Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PRIVATIZACIJI BANAKA

Clan 1.


U Zakonu o privatizaciji banaka (''Sluzbene novine Federacije BiH'', br. 12/98 i 29/00) u clanu 10. iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
''Odredbe st. 3. i 4. ovoga clana ne odnose se na prodaju dionica iz grupe PBS banaka. Nacin i pravila privatizacije banaka iz grupe PBS banaka propisat ce Vlada.''


Clan 2.


U clanu 19. u stavu 1. rijeci: ''do 30.6.2001.'' zamjenjuju se rijecima:
''do 31.12.2001.''
St. 3. i 4. brisu se.


Clan 3.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajuci
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, s.r.

Zamjenik predsjedavajuceg
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ivan Brigic, s.r.