Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA


Clanak 1.

U Zakonu o doprinosima ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 35/98 i 54/00) u clanku 2. stavak 2. rijeci: "zupanije-kantoni" zamjenjuje se
rijecju "kantoni".

Clanak 2.

U clanku 6. stavak 1. toc. 10. i 11. mijenjaju se i glase:
"10. Bruto-placa, odnosno naknada place uposlenika koji samostalno obnasa gospodarsku, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje, osim samostalnih ugostiteljskih radnji, s tim da ta osnovica ne moze biti niza od najnize place po Kolektivnom ugovoru ili drugom propisu;
11. Najniza placa za uposlenika u Federaciji Bosne i Hercegovine za osobe koje se bave zemljoradnjom kao jedinim ili glavnim zanimanjem,
a do utvrdjivanja osnovice od strane nadleznih organa iz clanka 1. ovog
zakona."

Clanak 3.

U clanku 9. stavak 1. u zagradi rijeci: "br. 26/96, 27/97 i 12/98" zamjenjuju se rijecima: "br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00 i 54/00".

Clanak 4.

U clanku 10. tocka b) u podtocki 2. stopa od "5%" zamjenjuje se stopom od 4%".
U tocki c) u podtocki 2. stopa od "1%" zamjenjuje se stopom od
0,5%".

Clanak 5.

U clanku 13. rijeci: "socijalnog osiguranja" zamjenjuju se rijecima:
"mirovinskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od neuposlenosti".

Clanak 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Sluzbenim novinama Federacije BiH".


Predsjedatelj
Doma naroda Parlamenta
Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, v.r.

Predsjedatelj
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, v.r.