Z A K O N

O ZELJEZNICAMA FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE


I - TEMELJNE ODREDBE


Clanak 1.


Ovim zakonom uredjuje se zeljeznicki promet u Federaciji Bosne i Hercegovine,
utemeljuje se zeljeznicka kompanija Federacije Bosne i Hercegovine i reguliraju
odnosi izmedju Bosanskohercegovacke zeljeznicke javne korporacije i zeljeznicke kompanije Federacije Bosne i Hercegovine.


Clanak 2.


Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedece znacenje:
- ''Zeljeznicka kompanija'' znaci bilo koje privatno ili javno poduzece koje je i menadzer infrastrukture i zeljeznicki operator;
- ''Zeljeznicki operator'' znaci bilo koje gospodarsko drustvo ciji je osnovni
posao pruzanje zeljeznickih transportnih usluga za robu i/ili putnike,
uz obvezu osiguranja vucnih vozila;
- ''Menadzer infrastrukture'' znaci bilo koje javno tijelo ili poduzece koje
je odgovorno za uspostavljanje i odrzavanje zeljeznicke infrastrukture
kao i za rukovanje kontrolnim i sigurnosnim sustavima;
- Zeljeznicka infrastruktura se sastoji od postrojenja koja pripadaju glavnim
i sporednim prugama, izuzimajuci kolosijeke unutar radiona za opravke
mobilnih sredstava, u ranzirnim stanicama (ranzirni kolosijeci, unutar
depoa za lokomotive, te industrijske kolosijeke i pruge, i to:
- zemljista i zastitnog pojasa,
- donjeg stroja posebice nasipa, usjeka, drenaza, kanala za odvod vode,
obzidanih kanala, propusta, kanala za elektrovodove, podzida, rastinja
za srpijecavanje odrona, putnickih perona i utovarnih rampi, zivica i
ograda, protupozarne opreme, snjegobrana, prijelaza i plocnika sirine
120 cm, pozarnih puteva,
- vjestackih objekata: mostovi, podhodnici i ostali zeljeznicki podvoznjaci,
tuneli, natkriveni usjeci, zeljeznicki nadvoznjaci, potporni i oblozni
zidovi, postojenja za zastitu ili dojavu odrona kamena, zemlje ili snijega,
putni prijelazi preko pruge, ukljucujuci uredjaje za osiguranje putnih
prijelaza,
- platoa ispred putnickih i teretnih postaja ukljucujuci prilazne puteve,
- gornjeg stroja: sine, sine vodilice, zastitne sine, pragovi, spojni i
pricvrsni kolosijecni pribor, tampon i zastor, skretnice, skretnicki
likovi, opreme za grijanje skretnica, krizista i dilatacijske sprave,
okretnice, ukoliko ne sluze samo za lokomotive,
- instalacije na otvorenoj pruzi i postajama, ukljucujuci i ranzirne postaje,
za potrebe signalizacije i osiguranja telekomunikacija i daljinskog
upravljanja, kao i postrojenja za transformaciju i distribuciju elektricne
energije za njihove potrebe, te alternativne izvore napajanja kao i zgrade
za smjestaj instalacija za ovu namjenu,
- rasvjete za potrebe prometa i sigurnosti,
- elektrovucnih podstanica, postojenja za sekcioniranje, dalekovoda do
elektrovucnih podstanica postojenja kontaktne mreze,
- objekata koji se koriste za potrebe infrastrukture i prometa ukljucujuci
dio koji otpada na pruzanje usluga putnicima.


Clanak 3.


Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Utemeljitelj) osniva Javno
poduzece Zeljeznice Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Poduzece).
Poduzece je jedini menadzer zeljeznicke infrastrukture u Federaciji BiH kao i
zeljeznicki operator Federacije Bosne i Hercegovine.
Firma Poduzeca je: Zeljeznice Federacije Bosne i Hercegovine.
Skraceni naziv firme je: ZFBiH.
Sjediste Poduzeca je u Sarajevu.
Predmet poslovanja Poduzeca je: djelatnost unutarnjeg i medjunarodnog
zeljeznickog prijevoza, odrzavanje, osuvremenjivanje i izgradnja zeljeznicke
infrastrukture i djelatnosti koje sluze u obavljanju zeljeznickog prijevoza.
Predmet poslovanja ce se detaljnije definirati Statutom Poduzeca.
Kapital Poduzeca cini zeljeznicka imovina JP Zeljeznice BiH i JP Zeljeznice
Herceg-Bosne.


Clanak 4.


Ciljevi utemeljenja i djelatnost Poduzeca je:
1) domaci i medjunarodni transport putnika i tereta, ukljucujuci kombinirani
transport, odrzavanje, rekonstrukciju i modifikaciju i izgradnju svih
objekata, voznog parka (ukljucujuci i vucu) i druge opreme neophodne
za pruzanje takve vrste prijevoza na odgovarajuci efikasan, kvalitetan
i ekonomican nacin;
2) odrzavanje, rekonstrukcija, modernizacija i razvoj zeljeznicke
infrastrukture Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Federacija) sukladne odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
(u daljnjem tekstu: Vlade FBiH), uzimajuci u obzir potrebe Bosne i
Hercegovine;
3) usluge koje su povezane sa zeljeznickim prometom, kao sto je
skladistenje, medjunarodna otprema robe, pruzanje ugostiteljskih usluga,
turizma i drugih agencijskih usluga u Bosni i Hercegovini kao i u
inozemstvu.

U ispunjavanju svojih funkcija Poduzece posvecuje posebnu paznju drustvenom interesu, ukljucujuci ispunjavanje potrebe korisnika, zastiti dobara koja su od opceg javnog interesa kao i zastiti okolisa. Rad Poduzeca se uskladjuje sa ostalim relevantnim sustavima u zemlji i inozemstvu kao i opcim ekonomskim razvojem zemlje. Takav rad se obavlja na profesionalni i trzisno orijentiran nacin s dvostrukom svrhom: poslovna efikasnost i tehnoloski napredak.


Clanak 5.


Poduzece ostvaruje prihod vrsenjem usluga iz domena registrirane djelatnosti, sukladno ovom zakonu, iz transportnih prihoda, subvencija po osnovi putnickog, kombiniranog i lokalnog putnickog prometa, te namjenskih sredstava za odrzavanje zeljeznicke infrastrukture, obnove i razvoja.


Clanak 6.


Pravo upravljanja Poduzecem Utemeljitelj ostvaruje putem Upravnog odbora.


Clanak 7.


Radi poboljsanja racionalnosti i efikasnosti poslovanja Poduzece moze, uz
suglasnost Utemeljitelja, za obavljanje pojedinih djelatnosti iz okvira svog
predmeta poslovanja osnivati gospodarska drustva pod uvjetima utvrdjenim
zakonom.
Racionalnost i efikasnost osnivanja subjekata iz stavka 1. ovog clanka, utvrdjuje se na temelju elaborata o opravdanosti osnivanja. Aktom o utemeljenju
Poduzeca blize ce se urediti prava, obveze i odgovornosti Poduzeca i osnovanog
subjekta.
Poduzece je duzno da pribavi misljenje Federalnog ministarstva prometa i
komunikacija prije donosenja odluke iz stavka 1. ovog clanka.


Clanak 8.


Poduzece donosi svoje razvojne planove sukladno zakonima Bosne i Hercegovine i Federacije BiH.


Clanak 9.


Poduzece, sukladno svojem planu razvoja, moze u okviru svoje djelatnosti,
uz suglasnost Vlade FBiH, poduzimati aktivnosti za osiguranje financijskih
sredstava koja imaju za cilj obnavljanje, rekonstrukciju i modernizaciju
osnovnih transportnih kapaciteta koji pripadaju Poduzecu ili gospodarskim
drustvima ciji je utemeljitelj.


Clanak 10.


Poduzece ce djelovati sukladno medjunarodnim konvencijama kojima je pristupila Bosna i Hercegovina.
Poduzece ima pravo stupati u clanstvo medjunarodnih profesionalnih organizacija ukoliko to nije u nadleznosti Bosne i Hercegovine i Bosanskohercegovacke zeljeznicke javne korporacije (u daljnjem tekstu: BiHZJK) i djelovat ce sukladno pravilima i standardima koji su usvojeni
u okviru Medjunarodne unije zeljeznica (UIC).


II - ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA


Clanak 11.


Troskovi odrzavanja zeljeznicke infrastrukture ce se podmirivati iz naknada
za koristenje infrastrukture od strane operatora, iz namjenskih sredstava koja
ce se dodjeljivati od strane Federacije, najamnina, kredita i ostalih izvora.
Posebnim zakonom Federacija ce regulirati financiranje, odrzavanje, modernizaciju i izgradnju zeljeznicke infrastrukture.
Odredjivanje naknade za koristenje infrastrukture je u nadleznosti BiHZJK.


Clanak 12.


Poduzece je duzno omoguciti pristup odobrenim operatorima zeljeznickoj
infrastrukturi s tim da operatori prihvate dodjeljene zeljeznicke trase i plate
odgovarajucu naknadu za infrastrukturu.


Clanak 13.


Prihodi i troskovi zeljeznicke infrastrukture ce se racunovodstveno voditi
odvojeno od prihoda i troskova prijevoza i ne moze se vrsiti uzajamni prijenos
ovih sredstava.


III - ZELJEZNICKI PRIJEVOZ


Clanak 14.


Poduzece obavlja zeljeznicki prijevoz na osnovi ponude i potraznje, s
paznjom dobrog i savjesnog gospodarstvenika, na nacelima profitabilnog poslovanja.
Zeljeznicki prijevoz u Federaciji mogu obavljati i drugi zeljeznicki operatori sukladno propisanim uvjetima.


Clanak 15.


Na zahtjev Vlade FBiH ili vlade kantona Poduzece je obvezno obavljati zeljeznicki prijevoz i na takvim dijelovima zeljeznicke mreze na kojima
se od prihoda ne mogu pokriti ukupni troskovi prijevoza.
Za obavljeni prijevoz, na osnovi odredbi stavka 1. ovog clanka, Vlada FBiH
ili vlade kantona ce nadoknaditi Poduzecu razliku izmedju ukupnih troskova prijevoza i ostvarenog prihoda.
Vlade iz stavka 2. ovog clanka ce, po prijedlogu Poduzeca, akontativno
utvrditi visinu razlike iz stavka 2. ovog clanka za svaku poslovnu godinu,
prije njenog pocetka.


Clanak 16.


Posebnim zakonom ce biti regulirano pitanje sufinanciranja putnickog i
kombiniranog prometa.


Drugi zeljeznicki operatori


Clanak 17.


Zeljeznicki operator moze biti gospodarsko drustvo koje pruza zeljeznicke transportne usluge za prijevoz robe i/ili putnika.
Zeljeznicki operator osigurava vucna vozila.


Clanak 18.


Zeljeznicki operator ce svoju organizaciju i poslovanje organizirati sukladno
medjunarodnim konvencijama o zeljeznickom prometu i pravilima medjunarodnih zeljeznickih organizacija.
Zeljeznicki operator dobiva licencu od nadleznog organa uprave.


Clanak 19.


Zeljeznickom operatoru ce se bez diskriminacije dodjeljivati zeljeznicke trase
za promet vlakova.
Zeljeznicki operator ce placati naknadu za koristenje infrastrukture.


Clanak 20.


Federacija ce, odlukom Vlade FBiH, poticati javno privatno partnerstvo
zeljeznickih operatora.


IV - ODNOS IZMEDJU BiHZJK i PODUZECA


Clanak 21.


Poduzece je duzno:
- djelovati sukladno odlukama BiHZJK, iz oblasti njene nadleznosti;
- odrzavati zeljeznicku infrastrukturu Federacije na razini usvojenih
standarda;
- suzdrzavati se od bilo koje akcije koja moze naskoditi zeljeznickom
prometu izmedju entiteta (npr. usvajanje nekompatibilnih tehnickih
normi ili modela, razvijanje voznog parka koji nije pogodan za
medjuentitetski promet, utvrdjivanje takvih pravila za mrezu koja bi
usporavala ili otezavala medjuentitetski ili medjunarodni promet).


V - ORGANI PODUZECA


Clanak 22.


Organi upravljanja i rukovodjenja Poduzeca su Upravni odbor i Poslovodni
organ.


Clanak 23.


Upravni odbor ima devet clanova: tri predstavnika Utemeljitelja, tri predstavnika
korisnika usluga i tri predstavnika zaposlenih u Poduzecu.
Clanove Upravnog odbora imenuje i razrjesava Vlada FBiH.
Za clanove Upravnog odbora kandidiraju se prvenstveno istaknuti stucnjaci
iz podrucja gospodarstva, financija i prava.
Predstavnici Vlade FBiH u Upravnom odboru se imenuju iz reda federalnog ministra prometa i komunikacija iz zamjenika federalnog ministra prometa i
komunikacija i federalnog ministra financija ili zamjenika federalnog ministra
financija.
Tri predstavnika korisnika usluga kandidira Privredna komora Federacije Bosne
i Hercegovine.
Tri predstavnika zaposlenih kandiduju: Sindikat zeljeznicara za podrucje
Federacije Bosne i Hercegovine, jednog predstavnika iz reda svog rukovodstva,
a Poslovodni organ Poduzeca dva predstavnika iz reda istaknutih stucnjaka
zaposlenih u Poduzecu.
Vlada FBiH prigodom imenovanja clanova odredjuje predsjedatelja i zamjenika
predsjedatelja, a nositelji postupka kandidiranja vode racuna o nacionalnom
sastavu clanova.
Clanovi Upravnog odbora imenuju se na razdoblje od cetiri godine, s tim da mogu biti ponovno imenovani.


Clanak 24.


Clanovi Upravnog odbora mogu dati ostavku Vladi FBiH na clanstvo u
Upravnom odboru. Ostavka se daje u pismenom obimu.
Clan Poslovodnog organa ne moze istodobno biti clan Upravnog odbora.
Na mjesto clana Upravnog odbora, koji je dao ostavku ili je opozvan, mora
se imenovati novi clan Upravnog odbora u roku od 30 dana od dana ostavke
ili opoziva.


Clanak 25.


Predsjednik Upravnog odbora vodi sjednice i predstavlja Upravni odbor.
U slucaju njegove sprijecenosti predsjednika Upravnog odbora zamjenjuje
zamjenik.
Imenovanje, razrjesenje, opoziv i ostavke clanova Upravnog odbora blize ce
se urediti Statutom Poduzeca, a nacin rada poslovnikom o radu Upravnog
odbora.

Clanak 26.


Poslovodni organ javnog zeljeznickog operatora i njegov zamjenik ne mogu
biti iz istog konstitutivnog naroda.
Upravni odbor javnog zeljeznickog operatora imenuje Utemeljitelj iz reda
svojih predstavnika, predstavnika korisnika i predstavnika zaposlenih, vodeci
racuna o odgovarajucoj nacionalnoj zastupljenosti.


Clanak 27.


Poslovodni organ prisustvuje sjednicama Upravnog odbora, ima pravo predlagati ali ne i sudjelovati u donosenju odluka.


Clanak 28.


Upravni odbor:
- utvrdjuje razvojnu i poslovnu politiku;
- donosi odluku o usvajanju planova razvoja i poslovanja;
- odlucuje o statusnim promjenama;
- odlucuje o utemeljenju drugih drustava i imenuje upravne odbore
tih subjekata;
- odlucuje o kupnji dionica, odnosno udjela drugih drustava i ustanova;
- odlucuje o raspodjeli dobiti, uz suglasnost Vlade Federacije BiH;
- donosi investicijske odluke;
- imenuje i razrjesava Poslovodni organ uz suglasnost Vlade FBiH;
- usvaja izvijesce o poslovanju Poduzeca i godisnji obracun;
- donosi akt o unutarnjoj organizaciji;
- vrsi i druge poslove utvrdjeno Statutom.


Clanak 29.


Poslovodni organ Poduzeca je generalni direktor.
Generalnog direktora u njegovoj odsutnosti zamjenjuje zamjenik generalnog direktora sa svim ovlastenjima koje ima generalni direktor.
Generalnog direktora i zamjenika imenuje Upravni odbor na vrijeme od cetiri godine na osnovi javnog natjecaja, uz uvjete utvrdjene zakonom i Statutom, uz suglasnost Vlade FBiH.
Generalni direktor i zamjenik ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.
Ako se ne izvrsi imenovanje generalnog direktora i zamjenika, Upravni odbor ce imenovati vrsitelje duznosti najduze na rok od godinu dana.
Statutom Poduzeca blize ce se urediti nacin izbora i razrjesenja Poslovodnog organa.


Clanak 30.


Generalni direktor Poduzeca organizira i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Poduzeca, zastupa i predstavlja Poduzece u zemlji i inozemstvu, predlaze osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja i poduzima mjere za njihovo sprovodjenje, podnosi izvjesce o poslovanju i godisnji obracun, postavlja i razrjesava radnike s posebnim ovlastenjima i odgovornostima, predlaze unutarnju organizaciju u Poduzecu, vrsi i druge poslove odredjene zakonom i Statutom.


VI - OPCI AKTI PODUZECA


Clanak 31.


Statut Poduzeca donosi Upravni odbor uz suglasnost Vlade FBiH, u roku od sezdeset dana od dana donosenja ovog zakona.
Sukladno Statutu, Poduzece moze imati i druge opce akte kojima uredjuje pitanja vezana za njegov rad i poslovanje.
Druge opce akte iz stavka 2. ovog clanka donosi Upravni odbor Poduzeca, ako ovim zakonom ili Statutom Poduzeca nije drugacije uredjeno.


Clanak 32.


Statut sadrzi narocito odredbe o:
- firmi,
- djelatnosti,
- kapitalu,
- zastupanju i predstavljanju Poduzeca,
- organima Poduzeca,
- organizaciji Poduzeca,
- organizaciji i sigurnosti prometa,
- ovlastenjima u pravnom prometu,
- planiranju rada i razvoja,
- rasporedjivanju dobiti i pokrivanju gubitaka,
- odgovornosti u vrsenju poslovodnih funkcija,
- opcim aktima,
- medjusobnim pravima i obvezama izmedju Utemeljitelja i Poduzeca,
- o drugim pitanjima znacajnim za rad i poslovanje Poduzeca i njegovih organizacijskih dijelova.


VII - ODGOVORNOST PODUZECA U PRAVNOM PROMETU


Clanak 33.


Za svoje obveze Poduzece odgovara svim svojim sredstvima, odnosno imovinom, osim dobara u opcoj uporabi koja su mu dana na koristenje.


Clanak 34.


Vlada FBiH ima pravo kontrole ispunjavanja javnih interesa i zadataka zbog kojih je utemeljeno Poduzece, racionalnosti njegovog poslovanja, namjenskog trosenja sredstava i poslovnog uspjeha.
Kontrola iz stavka 1. ovog clanka se ostvaruje podnosenjem i razmatranjem godisnjeg izvjesca o poslovanju Poduzeca.
Prije podnosenja godisnjeg izvjesca iz stavka 2. ovog clanka se vrsi revizija racunovodstvenih iskaza Poduzeca sukladno zakonu.
U cilju ostvarivanja kontrole iz stavka 1. ovog clanka podnosenje izvjesca je obvezno i u kracim rokovima na zahtjev Utemeljitelja.


Clanak 35.


U slucaju poremecaja u poslovanju Poduzeca Utemeljitelj moze poduzimati mjere kojim ce osigurati uvjete za nesmetano funkcioniranje rada Poduzeca, kao sto su promjena unutarnje organizacije Poduzeca, ogranicenja u pogledu raspolaganja odredjenim sredstvima, onemogucavanje nesavjesnog vrsenja upravljackih funkcija, zastita od drustveno stetnih pojava i onemogucivanje zlouporaba.
Utemeljitelj moze poduzeti, u slucaju iz stavka 1. ovog clanka i druge mjere utvrdjene zakonom.


VII - NADLEZNOSTI VLADE FBiH


Clanak 36.


Vlada FBiH:
1. ostvaruje osnivacka prava u ime Utemeljitelja Poduzeca;
2. daje suglasnost na Statut Poduzeca;
3. imenuje i razrjesava clanove Upravnog odbora i daje suglasnost za imenovanje generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora Poduzeca;
4. utvrdjuje politiku razvoja zeljeznickog prometa;
5. odobrava godisnje i razvojne planove i izvjesca Poslovodnog organa Poduzeca o poslovanju;
6. daje upute i smjernice Upravnom odboru Poduzeca sukladno politici razvoja zeljeznickog prometa;
7. osigurava sredstva za odrzavanje zeljeznicke infrastrukture i sufinanciranje putnickog i kombinovanog prometa sukladno zakonu;
8. u izvanrednim okolnostima daje organima Poduzeca obvezne instrukcije.


IX - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE


Clanak 37.


Poduzecu se daje na uporabu i upravljanje zeljeznicka infrastruktura JP Zeljeznice BiH i JP Zeljeznice Herceg-Bosne.
Poduzecu se daju na uporabu i upravljanje mobilna sredstva JP Zeljeznice BiH i JP Zeljeznice Herceg-Bosne.
Poduzece preuzima prava i obveze koje proistjecu po osnovi zeljeznicke infrastrukture i mobilnih sredstava JP Zeljeznice BiH i JP Zeljeznice Herceg-Bosne.


Clanak 38.


Zeljeznicka imovina Federacije BiH popisat ce se sa stanjem na dan stupanja na snagu ovog zakona uz navodjenje njene pojedinacne vrijednosti, te ce Poduzece sastaviti bilancu stanja imovine sukladno vazecim propisima.
Konacna bilanca stanja imovine treba sadrzavati svu zeljeznicku imovinu Federacije BiH.


Clanak 39.


Vlada Federacije BiH je duzna imenovati Upravni odbor Poduzeca i osobu ovlastenu za podnosenje prijave za upis Poduzeca u sudski registar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Prijavu za upis u sudski registar podnijet ce osoba ovlastena za podnosenje prijave u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Rok prijave za upis u sudski registar je i krajnji rok u kojem ce Poduzece poceti sa radom.


Clanak 40.


Ovaj zakon sluzi kao utemeljiteljski akt na temelju kojeg ce se Poduzece upisati u sudski registar u nadlezni sud u Sarajevu.


Clanak 41.


Ukoliko ovim zakonom nije drugacije regulirano, na Poduzece se primjenjuje Zakon o gospodarskim drustvima (''Sluzbene novine Federacije BiH'', br. 23/99 i 45/2000).


Clanak 42.


Danom pocetka primjene ovog zakona prestaje vaziti Zakon o zeljeznicama RBiH (''Sluzbeni list RBiH'', br. 41/79, 36/87, 22/90, 5/92, 24/92 i 13/94), clanak 2. Zakona o sigurnosti zeljeznickog prometa (''Sluzbeni list RBiH'', broj 33/95), kao i Odluka o osnivanju JP Zeljeznice HRHB (''Narodni list HZHB'', broj 3/93 i Narodni list HRHB'', broj 2/93).


Clanak 43.


Danom pocetka primjene ovog zakona prestaju s radom JP Zeljeznice BIH i JP Zeljeznice Herceg-Bosne, a uspostavlja se rad JP Zeljeznice Federacije BiH.
Uposlene, zeljeznicku infrastrukturu, objekte i drugu nepokretnu imovinu, mobilna sredstva, opremu i druge stvari, akte. predmete i drugu dokumentaciju i sredstva za rad poduzeca iz stavka 1. ovog clanka, koja prestaju s radom, preuzima Javno poduzece Zeljeznice Federacije Bosne i Hercegovine.


Clanak 44.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, v. r.


Predsjedatelj
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v. r.