Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DOPRINOSIMA


U Zakonu o doprinosima (''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 35/98) vrse se sljedece izmjene i dopune:


Clan 1.


Clan 11. mijenja se i glasi:
''Obracun i uplatu doprinosa za obveznike doprinosa iz clana 4. Zakona vrsi isplatilac place i drugih olicnih primanja-rezident Federacije prilikom svake isplate i to:
a) na place, naknade placa i druga licna primanja zaposlenika po osnovu redovnog rada i izvan redovnog rada, doprinosi se obracunavaju na dan njihove isplate, a placaju se u roku od sedam dana od dana kada je isplata izvrsena;
b) na svoju placu, fizicko lice koje samostalno obavlja privrednu, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje, koje se bavi zemljoradnjom kao jedinim ili osnovnim zanimanjem, kao i ono koje je zaposleno kod nerezidenta Federacije i ostali obveznici doprinosa duzni su sami obracunavati i placati doprinose do 7. u mjesecu za protekli mjesec;
c) za obveznika koji je na teritoriji Federacije BiH zaposlen u nerezidenta, Federacije, obracun i uplatu doprinosa moze vrsiti i pravno ili fizicko lice-nerezident Federacije i to do 7. u mjesecu za protekli mjesec.
Prilikom isplate svake place i drugog primanja isplatilac je duzan zaposleniku-obvezniku doprinosa, iz clana 4. tacka 1. Zakona o doprinosima, izdati jedan primjerak obracuna bruto-place i doprinosa.''


Clan 2.


Iza clana 11. dodaje se cl. 11a. i 11b. koji glase:


''Clan 11a.


Isplatioci placa i drugih licnih primanja i fizicka lica, iz clana 1. stav 1. tac. b) i c) ovog zakona, duzni su za svaku isplatu place saciniti specifikaciju o isplati primanja i obracuna i uplate poreza i doprinosa i dostaviti je zajedno sa dokazima o izvrsenoj isplati nadleznoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH istog dana a najkasnije narednog dana po izvrsenoj uplati.


Clan 11b.


Poslodavac-isplatilac place i drugih licnih primanja, kao i fizicka lica iz clana 1. stava 1. tac. b) i c) ovoga zakona, doprinose iz placa i doprinose na placu usmjeravaju u skladu sa propisima odnosno podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona odgovarajucem korisniku odnosno korisnicima.''


Clan 3.


Clan 12. mijenja se i glasi:
''Uplata doprinosa vrsi se u KM.
Doprinosi se uplacuju po vrsti na propisane uplatne racune putem ovlastenih organizacija za obavljanje unutrasnjeg platnog prometa (OOPP).''


Clan 4.


Iza clana 14. dodaju se novi cl. 14a., 14b. i 14c. koji glase:


''Clan 14a.


U slucaju neplacanja doprinosa u roku, nadlezna Porezna uprava ce donijeti rjesenje o prinudnoj naplati.
Na osnovu ovog rjesenja, Porezna uprava moze zahtijevati prinudnu naplatu doprinosa prijenosom dugovanog iznosa s bilo kojeg racuna isplatioca placa, otvorenog kod OOPP, na propisane uplatne racune javnih prihoda, kao i naplatu iz cjelokupne imovine isplatioca placa.


Clan 14b.


Nadzor nad obracunavanjem i placanjem doprinosa iz place i na placu provodi Porezna uprava Federacije BiH.


Clan 14c.


Evidencije o obracunatim i uplacenim doprinosima iz placa i na place vodi organizaciona jedinica Porezne uprave na cijem podrucju se nalazi sjediste isplatioca-pravnog lica i fizickog lica koje samostalno obavlja djelatnost, odnosno prebivaliste fizickog lica iz clana 1. stav 1. tac. b) I c) ovog zakona.''


Clan 5.


Clan 15. mijenja se i glasi:
''Novcanom kaznom vecom od utvrdjenih doprinosa iz place i na placu kaznit ce se za prekrsaj pravno lice i fizicko lice koje samostalno obavlja djelatnost, ako u roku, utvrdjenom ovim zakonom, ne uplati doprinose na placu i iz place i to:
- do dvostrukog iznosa neplacenih doprinosa za zakasnjenje duze od 30 dana;
- do trostrukog iznosa neplacenih doprinosa za zakasnjenje duze od 60 dana;
- do peterostrukog iznosa neplacenih doprinosa za zakasnjenje duze od 90 dana.
Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana kaznit ce se i odgovorno lice u pravnom
licu novcanom kaznom do 2.000 KM''.


Clan 6.


Clan 16. mijenja se i glasi:
''Novcanom kaznom u visini do deseterostrukog iznosa manje obracunatih i
uplacenih doprinosa na placu i iz place kaznit ce se pravno i fizicko lice
koje samostalno obavlja djelatnost za koju Porezna uprava Federacije BiH
utvrdi da je kao isplatilac place obracunala i uplatila doprinose ispod stvarnih iznosa.
Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana kaznit ce se i odgovorno lice u pravnom
licu novcanom kaznom do 2.000 KM.''


Clan 7.


Clan 17. mijenja se i glasi:
''Novcanom kaznom u visini do dvostrukog iznosa utvrdjenog doprinosa na placu i iz place kaznit ce se za prekrsaj fizicko lice-zaposlenik, iz clana 1.
stav 1. tac. b) i c) ovog zakona, za koje Porezna uprava Federacije BiH
utvrdi da u zakonom propisanom roku nije platila doprinose na placu i iz
place na svoja primanja koja se, prema odredbama ovog zakona, smatraju
placom.''


Clan 8.


Iza clana 17. dodaje se novi clan 17a. koji glasi:


''Clan 17a.


Novcanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit ce se pravno lice i fizičko
lice koje samostalno obavlja djelatnost, ako kao isplatilac place Poreznoj upravi Federacije BiH ne dostavi u propisanom roku specifikaciju placa ili drugih licnih prihoda sa obracunatim doprinosima i dokazima o isplati placa i uplati doprinosa.''


Clan 9.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Sluzbenim
novinama Federacije BiH''.


Predsjedavajuci
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Prof. dr. Ivo Komsic, s.r.

Zamjenik predsjedavajuceg
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ivan Brigic, s.r.