Z A K O N

O ZELJEZNICAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I - OSNOVNE ODREDBE


Clan 1.


Ovim zakonom uredjuje se zeljeznicki saobracaj u Federaciji Bosne i Hercegovine, osniva se zeljeznicka kompanija Federacije Bosne i Hercegovine i regulisu odnosi izmedju Bosanskohercegovacke zeljeznicke javne korporacije i zeljeznicke kompanije Federacije Bosne i Hercegovine.


Clan 2.


Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedece znacenje:
- ''Zeljeznicka kompanija'' znaci bilo koje privatno ili javno preduzece koje je i menadzer infrastrukture i zeljeznicki operator;
- ''Zeljeznicki operator'' znaci bilo koje privredno drustvo ciji je osnovni
posao pruzanje zeljeznickih transportnih usluga za robu i/ili putnike,
uz obavezu da osigura vucna vozila;
- ''Menadzer infrastrukture'' znaci bilo koje javno tijelo ili preduzece koje
je odgovorno za uspostavljanje i odrzavanje zeljeznicke infrastrukture
kao i za rukovanje kontrolnim i sigurnosnim sistemima;
- Zeljeznicka infrastruktura se sastoji od postrojenja koja pripadaju glavnim
i sporednim prugama, izuzimajuci kolosijeke unutar radionica za opravke
mobilnih sredstava, u ranzirnim stanicama (ranzirni kolosijeci, unutar
depoa za lokomotive, te industrijske kolosijeke i pruge, i to:
- zemljista i zastitnog pojasa,
- donjeg stroja posebno nasipa, usjeka, drenaza, kanala za odvod vode,
obzidanih kanala, propusta, kanala za elektrovodove, podzida, rastinja
za srpjecavanje odrona, putnickih perona i utovarnih rampi, zivica i
ograda, protupozarne opreme, snjegobrana, prijelaza i plocnika sirine
120 cm, pozarnih puteva,
- vjestackih objekata: mostovi, podhodnici i ostali zeljeznicki podvoznjaci,
tuneli, natkriveni usjeci, zeljeznicki nadvoznjaci, potporni i oblozni
zidovi, postojenja za zastitu ili dojavu odrona kamena, zemlje ili snijega,
putni prijelazi preko pruge, ukljucujuci uredjaje za osiguranje putnih
prijelaza,
- platoa ispred putnickih i teretnih stanica ukljucujuci prilazne puteve,
- gornjeg stroja: sine, sine vodilice, zastitne sine, pragovi, spojni i
pricvrsni kolosijecni pribor, tampon i zastor, skretnice, skretnicki
likovi, opreme za grijanje skretnica, krizista i dilatacione sprave,
okretnice, ukoliko ne sluze samo za lokomotive,
- instalacije na otvorenoj pruzi i stanicama, ukljucujuci i ranzirne stanice,
za potrebe signalizacije i osiguranja telekomunikacija i daljinskog
upravljanja, kao i postojenja za transformaciju i distribuciju elektricne
energije za njihove potrebe, te alternativne izvore napajanja kao i zgrade
za smjestaj instalacija za ovu namjenu,
- rasvjete za potrebe saobracaja i sigurnosti,
- elektrovucnih podstanica, postojenja za sekcionisanje, dalekovoda do
elektrovucnih podstanica postojenja kontaktne mreze,
- objekata koji se koriste za potrebe infrastrukture i saobracaja ukljucujuci
dio koji otpada na pruzanje usluga putnicima.


Clan 3.


Federacija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Osnivac) osniva Javno
poduzece Zeljeznice Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Preduzece).
Preduzece je jedini menadzer zeljeznicke infrastrukture u Federaciji BiH kao i
zeljeznicki operator Federacije BiH.
Firma Preduzeca je: Zeljeznice Federacije Bosne i Hercegovine.
Skraceni naziv firme je: ZFBiH.
Sjediste Preduzeca je u Sarajevu.
Predmet poslovanja Preduzeca je: djelatnost unutrasnjeg i medjunarodnog
zeljeznickog prijevoza, odrzavanje, osavremenjivanje i izgradnja zeljeznicke
infrastrukture i djelatnosti koje sluze u obavljanju zeljeznickog prijevoza.
Predmet poslovanja ce se detaljnije definisati Statutom Preduzeca.
Kapital Preduzeca cini zeljeznicka imovina JP Zeljeznice BiH i JP Zeljeznice
Herceg-Bosne.


Clan 4.


Ciljevi osnivanja i djelatnost Preduzeca je:
1) domaci i medjunarodni transport putnika i tereta, ukljucujuci kombinovani transport, odrzavanje, rekonstrukciju i modifikaciju i izgradnju svih objekata, voznog parka (ukljucujuci i vucu) i drugu opremu neophodnu za pruzanje takve vrste prijevoza na odgovarajuci efikasan, kvalitetan i ekonomican nacin;
2) odrzavanje, rekonstrukcija, modernizacija i razvoj zeljeznicke
infrastrukture Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Federacija) u skladu sa odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
(u daljem tekstu: Vlade FBiH), uzimajuci u obzir potrebe Bosne i
Hercegovine;
3) usluge koje su povezane sa zeljeznickim prometom, kao sto je
skladistenje, medjunarodna otprema robe, pruzanje ugostiteljskih usluga,
turizma i drugih agencijskih usluga u Bosni i Hercegovini kao i u
inozemstvu.

U ispunjavanju svojih funkcija Preduzece posvecuje posebnu paznju drustvenom
interesu, ukljucujuci ispunjavanje potrebe korisnika, zastiti dobara koja su
od opceg javnog interesa kao i zastiti okoline. Rad Preduzeca se uskladjuje sa
ostalim relevantnim sistemima u zemlji i inozemstvu kao i opcim ekonomskim
razvojem zemlje. Takav rad se obavlja na profesionalni i trzisno orjentisan
nacin, sa dvostrukom svrhom: poslovna efikasnost i tehnoloski napredak.


Clan 5.


Preduzece ostvaruje prihod vrsenjem usluga iz domena registrovane djelatnosti,
u skladu sa ovim zakonom, iz transportnih prihoda, subvencija po osnovu putnickog, kombinovanog i lokalnog putnickog saobracaja, te namjenskih sredstava za odrzavanje zeljeznicke infrastrukture, obnove i razvoja.


Clan 6.


Pravo upravljanja Preduzecem Osnivac ostvaruje putem Upravnog odbora.


Clan 7.


Radi poboljsanja racionalnosti i efikasnosti poslovanja Preduzece moze, uz
saglasnost Osnivaca, za obavljanje pojedinih djelatnosti iz okvira svog
predmeta poslovanja osnivati privredna drustva pod uvjetima utvrdjenim
zakonom.
Racionalnost i efikasnost osnivanja subjekata iz stava 1. ovog clana, utvrdjuje se na osnovu elaborata o opravdanosti osnivanja. Aktom o osnivanju
Preduzeca blize ce se urediti prava, obaveze i odgovornosti Preduzeca i osnovanog subjekta.
Preduzece je duzno da pribavi misljenje Federalnog ministarstva prometa i
komunikacija prije donosenja odluke o osnivanju subjekata iz stava 1. ovog clana.


Clan 8.


Preduzece donosi svoje razvojne planove u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Federacije.


Clan 9.


Preduzece, u skladu sa svojim planom razvoja, moze u okviru svoje djelatnosti,
uz saglasnost Vlade FBiH, preduzimati aktivnosti za osiguranje finansijskih
sredstava koja imaju za cilj obnavljanje, rekonstrukciju i modernizaciju
osnovnih transportnih kapaciteta koji pripadaju Preduzecu ili privrednim
drustvima ciji je osnivac.


Clan 10.


Preduzece ce djelovati u skladu sa medjunarodnim konvencijama kojima je
pristupila Bosna i Hercegovina.
Preduzece ima pravo da stupa u clanstvo medjunarodnih profesionalnih
organizacija ukoliko to nije u nadleznosti Bosne i Hercegovine i Bosanskohercegovacke zeljeznicke javne korporacije (u daljem tekstu:
BHZJK) i djelovat ce u skladu sa pravilima i standardima koja su usvojena
u okviru Medjunarodne unije zeljeznica (UIC).


II - ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA


Clan 11.


Troskovi odrzavanja zeljeznicke infrastrukture ce se podmirivati iz naknada
za koristenje infrastrukture od operatora, iz namjenskih sredstava koja
ce se dodjeljivati od Federacije, najamnina, kredita i ostalih izvora.
Posebnim zakonom Federacija ce regulisati finansiranje, odrzavanje, modernizaciju i izgradnju zeljeznicke infrastrukture.
Odredjivanje naknade za koristenje infrastrukture je u nadleznosti BHZJK.


Clan 12.


Preduzece je duzno da omoguci pristup odobrenim operatorima zeljeznickoj
infrastrukturi s tim da operatori prihvate dodijeljene zeljeznicke trase i plate
odgovarajucu naknadu za infrastrukturu.


Clan 13.


Prihodi i troskovi zeljeznicke infrastrukture ce se racunovodstveno voditi
odvojeno od prihoda i troskova prijevoza i ne moze se vrsiti uzajamni prijenos
ovih sredstava.


III - ZELJEZNICKI PRIJEVOZ


Clan 14.


Preduzece obavlja zeljeznicki prijevoz na osnovu ponude i potraznje, s
paznjom dobrog i savjesnog privrednika, na nacelima profitabilnog poslovanja.
Zeljeznicki prijevoz u Federaciji mogu obavljati i drugi zeljeznicki operatori u skladu sa propisanim uvjetima.


Clan 15.


Na zahtjev Vlade FBiH ili vlade kantona Preduzece je obavezno obavljati zeljeznicki prijevoz i na takvim dijelovima zeljeznicke mreze na kojima
se od prihoda ne mogu pokriti ukupni troskovi prijevoza.
Za obavljeni prijevoz, na osnovu odredbi stava 1. ovog clana, Vlada FBiH
ili vlade kantona ce nadoknaditi Preduzecu razliku izmedju ukupnih troskova prijevoza i ostvarenog prihoda.
Vlade iz stava 2. ovog clana ce, po prijedlogu Preduzeca, akontativno
utvrditi visinu razlike iz stava 2. ovog clana za svaku poslovnu godinu,
prije njenog pocetka.


Clan 16.


Posebnim zakonom ce biti regulisano pitanje sufinansiranja putnickog i
kombinovanog saobracaja.


Drugi zeljeznicki operatori


Clan 17.


Zeljeznicki operator moze biti privredno drustvo koje pruza zeljeznicke transportne usluge za prijevoz robe i/ili putnika.
Zeljeznicki operator osigurava vucna vozila.


Clan 18.


Zeljeznicki operator ce svoju organizaciju i poslovanje organizovati u skladu sa
medjunarodnim konvencijama o zeljeznickom saobracaju i pravilima medjunarodnih zeljeznickih organizacija.
Zeljeznicki operator dobiva licencu od nadleznog organa uprave.


Clan 19.


Zeljeznickom operatoru ce se bez diskriminacije dodjeljivati zeljeznicke trase
za promet vozova.
Zeljeznicki operator ce placati naknadu za koristenje infrastrukture.


Clan 20.


Federacija ce, odlukom Vlade FBiH, podsticati javno privatno partnerstvo
zeljeznickih operatora.


IV - ODNOS IZMEDJU BHZJK I PREDUZECA


Clan 21.


Preduzece je duzno:
- djelovati u skladu sa odlukama BHZJK, iz oblasti njene nadleznosti;
- odrzavati zeljeznicku infrastrukturu Federacije na nivou usvojenih
standarda;
- suzdrzavati se od bilo koje akcije koja moze naskoditi zeljeznickom
prometu izmedju entiteta (npr. usvajanje nekompatibilnih tehnickih
normi ili modela, razvijanje voznog parka koji nije pogodan za
medjuentitetski promet, utvrdjivanje takvih pravila za mrezu koja bi
usporavala ili otezavala medjuentitetski ili medjunarodni promet).


V - ORGANI PREDUZECA


Clan 22.


Organi upravljanja i rukovodjenja Preduzeca su Upravni odbor i Poslovodni
organ.


Clan 23.


Upravni odbor ima devet clanova: tri predstavnika Osnivaca, tri predstavnika
korisnika usluga i tri predstavnika zaposlenih u Preduzecu.
Clanove Upravnog odbora imenuje i razrjesava Vlada FBiH.
Za clanove Upravnog odbora kandiduju se prvenstveno istaknuti stucnjaci
iz podrucja privrede, finansija i prava.
Predstavnici Vlade FBiH u Upravnom odboru se imenuju iz reda federalnog ministra prometa i komunikacija iz zamjenika federalnog ministra prometa i
komunikacija i federalnog ministra finansija ili zamjenika federalnog ministra
finansija.
Tri predstavnika korisnika usluga kandiduje Privredna komora Federacije Bosne
i Hercegovine.
Tri predstavnika zaposlenih kandiduju: Sindikat zeljeznicara za podrucje
Federacije Bosne i Hercegovine, jednog predstavnika iz reda svog rukovodstva,
a Poslovodni organ Preduzeca dva predstavnika iz reda istaknutih stucnjaka
zaposlenih u Preduzecu.
Vlada FBiH prilikom imenovanja clanova odredjuje predsjednika i zamjenika
predsjednika, a nosioci postupka kandidovanja vode racuna o nacionalnom
sastavu clanova.
Clanovi Upravnog odbora imenuju se na period od cetiri godine, s tim da mogu biti ponovo imenovani.


Clan 24.


Clanovi Upravnog odbora mogu dati ostavku Vladi FBiH na clanstvo u
Upravnom odboru. Ostavka se daje u pisanom obliku.
Clan Poslovodnog organa ne moze istovremeno biti clan Upravnog odbora.
Na mjesto clana Upravnog odbora, koji je dao ostavku ili je opozvan, mora
se imenovati novi clan Upravnog odbora u roku od 30 dana od dana ostavke
ili opoziva.


Clan 25.


Predsjednik Upravnog odbora vodi sjednice i predstavlja Upravni odbor.
U slucaju njegove sprijecenosti predsjednika Upravnog odbora zamjenjuje
zamjenik.
Imenovanje, razrjesenje, opoziv i ostavke clanova Upravnog odbora blize ce
se urediti Statutom Preduzeca, a nacin rada poslovnikom o radu Upravnog
odbora.


Clan 26.


Poslovodni organ javnog zeljeznickog operatora i njegov zamjenik ne mogu
biti iz istog konstitutivnog naroda.
Upravni odbor javnog zeljeznickog operatora imenuje Osnivac iz reda
svojih predstavnika, predstavnika korisnika i predstavnika zaposlenih, vodeci
racuna o odgovarajucoj nacionalnoj zastupljenosti.


Clan 27.


Poslovodni organ prisustvuje sjednicama Upravnog odbora, ima pravo predlagati ali ne i ucestvovati u donosenju odluka.


Clan 28.


Upravni odbor:
- utvrdjuje razvojnu i poslovnu politiku;
- donosi odluku o usvajanju planova razvoja i poslovanja;
- odlucuje o statusnim promjenama;
- odlucuje o osnivanju drugih drustava i imenuje upravne odbore
tih subjekata;
- odlucuje o kupovini dionica, odnosno udjela drugih drustava i ustanova;
- odlucuje o raspodjeli dobiti, uz saglasnost Vlade Federacije BiH;
- donosi investicione odluke;
- imenuje i razrjesava Poslovodni organ uz saglasnost Vlade FBiH;
- usvaja izvijestaj o poslovanju Preduzeca i godisnji obracun;
- donosi akt o unutrasnjoj organizaciji;
- vrsi i druge poslove utvrdjene Statutom.


Clan 29.


Poslovodni organ Preduzeca je generalni direktor.
Generalnog direktora u njegovoj odsutnosti zamjenjuje zamjenik generalnog direktora sa svim ovlastenjima koje ima generalni direktor.
Generalnog direktora i zamjenika imenuje Upravni odbor na period od cetiri godine na osnovi javnog konkursa, uz uvjete utvrdjene zakonom i Statutom, uz saglasnost Vlade FBiH.
Generalni direktor i zamjenik ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.
Ako se ne izvrsi imenovanje generalnog direktora i zamjenika, Upravni odbor ce imenovati vrsioce duznosti najduze na rok od godinu.
Statutom Preduzeca blize ce se urediti nacin izbora i razrjesenja Poslovodnog organa.


Clan 30.


Generalni direktor Preduzeca organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Preduzeca, zastupa i predstavlja Preduzece u zemlji i inozemstvu, predlaze osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja i preduzima mjere za njihovo provodjenje, podnosi izvjestaj o poslovanju i godisnji obracun, postavlja i razrjesava radnike sa posebnim ovlastenjima i odgovornostima, predlaze unutrasnju organizaciju u Preduzecu, vrsi i druge poslove odredjene zakonom i Statutom.


VI - OPCI AKTI PREDUZECA


Clan 31.


Statut Preduzeca donosi Upravni odbor uz saglasnost Vlade FBiH, u roku od sezdeset dana od dana donosenja ovog zakona.
U skladu sa Statutom, Preduzece moze imati i druge opce akte kojima uredjuje pitanja vezana za njegov rad i poslovanje.
Druge opce akte iz stava 2. ovog clana donosi Upravni odbor Preduzeca, ako ovim zakonom ili Statutom Preduzeca nije drugacije uredjeno.


Clan 32.


Statut sadrzi narocito odredbe o:
- firmi,
- djelatnosti,
- kapitalu,
- zastupanju i predstavljanju Preduzeca,
- organima Preduzeca,
- organizaciji Preduzeca,
- organizaciji i bezbjednosti saobracaja,
- ovlastenjima u pravnom prometu,
- planiranju rada i razvoja,
- rasporedjivanju dobiti i pokrivanju gubitaka,
- odgovornosti u vrsenju poslovodnih funkcija,
- opcim aktima,
- medjusobnim pravima i obavezama izmedju Osnivaca i Preduzeca,
- o drugim pitanjima znacajnim za rad i poslovanje preduzeca i njegovih organizacionih dijelova.


VII - ODGOVORNOST PREDUZECA U PRAVNOM PROMETU


Clan 33.


Za svoje obaeze Preduzece odgovara svim svojim sredstvima, odnosno imovinom, osim dobara u opcoj upotrebi koja su mu data na koristenje.


Clan 34.


Vlada FBiH ima pravo kontrole ispunjavanja javnih interesa i zadataka zbog kojih je osnovano Preduzece, racionalnosti njegovog poslovanja, namjenskog trosenja sredstava i poslovnog uspjeha.
Kontrola iz stava 1. ovog clana se ostvaruje podnosenjem i razmatranjem godisnjeg izvjestaja o poslovanju Preduzeca.
Prije podnosenja godisnjeg izvjestaja iz stava 2. ovog clana se vrsi revizija racunovodstvenih iskaza Preduzeca u skladu sa zakonom.
U cilju ostvarivanja kontrole iz stava 1. ovog clana podnosenje izvjestaja je obavezno i u kracim rokovima na zahtjev Osnivaca.


Clan 35.


U slucaju poremecaja u poslovanju Preduzeca Osnivac moze poduzimati mjere kojim ce osigurati uvjete za nesmetano funkcioniranje rada Preduzeca, kao sto su promjena unutrasnje organizacije Preduzeca, ogranicenja u pogledu raspolaganja odredjenim sredstvima, onemogucavanje nesavjesnog vrsenja upravljackih funkcija, zastita od drustveno stetnih pojava i onemogucavanje zloupotreba.
Osnivac moze preduzeti, u slucaju iz stava 1. ovog clana i druge mjere utvrdjene zakonom.


VII - NADLEZNOSTI VLADE FBiH


Clan 36.


Vlada FBiH:
1. ostvaruje osnivacka prava u ime Osnivaca Preduzeca;
2. daje suglasnost na Statut Preduzeca;
3. imenuje i razrjesava clanove Upravnog odbora i daje saglasnost za imenovanje generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora Preduzeca;
4. utvrdjuje politiku razvoja zeljeznickog prometa;
5. odobrava godisnje i razvojne planove i izvjestaje Poslovodnog organa Preduzeca o poslovanju;
6. daje upute i smjernice Upravnom odboru Preduzeca u skladu sa politikom razvoja zeljeznickog prometa;
7. osigurava sredstva za odrzavanje zeljeznicke infrastrukture i sufinansiranje putnickog i kombinovanog saobracaja u skladu sa zakonom;
8. u vanrednim okolnostima daje organima Preduzeca obavezne instrukcije.


IX - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE


Clan 37.


Preduzecu se daje na koristenje i upravljanje zeljeznicka infrastruktura JP Zeljeznice BiH i JP Zeljeznice Herceg-Bosne.
Preduzecu se daju na koristenje i upravljanje mobilna sredstva JP Zeljeznice BiH i JP Zeljeznice Herceg-Bosne.
Preduzece preuzima prava i oabveze koje proisticu po osnovu zeljeznicke infrastrukture i mobilnih sredstava JP Zeljeznice BiH i JP Zeljeznice Herceg-Bosne.


Clan 38.


Zeljeznicka imovina Federacije BiH popisat ce se sa stanjem na dan stupanja na snagu ovog zakona uz navodjenje njene pojedinacne vrijednosti, te ce Preduzece sastaviti bilans stanja imovine u skladu sa vazecim propisima.
Konacan bilans stanja imovine treba da sadrzi svu zeljeznicku imovinu Federacije BiH.


Clan 39.


Vlada Federacije BiH je duzna imenovati Upravni odbor Preduzeca i lice ovlasteno za podnosenje prijave za upis Preduzeca u sudski registar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Prijavu za upis u sudski registar podnijet ce lice ovlasteno za podnosenje prijave u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Rok prijave za upis u sudski registar je i krajnji rok u kojem ce Preduzece poceti sa radom.


Clan 40.


Ovaj zakon sluzi kao osnivacki akt na osnovu kojeg ce se Preduzece upisati u sudski registar kod nadleznog suda u Sarajevu.


Clan 41.


Ukoliko ovim zakonom nije drugacije regulisano, na Preduzece ce se primjenjivati Zakon o privrednim drustvima (''Sluzbene novine Federacije BiH'', br. 23/99 i 45/2000).


Clan 42.


Danom pocetka primjene ovog zakona prestaje vaziti Zakon o zeljeznicama RBiH (''Sluzbeni list RBiH'', br. 41/79, 36/87, 22/90, 5/92, 24/92 i 13/94), clan 2. Zakona o sigurnosti zeljeznickog prometa (''Sluzbeni list RBiH'', broj 33/95), kao i Odluka o osnivanju JP Zeljeznice HRHB (''Narodni list HZHB'', broj 3/93 i ''Narodni list HRHB, broj 2/93).


Clan 43.


Danom pocetka primjene ovog zakona prestaju sa radom JP Zeljeznice BIH i JP Zeljeznice Herceg-Bosne, a uspostavlja se rad JP Zeljeznice Federacije BiH.
Zaposlene, zeljeznicku infrastrukturu, objekte i drugu nepokretnu imovinu, mobilna sredstva, opremu i druge stvari, akte. predmete i drugu dokumentaciju i sredstva za rad preduzeca iz stava 1. ovog clana, koja prestaju sa radom, preuzima Javno preduzece Zeljeznice Federacije Bosne i Hercegovine.


Clan 44.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajuci
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, s. r.


Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s. r.