Z A K O N

O UTVRDJIVANJU i OSTVARIVANJU POTRAZIVANJA NASTALIH ZA VRIJEME RATNOG STANJA i NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI


I - OPCE ODREDBE


Clan 1.


Ovim zakonom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Federacija) uredjuje se nacin utvrdjivanja i ostvarivanja potrazivanja pravnih i fizickih lica prema Federaciji, nastalih za potrebe odbrane u periodu ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti.


Clan 2.


Pravo na potrazivanja imaju pravna i fizicka lica kod kojih su potrazivanja
nastala na osnovu sljedecih propisa i to:
- Zakona o obligacionim odnosima (''Sluzbeni list RBiH'', broj 2/92 i 13/94);
- Zakon o odbrani (''Sluzbeni list RBiH'', br. 4/92, 9/92, 19/92, 11/93, 17/93, 4/94, 13/94, 4/95 i 20/95);
- Uredbe o kriterijima i normativima rasporedjivanja gradjana i materijalnih sredstava u oruzane snage i druge potrebe odbrane
(''Sluzbeni list RBiH'', broj 19/92);
- Zakona o nacinu obezbjedjenja deviznih sredstava za potrebe odbrane (''Sluzbeni list RBiH'', br. 1/92 i 13/94);
- Zakona o odbrani HR HB (''Narodni list HR HB'', broj 19/92);
- Uredbe o kriterijima za rasporedjivanje gradjana i materijalnih sredstava za potrebe HVO i druge potrebe odbrane (''Narodni list HZ HB'',
broj 7/92).


II - VRSTE POTRAZIVANJA


Clan 3.


Pod potrazivanjima, koja se utvrdjuju i ostvaruju ovim zakonom, podrazumijevaju se potrazivanja pravnih i fizickih lica, po slijedecim osnovama:
- mobilisanih ili ustupljenih materijalno-tehnickih sredstava i opreme,
- isporuka materijala, proizvoda i robe i izvrsenih usluga za potrebe odbrane,
- ustupljenih novcanih sredstava u skladu sa Zakonom, drugim propisom ili opcim aktom i
- drugim osnovama za potrebe odbrane.


III - NACIN UTVRDJIVANJA i OSTVARIVANJA POTRAZIVANJA


Clan 4.


Obaveze Federacije prema pravnim i fizickim licima nastale za potrebe odbrane evidentirat ce Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija - financija), a na osnovu pravosnaznih sudskih presuda, sporazuma o naknadi zakljucenih sa nadleznim organima uprave, rjesenja nadleznih organa uprave, ugovora i drugih pravnih akata donesenih na osnovu propisa iz clana 2. ovog zakona.


Clan 5.


Ukoliko je potrazivanje preduzeca i banaka na kojima je izvrsena privatizacija iskazano kao ratni dug u pocetnom bilansu na osnovu Zakona o privatizaciji preduzeca (''Sluzbene novine Federacije BiH'', br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00 i 54/00), Zakona o privatizaciji banaka (''Sluzbene novine Federacije BiH'', br.
12/98 i 29/00) i Zakona o pocetnom bilansu stanja preduzeca i banaka (''Sluzbene novine Federacije BiH'', br. 12/98 i 40/99) i za taj iznos umanjen pocetni bilans po ovom osnovu, navedeni iznos se nece pretvarati u javni dug
Federacije.


Clan 6.


Potrazivanja iz clana 3. ovog zakona proglasavaju se javnim dugom Federacije i na njih se ne obracunavaju kamate za period od dana nastanka do dana realizacije.
Do donosenja propisa iz clana 7. ovog zakona potrazivanja iz stava 1. ovog clana nece se isplacivati.


IV - PRIJELAZNE i ZAVRSNE ODREDBE


Clan 7.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva finansija - financija, propisat ce nacin utvrdjivanja i realizacije javnog duga iz clank 6. ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Zahtjevi za ostvarivanje potrazivanja iz clana 3. ovog zakona podnose se u rokovima utvrdjenim propisima iz clana 2. ovog zakona.


Clan 8.


Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o privremenoj obustavi od izvrsenja potrazivanja nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 39/98).


Clan 9.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajuci
Doma naroda Parlamenta
Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, s.r.

Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s.r.