Z A K O N
O POSREDOVANJU U UPOSLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEUPOSLENIH OSOBA


I - TEMELJNE ODREDBE


Clanak 1.


1. Ovim zakonom uredjuju se prava i obveze Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Federacija) u utvrdjivanju i provodjenju ukupnih mjera
kojima se pospjesuju i promicu uvjeti za uposljavanje, temeljna nacela u
posredovanju za uposljavanje, materijalna i socijalna sigurnost neuposlenih
osoba za vrijeme privremene neuposlenosti, utemeljivanje, ustroj i rad
Federalnog zavoda za uposljavanje (u daljnjem tekstu: Federalni zavod),
javnih sluzbi za uposljavanje kantona (u daljnjem tekstu: sluzba za
uposljavanje), financiranje ukupne djelatnosti uposljavanja i druga pitanja,
postujuci ovlasti kantona i njihove razlicitosti.
2. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada FBiH)
mjerodavna je donijeti blize propise za uredjivanje pitanja iz stavka 1.
ovoga clanka, sukladno ovome zakonu.


Clanak 2.


1. Nijedna osoba na temelju ovoga zakona ne moze biti stavljena u nepovoljniji
polozaj zbog rase, boje koze, spola, jezika, vjere, politickog ili drugog
misljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, rodjenja ili
kakve druge okolnosti, clanstva ili neclanstva u politickoj stranci, ili clanstva
u sindikatu, ili tjelesnih i dusevnih poteskoca.


Clanak 3.


Neuposlenom osobom glede ovoga zakona smatra se osoba koja:
a) nije uposlena,
b) je sposoban za rad;
c) se moze uposliti prema propisima o radu:
d) aktivno trazi uposlenje;
e) je evidentirana u sluzbi za uposljavanje kao trazitelj uposlenja;
f) ne obavlja samostalnu profesionalnu i gospodarsku djelatnost;
g) nije redovit ucenik, redovit student ili umirovljenik.


II - USTROJ i RAD FEDERALNOG ZAVODA I SLUZBI
ZA UPOSLJAVANJE


Clanak 4.


1. Radi zadovoljavanja potreba u oblasti uposljavanja, te pracenja kretanja
trzista rada, sukladno ovomu zakonu i drugim propisima, utemeljuje se
Federalni zavod.
2. Federalni zavod je javna ustanova.
3. Na utemeljivanje, registraciju, djelatnost, prestanak rada i druga pitanja koja
se odnose na rad Federalnog zavoda, primjenjuju se propisi o ustanovama,
ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno.
4. Rad Federalnog zavoda je javan.
5. Federalni zavod je pravna osoba sa sjedistem u Sarajevu.


Clanak 5.


1. Federalni zavod je mjerodavan da:
a) prati i predlaze mjere za unapredjivanje uposljavanja i socijalne
sigurnosti neuposlenih osoba;
b) prati i osigurava provodjenje utvrdjene politike i mjera u oblasti rada
i uposljavnja na teritoriji Federacije i o tome obavjestava mjerodavna
tijela Federacije;
c) upravlja sredstvima za osiguranje materijalne sigurnosti za vrijeme
neuposlenosti sukladno ovomu zakonu;
d) prati, uskladjuje i koordinira rad sluzbi za uposljavanje na provodjenju
utvrdjene politike i mjera u oblasti uposljavanja i socijalne sigurnosti osoba iz nadleznosti Federacije;
e) prati i predlaze mjere za unapredjenje uposljavanja invalidnih osoba i
njihovu profesionalnu rehabilitaciju i osigurava ispunjavanje uvjeta za
njihovo uposljavanje u suradnji sa sluzbama za uposljavanje;
f) pruza pomoc u realiziranju programa profesionalne orijentacije, obuke
i prekvalifikacije za neuposlene osobe i njihovo ponovno uposljavanje
na odgovarajucim poslovima;
g) objedinjuje i vodi zbirne evidencije u oblasti rada i uposljavanja od
interesa za Federaciju i predlaze mjere i potrebna sredstva za razvoj
i funkcionisanje jedinstvenog informacijskog sustava u ovoj oblasti;
h) prati provodjenje medjunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti rada
i uposljavanja koji se odnose na Federaciju;
i) predstavlja sluzbe za uposljavanje u odnosima s tijalima i sluzbama
Bosne i Hecegovine, Federacije i Republike Srpske;
j) odobrava uposljavanje stranih drzavljana i osoba bez drzavljanstva na
prijedlog sluzbe za uposljavanje, sukladno Zakonu o uposljavanju
stranaca (''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 8/99);
k) prati i poduzima mjere za stvaranje uvjeta za povratak gradjana
Federacije s privremenog rada u inozemstvu i njihovo radno angaziranje;
l) obavlja i druge poslove utvrdjene zakonom, statutom i aktima Federalnog
zavoda i konvencijama i preporukama MOR-a koje se odnose na oblast
rada, uposljavanja i socijalne politike;
m) podnosi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine godisnje izvjesce
o radu i
n) podnosi objedinjene godisnje financijske planove Federalnog zavoda
i sluzbi za uposljavanje federalnom ministru mjerodavnom za poslove
rada (u daljnjem tekstu: federalno ministarstvo), sukladno Zakonu o
proracunima Federacije Bosne i Hercegovine (''Sluzbene novine
Federacije BiH'', broj 20/98).


Clanak 6.


1. Ustroj i nacin rada Federalnog zavoda utvrdjuje se statutomi drugim
aktima Federalnog zavoda sukladno ovomu zakonu.
2. Federalni zavod podlijeze periodicnoj vanjskoj i unutarnjoj reviziji sukladno
zakonu.
3. Vlada FBiH daje suglasnost na statut i program rada Federalnog zavoda.


Clanak 7.


Federalni zavod suradjuje sa sluzbama za uposljavanje, kantonalnim tijelima mjerodavnim za rad i uposljavanje u izradi i realizaciji okvirnih programa uposljavanja od interesa za Federaciju.


Clanak 8.


1. Kantoni su mjerodavni za utemeljivanje, rad, prestanak rada i druga pitanja
koja se odnose na rad sluzbi za uposljavanje, ako ovim zakonom nije
drukcije utvrdjeno.
2. Organizacija sluzbi za uposljavanje, iz stavka 1. ovog clanka utvrdjuje se
statutom i drugim aktima sluzbe za uposljavanje sukladno ovomu zakonu
i propisu kantona.
3. Vlada kantona daje suglasnost na statut i druga akta sluzbi za uposljavanje
kojima se uredjuju pitanja iz stavka 2. ovog clanka.
4. Sluzbe za uposljavanje iz stavka 1. ovog clanka, mjerodavne su za:

a) utvrdjivanje prava osobama za slucaj neuposlenosti sukladno ovomu
zakonu;
b) provodjenje programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije
neuposlenih osoba i njihovo ponovno uposljavanje na odgovarajucim
poslovima;
c) prikupljanje podataka o neuposlenim osobama i dostavljanje istih
Federalnom zavodu;
d) izdavanje radnih dozvola stranim drzavljanima i osobama bez
drzavljanstva po odobrenju Federalnog zavoda;
e) druge poslove utvrdjene ovim zakonom.


Clanak 9.


1. Na utemeljivanje, registraciju, ustroj, djelatnost i prestanak rada sluzbe za
uposljavanje u kantonu primjenjuju se propisi o ustanovama, ako
propisom kantona nije drukcije odredjeno.
2. Sluzba za uposljavanje podlijeze periodicnoj vanjskoj i unutarnjoj
reviziji sukladno zakonu.


Clanak 10.


Poslodavci koji imaju potrebu za uposlenicima i osobe koje traze uposlenje mogu traziti pomoc sluzba za uposljavanje u pronalazenju potrebnih osoba, odnosno u pronalazenju posla.


Clanak 11.


Sluzbe za uposljavanje duzne su medjusobno suradjivati, koordinirati rad i razmjenjivati informacije o kojima vode sluzbenu evidenciju.


Clanak 12.


Sluzbe za uposljavanje duzne su Federalnom zavodu dostaviti izvjesca na nacin i u rokovima predvidjenim aktom Federalnog zavoda.


Clanak 13.


1. Sluzba za uposljavanje organizira prikupljanje, razmjenu i objavljivanje
podataka o neuposlenim osobama koje traze promjenu uposlenja, kao i druge
podatke koji mogu biti od znacaja za vrsenje djelatnosti sluzbe za
uposljavanje.
2. Sluzba za uposljavanje periodicno obavlja ocjenjivanje trzista rada prema
instrukcijama Federalnog zavoda, u cilju dobijanja podataka i pruzanja
informacija o kretanjima na trzistu rada.


Clanak 14


1. U sluzbi za uposljavanje vode se neophodne evidencije:
a) o neuposlenim osobama;
b) pojedinacne evidencije o svakoj neuposlenoj osobi;
c) evidencije neophodne za rad sluzbe za uposljavanje.
2. U sluzbi za uposljavanje mogu se voditi i pojedinacne evidencije o osobama
za koje se posreduje pri uposljavanju.


Clanak 15.


1. Svaka informacija koja se odnosi na pojedinca, a do koje dodju sluzbe
za uposljavanje i Federalni zavod u svom radu,smatrat ce se povjerljivom.
2. Povjerljiva infomacija iz stavka 1. ovog clanka ne moze se dati drugoj
pravnoj ili fizickoj osobi, osim ako to nije predvidjeno zakonom.
3. Sluzba za uposljavanje i Federalni zavod duzni su poduzeti sve mjere
kako bi osigurali sigurnost i zastitu dokumentacije.


Clanak 16.


Na zahtjev mjerodavnih tijela Federacije odnosno kantona, sluzba za uposljavanje dostavlja podatke o kojima vodi evidencije.


Clanak 17.


Sluzba za uposljavanje objavljuje godisnje izvjesce o svojim aktivnostima.


Clanak 18.


Uposleni ili s njima izjednacene osobe mogu se prijaviti sluzbi za uposljavanje radi promjene uposlenja, odnosno radi posredovanja, savjetovanja i informiranja, bez obveze redovitog javljanja.


Clanak 19.


Sadrzaj, sredstva, nacin, rokovi i druga pitanja u svezi vodjenja temeljnih evidencija u oblasti uposljavanja sukladno ovomu zakonu, propisat ce federalni ministar, odnosno propisat ce se aktom za uposljavanje, ako se radi o evidencijama ustanovljenim propisom kantona.


Clanak 20.


1. Kada dodje do otkaza Ugovora o radu glede cl. 98 i 99. Zakona o radu
(''Sluzbene novine Federacije BiH'', br. 43/99 i 32/00), poslodavac je duzan
sluzbi za uposljavanje dostaviti pisanu obavijest o uposlenicima za cijim
je radom prestala potreba.
2. Rok za dostavljanje pisane obavijesti, iz stavka 1. ovoga clanka je 15 dana
od dana otkazivanja Ugovora o radu.


III - OSTVARIVANJE RADA I UPOSLJAVANJA


Clanak 21.


Mjerodavna tijela Federacije odnosno kantona utvrdjuju mjere za promicanje ostvarivanja i odrzavanja vise stope uposlenosti i poboljsanje strukture uposlenih.


Clanak 22.


Radi postizanja sto vece efikasnosti i osiguranja mjera, iz clanka 21. ovoga zakona, zakonom odnosno propisom kantona mogu se predvidjeti beneficije i olaksice poslodavcima koji otvaraju nova radna mjesta i uposljavaju veci broj neuposlenih osoba.


Clanak 23.


Mjerama iz clanka 21. ovoga zakona nastojat ce se narocito osigurati:
a) preorijentacija i novo uposljavanje, zbog tehnicko-tehnoloskih
unepredjenja ili gospodarsko-strukturalnih promjena na trzistu rada;
b) krace trajanje neuposlenosti;
c) strucni kadrovi prema potrebama poslodavca;
d) mjesna i profesionalna pokretljivost uposlenih i neuposlenih osoba;
e) prednost pri uposljavanju invalidnim osobama.


Clanak 24.


Profesionalna orijentacija neuposlenih i drugih osoba pri izboru zanimanja, strucna obuka neuposlenih i prekvalifikacija uposlenih za cijim radom je prestala potreba, poticanje otvaranja novih radnih mjesta i poduzimanje drugih poticajnih mjera, je djelatnost sluzbe za uposljavanje, a uredjuje se propisom kantona.


IV - POSREDOVANJE U UPOSLJAVANJU


Clanak 25.


Posredovanje u uposljavanju, glede ovog zakona, obuhvaca sve radnje i mjere poduzete sukladno zakonu u svrhu povezivanja neuposlene osobe koja trazi uposlenje, kao i uposlene osobe koja trazi promjenu u uposlenju, s poslodavcem kojem je potreban uposlenik radi zasnivanja radnog odnosa, odnosno sklapanja ugovora o radu ili radnog angaziranja.


Clanak 26.


1. Posredovanje u uposljavanju iz clanka 25. ovog zakona na teritoriji
Federacije obavlja sluzba za uposljavanje sukladno ovomu zakonu i propisu kantona.
2. Posredovanje u uposljavanju iz stavka 1. ovoga clanka mogu obavljati i
druge pravne osobe (u daljnjem tekstu: privatne agencije), sukladno
ovomu zakonu.
3. Vlada Federacije BiH ce svojim propisom utvrditi uvjete i nacin osnivanja
privatnih agencija.

Clanak 27.


1. Usluge u posrdovanju i uposljavanju koje vrse sluzbe za uposljavanje
su besplatne.
2. Usluge iz stavka 1. ovog clanka koje vrse privatne agencije su besplatne
za osobe koje traze uposlenje.


V - OSIGURANJE ZA SLUCAJ NEUPOSLENOSTI I SOCIJALNA SIGURNOST NEUPOSLENIH OSOBA


Clanak 28.


1. Uposlenici osiguravaju svoju materijalnu i socijalnu sigurnost za vrijeme
neuposlenosti, prvenstveno osiguranjem za slucaj neuposlenosti, sukladno
ovomu i drugom zakonu.
2. Materijalna i socijalna sigurnost iz stavka 1. ovoga clanka, podrazumijeva:
a) novcanu naknadu, sukladno ovomu zakonu.
b) doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, sukladno ovomu i drugom zakonu.


Clanak 29.


1. Neuposlena osoba ima pravo na novcanu naknadu za vrijeme neuposlenosti
ako:
a) ispunjava uvjete iz clanka 3. ovoga zakona;
b) je uplacivala doprinose za slucaj neuposlenosti u razdoblju od najmanje
osam mjeseci neprekidno u posljednjih 12 mjeseci ili od najmanje osam
mjeseci s prekidima u posljednjih 18 mjeseci koji su prethodili podnosenju zahtjeva za novcanu naknadu za slucaj neuposlenosti.
c) se redovito javlja.
2. Neuposlena osoba koja je radila s nepunim radnim vremenom, a ispunjava
uvjete iz stavka 1. ovoga clanka, ima pravo na novcanu naknadu razmjerno
vremenu provedenom na radu.


Clanak 30.


1. Novcana naknada iz clanka 28. stavak 2. tocka a. ovoga zakona utvrdjuje
se u ovisnosti o duzini staza osiguranja neuposlene osobe i prosjecne place u
kantonu ostvarene u prethodnom tromesecju, koju objavljuje Federalni zavod
za statistiku.
Novacana naknada iz stavka 1. ovoga clanka isplacuje:
a) sest mjeseci u visini od 30% za staz osiguranja od osam mjeseci do 10
godina;
b) devet mjeseci u visini od 35% za staz osiguranja od 10 do 25 godina;
c) dvanaest mjeseci u visini od 40% za staz osiguranja preko 25 godina.
2. Ako se neuposlena osoba, u razdoblju ostvarivanja prava na novcanu
naknadu, uposli i ako se prije isteka razdoblja od osam mjeseci ponovno
evidentira u sluzbi za uposljavanje kao neuposlena osoba, ima pravo na
preostali dio novcane naknade.


Clanak 31.


1. Zdravstveno osiguranje neuposlenoj osobi osigurava se sukladno propisima
o zdravstvenom osiguranju.
2. Mirovinsko i invalidsko osiguranje osigurava se neuposlenoj osobi kojoj
nedostaju tri godine do stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu, sukladno
Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (''Sluzbene novine
Federacije BiH'', br. 28/98 i 49/00).
3. Za osiguranje prava iz stavka 2. ovoga clanka, moze se koristiti najvise
0,5% sredstava iz clanka 45. stavak 1. ovoga zakona.


VI - POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA PO OSNOVI NEUPOSLENOSTI


Clanak 32.


1. Neuposlena osoba ostvaruje prava za vrijeme neuposlenosti u sluzbi za
za uposljavanje prema mjestu prebivalista.
2. Prava za vrijeme neuposlenosti neuposlena osoba koja je usljed ratnog
stanja napustila prebivaliste, ostvaruje u sluzbi za uposljavanje prema
mjestu boravka.


Clanak 33.


1. Zahtjev za ostvarivanje prava na novcanu naknadu neuposlena osoba podnosi u roku od 60 dana od dana prestanka radnog odnosa.
2. Ako u neuposlene osobe nastupi privremena sprijecenost za rad po
propisima o zdravstvenom osiguranju. rok iz stavka 1. ovog clanka
racuna se od dana prestanka te sprijecenosti.


Clanak 34.


1. Osoba koja podnosi zahtjev za ostvarivanje novcane naknade za vrijeme
neuposlenosti sukladno ovom zakonu, duzna je dostaviti sluzbi za
uposljavanje sve potrebne podatke za utvrdjivanje prava.
2. Sluzba za uposljavanje, nakon sto evidentira neuposlenu osobu i primi
zahtjev za ostvarivanje novcane naknade za slucaj neuposlenosti, odlucit ce
ima li podnositelj zahtjeva pravo na novcanu naknadu sukladno ovom zakonu.
3. Oblik i nacin prijavljivanja sluzbi za uposljavanje i podnosenje zahtjeva za
ostvarivanje novcane naknade za slucaj neuposlenosti uredjuje se propisom kantona.


Clanak 35.


1. O primljenom zahtjevu iz clanka 33. stavak 1. ovoga zakona sluzba
za uposljavanje odlucuje rjesenjem.
2. Protiv rjesenja sluzba za uposljavanje iz stavka 1. ovoga clanka, moze se
izjaviti zalba Federalnom zavodu
3. Protiv rjesenja Federalnog zavoda moze se pokrenuti upravni spor
pred mjerodavnim sudom.


Clanak 36.


1. Neuposlena osoba nema pravo na novcanu naknadu:
a) kad je svjesno doprinijela prestanku radnog odnosa;
b) kad se utvrdi da je dobrovoljno napustila posao bez
opravdanog razloga.


Clanak 37.


Opravdan razlog glede clanka 36. ovoga zakona za dobrovoljno prekidanje radnog odnosa postoji u slucaju kada, s obzirom na sve okolnosti, neuposlena
osoba nema druge prihvatljive mogucnosti nego prekinuti radni odnos.
To se narocito, ali ne iskljucivo, odnosi na:
a) seksualno ili drugacije zlostavljanje;
b) diskriminaciju glede clanka 5. Zakona o radu;
c) uvjeta rada koji ugrozavaju zdravlje ili sigurnost;
d) postupanje poslodavca suprotno zakonu;
e) pritisak koji poslodavac vrsi na uposlenika zbog clanstva u
sindikatu ili drugoj organizaciji uposlenika.


Clanak 38.


Isplata novcane naknade neuposlenoj osobi prekida se dok se:
a) otpremninom ili drugim vidom naknade koju isplacuje poslodavac
nadoknadjuje iznos novcane naknade na koju ima pravo;
b) neuposlena osoba nalazi na izdrzavanju kazne u zatvoru ili u nekoj
drugoj ustanovi, na temelju pravomocne sudske presude;
c) neuposlena osoba nalazi na odsluzenju vojnog roka;
d) zeni-porodilji isplacuje novcana naknada, sukladno zakonu.


Clanak 39.


Neuposlena osoba koja ostvaruje prava na vrijeme neuposlenosti duzna je,
u roku od 15 dana od dana nastanka okolnosti, prijaviti mjerodavnoj sluzbi
za zaposlavanje iz clanka 32. ovoga zakona svaku okolnost koja utjece na
promjenu ili prestanak prava.


Clanak 40.


Neuposlena osoba koja je ostvarila primanje na koje nije imala pravo duzna je vratiti primljene iznose odnosno nadoknaditi nastale izdatke, ako je to pravo ostvarila:
a) na temelju netocne izjave ili podataka za koje je znala ili morala znati
da su netocni;
b) na neki drugi nezakoniti nacin ili u opsegu vecem od onoga koji joj
pripada;
c) zbog toga sto nije prijavila nastale promjene, odnosno okolnosti koje
utjecu na prestanak prava ili opseg njegovog koristenja.


Clanak 41.


1. Ako je na temelju pravomocne sudske odluke ili odluke poslodavca
neuposlena osoba vracena na rad i ako je poslodavac toj osobi isplatio
placu i uplatio doprinose za razdoblje u kojemu nije radila, ta osoba
je duzna vratiti sluzbi za uposlavanje, sukladno clanku 40. ovoga zakona,
isplacene iznose na temelju uspostavljenoga joj prava za vrijeme
neuposlenosti.
2. Sluzba za uposlavanje, glede stavka 1. ovog clanka, ima pravo na povrat
uplacenog iznosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje od mjerodavne
sluzbe za mirovinsko i invalidsko osiguranje.


Clanak 42.


Vracanje primljenih iznosa nece se traziti nakon 36 mjeseci od dana kada:
a) je data netocna izjava ili dostavljeni netocni podaci;
b) su nastale promijenjene okolnosti.


Clanak 43.


Sluzba za uposlavanje moze:
a) traziti vracanje primljenih iznosa u ratama;
b) traziti vracanje manjeg iznosa;
c) osloboditi osobu obveze placanja cijelog iznosa.


Clanak 44.


Neuposlena osoba moze izgubiti pravo na isplatu bilo kakve naknade, sukladno
ovome zakonu, ako je:
a) propustila, bez opravdanog razloga, dobiti odgovarajuce uposlenje;
b) propustila, bez opravdanog razloga, pristupiti skolovanju ili strucnoj
obuci na koju ju je uputila sluzba za uposlavanje radi osposobljavanja
ili odrzavanja sposobnosti da se uposli ili vrati na posao;
c) dala laznu izjavu prilikom podnosenja zahtjeva za ostvarivanje novcane
naknade za vrijeme neuposlenosti;
d) podnijela netocan zahtjev za ostvarivanje novcane naknade za vrijeme
neuposlenosti;
e) propustila obavijestiti sluzbu za uposlavanje o nastavku rada tijekom
razdoblja u kojemu joj je isplacena novcana naknada za vrijeme
neuposlenosti.


VII - FINANCIRANJE


Clanak 45.


Sredstva za zadovoljavanje potreba iz domena uposlavanja te za rad Federalnog zavoda i sluzbi za uposlavanje osiguravaju se, sukladno ovom zakonu, iz sljedecih izvora:
a) doprinosa koje uplacuju poslodavac i uposlenik sukladno zakonu;
b) kamata ili prihoda od uloga koje vrse Federalni zavod i sluzba za
uposlavanje;
c) prihoda od pokretne ili nepokretne imovine koju Federalni zavod i
sluzba za uposlavanje kupe ili steknu, sukladno zakonu.


Clanak 46.


Sredstva iz clanka 45. stavak 1. tocka a. ovoga zakona usmjeravaju se
Federalnome zavodu u visini od 30%, a sluzbama za uposljavanje u visni od
70%.


Clanak 47.


1. Sredstva iz clanka 45. ovoga zakona, mogu se koristiti za pokrivanje
administrativnih troskova Federalnog zavoda i sluzbi za uposljavanje.
2. Sredstva za pokrivanje administrativnih troskova sluzbi za uposljavanje
i Federalnog zavoda utvrdjuju se godisnjim financijskim planovima
iz clanka 51. ovoga zakona.


Clanak 48.


Sredstva koja pripadaju sluzbama za uposlavanje, nakon sto se odbiju administrativni troskovi, koriste se za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti neuposlenih osoba, sukladno clanku 28. ovoga zakona.


Clanak 49.


1. Ako se utvrdi da su sredstva koja su na raspolaganju sluzbi za uposlavanje
dovoljna za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti neuposlenih
osoba i pokrivanje administrativnih troskova u nastupajucem mjesecu,
sluzba za uposlavanje ce iskoristiti preostala sredstva za ostvarivanje
mjera predvidjenih cl. 21. i 25. ovoga zakona.
2. Ako se utvrdi da su sredstva koja su na raspolaganju sluzbi za uposlavanje
nedovoljna za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti neuposlenih
osoba i pokrivanje administrativnih troskova u nastupajucem mjesecu,
sluzba za uposlavanje podnijet ce zahtjev Federalnom zavodu za dodjelu
nedostajucih sredstava uz mjesecni izvjestaj iz clanka 52. ovoga zakona.


Clanak 50.


1. Sredstva koja se usmjeravaju Federalnom zavodu, nakon sto se odbiju
administrativni troskovi, koriste se za postizanje ravnomjernijeg
ostvarivanja materijalne i socijalne sigurnosti neuposlenih osoba na
teritoriju Federacije, sukladno ovom zakonu.
2. Federalni zavod objedinjuje sve zahtjeve za dodjelu sredstava sukladno
stavku 2. clanka 49. ovoga zakona.
3. Federalni zavod, uz odobrenje federalnog ministarstva, dodjeljuje
sluzbama za uposlavanje trazena sredstva za ravnomjernije ostvarivanje
materijalne i socijalne sigurnosti neuposlenih osoba:
a) ako se utvrdi da su sredstva koja su na raspolaganju Federalnom
zavodu dovoljna za dodjelu trazenih sredstava, Federalni zavod ce
iskoristiti preostala sredstva za financiranje programa za trziste
rada, sukladno ovome zakonu;
b) ako se utvrdi da su sredstva koja su na raspolaganju Federalnom
zavodu neodovoljna za dodjelu trazenih sredstava, postojeca
sredstva ce se raspodijeliti proporcionalno svakom zahtjevu za
dodjelu sredstava.
4. Ako su sredstva dobijena udruzivanjem iz vlastitih prihoda sluzbi za
uposlavanje i usmjeravanjem iz Federalnog zavoda nedovoljna za
ostvarivanje svih prispjelih i novcanih naknada za taj mjesec, sluzba za
uposlavanje ce smanjiti iznos novcane naknade koja se isplacuje za taj
mjesec svim neuposlenim osobama evidentiranim u sluzbi za uposljavanje
u omjeru koji ce joj omoguciti da isplati novcane naknade.
5. Federalni zavod obavlja nadzor nad dodijeljenim sredstvima s ciljem
njihovog koristenja sukladno ovom zakonu.


Clanak 51.


1. Federalni zavod i sluzbe za uposlavanje izradjuju i dostavljaju financijske
planove, na nacin i po postupku predvidjenom Zakonom o proracunima
(''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 20/98).
2. Sluzba za uposlavanje podnosi godisnji financijski plan Federalnom
zavodu.
3. Federalni zavod objedinjene financijske planove iz stavka 1. ovoga
clanka, podnosi federalnom ministarstvu.


Clanak 52.


1. Sluzba za uposlavanje podnosi mjesecno izvijesce o radu Federalnom
zavodu.
2. Federalni zavod podnosi mjesecno izvijesce o radu federalnom
ministarstvu s mjesecnim izvijescima o radu sluzbi za uposlavanje.


Clanak 53.


Federalni zavod ima ovlasti provoditi ocjenjivanje poslovanja sluzbi za uposlavanje.


VIII - NADZOR


Clanak 54.


1. Upravni i drugi nadzor nad zakonitoscu rada sluzbe za uposlavanje i
privatnih agencija u kantonu ostvaruje se sukladno ovom zakonu
i propisu kantona.
2. Nadzor nad zakonitoscu rada sluzbe za uposlavanje i privatnih
agencija iz stavka 1. ovoga clanka u pogledu primjene ovoga zakona
i medjunarodnih sporazuma, te nadzor nad zakonitoscu rada
Federalnog zavoda obavlja federalno ministarstvo.


Clanak 55.


Inspekcijski nadzor nad izvrsenjem ovoga zakona, drugih federalnih propisa
i akata, medjunarodnih sporazuma u oblasti rada i uposlavanja obavlja
Federalna inspekcija rada.


IX - KAZNENE ODREDBE


Clanak 56.


1. Novcanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit ce se za
prekrsaj pravna osoba koja postupi suprotno clanku 2. ovoga zakona.
2. Za prekrsaj iz stavka 1. ovoga clanka kaznit ce se odgovorna osoba
kod pravne osobe novcanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM.
3. Svaka osoba koja smatra da je protiv nje provedena diskriminacija iz
clanka 2. ovoga zakona moze zatraziti naknadu stete putem nadleznog
suda.


Clanak 57.


1. Novcanom kaznom od 1.000,00 KM do 4.000,00 KM kaznit ce se za
prekrsaj pravna osoba koja obavlja poslove posredovanja u uposlavanju
suprotno clanku 26. ovoga zakona.
2. Za prekrsaj iz stavka 1. ovoga clanka kaznit ce se odgovorna osoba kod
pravne osobe novcanom kaznom od 250,00 KM do 1.000,00 KM.


X - PRIJELAZNE i ZAVRSNE ODREDBE


Clanak 58.


Federalni zavod pocinje s radom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu
ovoga zakona.


Clanak 59.


Federalni zavod preuzet ce od Zavoda za uposlavanje Bosne i Hercegovine
uposlenike, opremu, inventar i druge stvari, arhivu, akte, predmete, drugu dokumentaciju, sredstva za rad, poslovni prostor i drugu imovinu potrebnu za ostvarivanje nadleznosti utvrdjenih ovim zakonom.


Clanak 60.


1. Sluzba za uposlavanje preuzet ce od Zavoda za uposljavanje BiH i
postojecih sluzbi za uposljavanje u kantonima uposlenike, opremu,
inventar i druge stvari, arhivu, akte, predmete, drugu dokumentaciju, sredstva za rad, poslovni prostor i drugu imovinu, potrebne za
ostvarivanje nadleznosti utvrdjenih ovim zakonom.


Clanak 61.


1. U cilju realizacije odredaba cl. 59. i 60. Vlada Federacije BiH imenovat
ce dva predstavnika u komisiju za prijenos imovine Zavoda za
uposljavanje BiH (u daljnjem tekstu: komisija) formirane sukladno
clanku 3. Zakona o imovini Zavoda za uposljavanje Bosne i Hercegovine
(u daljnjem tekstu: Zakon o imovini).
2. Komisija, odnosno arbitar, imenovan sukladno clanku 3. Zakona o
imovini (u daljnjem tekstu: arbitar) je mjerodavan za donosenje odluke
o preuzimanju uposlenika, raspodjeli sredstava i drugih stvari i predmeta
iz cl. 59. i 60. ovoga zakona.
3. Odluke komisije, odnosno arbitra, su obvezujuce za Federalni zavod,
sluzbe za uposljavanje i institucije Federacije.


Clanak 62.


Osobe koje su primale novcanu naknadu sukladno Zakonu o uposljavanju
(''Sluzbeni list SRBiH'', broj 20/90) nastavit ce primati novcanu naknadu sukladno ovome zakonu, ako na to imaju pravo.


Clanak 63.


Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriju Federacije prestaje primjena propisa i odluka iz oblasti uposljavanja koje su se primjenjivale do dana stupanja na snagu ovog zakona.


Clanak 64.


Ovaj zakon se objavljuje bez odlaganja u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''
i stupa na snagu narednog dana od dana objave.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, v.r.

Predsjedatelj
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v.r.