Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PRIVATIZACIJI BANAKA

Clanak 1.


U Zakonu o privatizaciji banaka (''Sluzbene novine Federacije BiH'', br. 12/98 i 29/00) u clanku 10. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
''Odredbe st. 3. i 4. ovoga clanka ne odnose se na prodaju dionica iz grupe PBS banaka. Nacin i pravila privatizacije banaka iz grupe PBS banaka propisat ce Vlada.''


Clanak 2.


U clanku 19. u stavku 1. rijeci: ''do 30.6.2001.'' zamjenjuju se rijecima:
''do 31.12.2001.''
St. 3. i 4. brisu se.


Clanak 3.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, v.r.

Zamjenik predsjedatelja
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ivan Brigic, v.r.