ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DOPRINOSIMA


U Zakonu o doprinosima (''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 35/98) vrse se sljedece izmjene i dopune:


Clanak 1.


Clanak 11. mijenja se i glasi:
''Obracun i uplatu doprinosa za obveznike doprinosa iz clanka 4. Zakona vrsi isplatitelj place i drugih osobnih primanja-rezident Federacije prilikom svake isplate i to:
a) na place, naknade placa i druga osobna primanja zaposlenika po osnovi redovitog rada i izvan redovitog rada, doprinosi se obracunavaju na dan njihove isplate, a placaju se u roku od sedam dana od dana kada je isplata izvrsena;
b) na svoju placu, fizicka osoba koja samostalno obavlja gospodarsku, profesionalnu ili drugu djelatnost kao temeljno zanimanje, koja se bavi poljodjelstvom kao jedinim ili temeljnim zanimanjem, kao i ona koja je uposlena u nerezidenta Federacije i ostali obveznici doprinosa, duzni su sami obracunavati i placati doprinose do 7. u mjesecu za protekli mjesec;
c) za obveznika koji je na teritoriji Federacije BiH uposlen u nerezidenta, Federacije obracun i uplatu doprinosa moze vrsiti i pravna ili fizicka osoba-nerezident Federacije i to do 7. u mjesecu za protekli mjesec.
Prilikom isplate svake place i drugog primanja isplatitelj je duzan zaposleniku-obvezniku doprinosa, iz clanka 4. tocka 1. Zakona o doprinosima, izdati jedan primjerak obracuna bruto-place i doprinosa.''


Clanak 2.


Iza clanka 11. dodaje se cl. 11a. i 11b. koji glase:


''Clanak 11a.


Isplatitelj placa i drugih osobnih primanja i fizicke osobe, iz clanka 1. stavak 1. toc. b) i c) ovog zakona, duzni su za svaku isplatu place saciniti specifikaciju o isplati primanja i obracuna i uplate poreza i doprinosa i dostaviti je zajedno sa dokazima o izvrsenoj isplati nadleznoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH istog dana a najkasnije narednog dana po izvrsenoj uplati.


Clanak 11b.


Poslodavac-isplatitelj place i drugih osobnih primanja, kao i fizicke osobe iz clanka 1. stavak 1. toc. b) i c) ovoga zakona, doprinose iz placa i doprinose na placu usmjeravaju sukladno propisima odnosno podzakonskim aktima donesenim na temelju ovog zakona odgovarajucem korisniku odnosno korisnicima.''


Clanak 3.


Clanak 12. mijenja se i glasi:
''Uplata doprinosa vrsi se u KM.
Doprinosi se uplacuju po vrsti na propisane uplatne racune putem ovlastenih organizacija za obavljanje unutarnjeg platnog prometa (OOPP).''


Clanak 4.


Iza clanka 14. dodaju se novi cl. 14a., 14b. i 14c. koji glase:


''Clanak 14a.


U slucaju neplacanja doprinosa u roku, nadlezna Porezna uprava ce donijeti rjesenje o prinudnoj naplati.
Na temelju ovog rjesenja, Porezna uprava moze zahtijevati prinudnu naplatu doprinosa prijenosom dugovanog iznosa s bilo kojeg racuna isplatitelja placa, otvorenog kod OOPP, na propisane uplatne racune javnih prihoda, kao i naplatu iz cjelokupne imovine isplatitelja placa.


Clanak 14b.


Kontrolu nad obracunavanjem i placanjem doprinosa iz place i na placu provodi Porezna uprava Federacije BiH.


Clanak 14c.


Evidencije o obracunatim i uplacenim doprinosima iz placa i na place vodi organizacijska jedinica Porezne uprave na cijem podrucju se nalazi sjediste isplatitelja-pravne osobe i fizicke osobe koje samostalno obavlja djelatnost, odnosno prebivaliste fizicke osobe iz clanka 1. stavak 1. toc. b) I c) ovog zakona.''


Clanak 5.


Clanak 15. mijenja se i glasi:
''Novcanom kaznom vecom od utvrdjenih doprinosa iz place i na placu kaznit ce se za prekrsaj pravna osoba i fizicka osoba koja samostalno obavlja djelatnost, ako u roku, utvrdjenom ovim zakonom, ne uplati doprinose na placu i iz place i to:
- do dvostrukog iznosa neplacenih doprinosa za zakasnjenje duze od 30 dana;
- do trostrukog iznosa neplacenih doprinosa za zakasnjenje duze od 60 dana;
- do peterostrukog iznosa neplacenih doprinosa za zakasnjenje duze od 90 dana.
Za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se i odgovorne osobe u pravnoj
osobi novcanom kaznom do 2.000 KM''.


Clanak 6.


Clanak 16. mijenja se i glasi:
''Novcanom kaznom u visini do deseterostrukog iznosa manje obracunatih i
uplacenih doprinosa na placu i iz place kaznit ce se pravna i fizicka osoba
koja samostalno obavlja djelatnost za koju Porezna uprava Federacije BiH
utvrdi da je kao isplatitelj place obracunala i uplatila doprinose ispod stvarnih iznosa.
Za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi novcanom kaznom do 2.000 KM.''


Clanak 7.


Clanak 17. mijenja se i glasi:
''Novcanom kaznom u visini do dvostrukog iznosa utvrdjenog doprinosa na placu i iz place kaznit ce se za prekrsaj fizicka osoba-zaposlenik, iz clanka 1.
stavak 1. toc. b) i c) ovog zakona, za koje Porezna uprava Federacije BiH
utvrdi da u zakonom propisanom roku nije platila doprinose na placu i iz
place na svoja primanja koja se, prema odredbama ovog zakona, smatraju
placom.''


Clanak 8.


Iza clanka 17. dodaje se novi clanak 17a. koji glasi:


''Clanak 17a.


Novcanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit ce se pravna osoba i fizička
osoba koja samostalno obavlja djelatnost, ako kao isplatitelj place Poreznoj upravi Federacije BiH ne dostavi u propisanom roku specifikaciju placa ili drugih osobnih prihoda sa obracunatim doprinosima i dokazima o isplati placa i uplati doprinosa.''


Clanak 9.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Sluzbenim
novinama Federacije BiH''.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Prof. dr. Ivo Komsic, v.r.

Zamjenik predsjedatelja
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ivan Brigic, v.r.