'', br. 4/92, 9/92, 19/92, 11/93, 17/93, 4/94, 13/94, 4/95 i 20/95);
- Uredbe o kriterijima i normativima rasporedjivanja gradjana i materijalnih sredstava u oruzane snage i druge potrebe odbrane
(''Sluzbeni list RBiH'', broj 19/92);
- Zakona o nacinu obezbjedjenja deviznih sredstava za potrebe odbrane (''Sluzbeni list RBiH'', br. 1/92 i 13/94);
- Zakona o odbrani HR HB (''Narodni list HR HB'', broj 19/92);
- Uredbe o kriterijima za rasporedjivanje gradjana i materijalnih sredstava za potrebe HVO i druge potrebe obrane (''Narodni list HZ HB'',
broj 7/92).


II - VRSTE POTRAZIVANJA


Clanak 3.


Pod potrazivanjima, koja se utvrdjuju i ostvaruju ovim zakonom, podrazumijevaju se potrazivanja pravnih i fizickih osoba, po slijedecim osnovima:
- mobiliziranih ili ustupljenih materijalno-tehnickih sredstava i opreme,
- isporuka materijala, proizvoda i robe i izvrsenih usluga za potrebe
obrane,
- ustupljenih novcanih sredstava sukladno Zakonu, drugim propisom ili
opcem aktu i
- drugim osnovima za potrebe obrane.


III - NACIN UTVRDJIVANJA i OSTVARIVANJA POTRAZIVANJA


Clanak 4.


Obveze Federacije prema pravnim i fizickim osobama nastale za potrebe obrane evidentirat ce Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo financija - finansija), a na temelju pravomocnih sudskih presuda, sporazuma o naknadi zakljucenih s nadleznim organima uprave, rjesenja nadleznih organa uprave, ugovora i drugih pravnih akata donesenih na temelju propisa iz clanka 2. ovog zakona.


Clanak 5.


Ukoliko je potrazivanje poduzeca i banaka na kojima je izvrsena privatizacija iskazano kao ratni dug u pocetnoj bilanci na temelju Zakona o privatizaciji poduzeca (''Sluzbene novine Federacije BiH'', br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00 i 54/00), Zakona o privatizaciji banaka (''Sluzbene novine Federacije BiH'', br.
12/98 i 29/00) i Zakona o pocetnoj bilanci stanja poduzeca i banaka (''Sluzbene novine Federacije BiH'', br. 12/98 i 40/99) i za taj iznos umanjena pocetna bilanca po ovom temelju, navedeni iznos se nece pretvarati u javni dug
Federacije.


Clanak 6.


Potrazivanja iz clanka 3. ovog zakona proglasavaju se javnim dugom Federacije i na njih se ne obracunavaju kamate za period od dana nastanka do dana realizacije.
Do donosenja propisa iz clanka 7. ovog zakona potrazivanja iz stavka 1. ovog clanka nece se isplacivati.


IV - PRIJELAZNE i ZAVRSNE ODREDBE


Clanak 7.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva financija - finansija, propisat ce nacin utvrdjivanja i realizacije javnog duga iz clanka 6. ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Zahtjevi za ostvarivanje potrazivanja iz clanka 3. ovog zakona podnose se u rokovima utvrdjenim propisima iz clanka 2. ovog zakona.


Clanak 8.


Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje vaziti Zakon o privremenoj obustavi od izvrsenja potrazivanja nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 39/98).


Clanak 9.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda Parlamenta
Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, v.r.

Predsjedatelj
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v.r.