Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM
UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
MEDJUNARODNE SPEDICIJE U VEZI SA
CARINJENJEM ROBE


Clan 1.


U Zakonu o posebnim uvjetima za obavljanje poslova medjunarodne spedicije u vezi sa carinjenjem robe (''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 46/00) u clanu 3. tacka 3. brise se.
Dosadasnja tacka 4. postaje tacka 3.


Clan 2.


U clanu 12. stav 1. red prvi, iza rijeci ''poslove'' dodaju se rijeci:
''medjunarodne spedicije''.


Clan 3.


U clanu 16. stav 1. red cetvrti rijec ''Ministarstva'' zamjenjuje se rijecju ''organa''.


Clan 4.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajuci
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, s.r.

Zamjenik predsjedavajuceg
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ivan Brigic, s.r.