ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRESTANKU PRIMJENE ZAKONA O PRIVREMENO
NAPUSTENIM NEKRETNINAMA U VLASNISTVU
GRADJANA


Clanak 1.


U Zakonu o prestanku primjene Zakona i privremeno napustenim nekretninama u vlasnistvu gradjana (''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 11/98) u clanku 4. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
''Izuzetno, zahtjev za vracanje nekretnine u posjed moze podnijeti i osoba koje je bila u nesmetanom posjedu nekretnine u vrijeme proglasavanja nekretnine napustenom.''


Clanak 2.


U clanku 7. u stavku 1. treci red iza rijeci ''stan'' dodaju se rijeci: ''ili nekretninu'', a iza rijeci ''godine'' rijeci: ''i nije mu omoguceno useljenje u drugi stan koji zadovoljava uvjete nuznog ili odgovarajuceg smjestaja'' zamjenjuju se rijecima: ''i njegove stambene potrebe nisu rijesene na drugi nacin''.
U stavku 2. rijeci: ''nuznog smjestaja'' zamjenjuju se rijecima: ''nuznog odnosno odgovarajuceg smjestaja'' (u daljnjem tekstu: alternativni smjestaj).


Clanak 3.


U clanku 12. u stavku 2. u tocki 3. rijeci: ''da koristi nekretninu s danom namjeravanog povratka vlasnika'' brisu se.
U stavku 3. na kraju teksta brise se tocka i dodaju rijeci: ''Osim ukoliko se ne primjenjuje kraci rok''.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
''Izuzetno od odredbe stavka 3. ovog clanka rok za iseljenje bespravnog korisnika ili privremenog korisnika koji nema pravo na nuzni smjestaj je 15 dana od dana dostavljanja rjesenja iz stavka 1.''
Dosadasnji stavak 4. postaje stavak 5.
U dosadasnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. na kraju teksta brise se tocka i dodaju rijeci: ''uz suglasnost Visokog predstavnika''.


Clanak 4.


U clanku 14. u stavku 2. na kraju teksta tocka se zamjenjuje zarezom i dodaju rijeci: ''ali samo u slucajevima u kojima je nadlezni organ odbacio ili odbio zahtjev podnositelja zahtjeva iz formalnih ili materijalnih razloga i u kojima je Komisija trazila obustavu''.


Clanak 5.


U clanku 16. iza stavka 2. dodaju se novi st. 3., 4. i 5. koji glasi:
''Izuzetno, po sluzbenoj duznosti ili na temelju zahtjeva osobe koja ima pravni interes u postupku, nadlezni organ uprave ce donijeti rjesenje o prinudnom iseljenju odmah u slucajevima gdje je sadasnji korisnik visestruki korisnik. Protiv rjesenja o prinudnom iseljenju dopustena je zalba, s tim sto zalba ne odlaze izvrsenje istog.
Visestruki korisnik je, izmedju ostalog, sadasnji korisnik koji koristi nepokretnu imovinu i koji:
1. je u posjedu kuce ili koristi stan, u slucajevima kada je kuca odnosno stan
dovoljno sacuvan da omogucava osnovne uvjete za zivot (zastita od atmosferskih uticaja, vodovodne i sanitarne instalacije do odgovarajuce razine, elektricnu energiju, grijanje, privatnost i sigurnost imovine); ili
2. ima u posjedu kucu odnosno stan u kojem je zivio na dan 30. travnja
1991. godine (u daljnjem tekstu: dom u kojemu je zivio 1991. godine);
ili kada je clan njegovog obiteljskog domacinstva u posjedu njegovog doma u kojem je zivio 1991. godine I u slucajevima kada je njegov dom u kojem je zivio 1991. godine dovoljno sacuvan da mu omogucava osnovne uvjete za zivot; ili
3. vec mu je nadlezni organ osigurao alternativni smjestaj; ili
4. ima clana svog obiteljskog domacinstva od 30. travnja 1991. godine
koji ima smjestaj u istom gradu, opcini, odnosno mjestu; ili
5. ima zakonsko pravo da vrati u posjed svoj dom u kojem je zivio 1991.
godine i dom u kojem je zivio 1991. godine je dovoljno sacuvan da mu
omogucava osnovne uvjete za zivot, kao sto je to opisao u ovom stavku i
omoguceno mu je da sigurno i dostojanstveno vrati u posjed svoj dom u kojem je zivio 1991. godine.
U slucajevima kada je, sukladno ovom zakonu, podnesen zahtjev za povrat nekretnine iz kojeg je iselio visestruki korisnik a rjesenje nije doneseno na datum iseljenja, nadlezni organ ce odmah donijeti rjesenje kojim ce odluciti o zahtjevu.''


Clanak 6.


Iza clanka 17. dodaju se novi cl. 17a., 17b. I 17c. koji glase:


''Clanak 17a.


Odredbe ovog zakona odnose se i na nekretnine u vlasnistvu gradjana koje nisu proglasene napustenim u smislu propisa iz clanka 1. ovog zakona ukoliko je vlasnik odnosnu nekretninu napustio prije 04. travnja 1998. godine.
Sve konacne sudske odluke, kojima se nalaze vracanje nekretnine u posjed vlasniku, izvrsavaju se od strane suda.
Zapoceti sudski postupci za vracanje nekretnine u posjed vlasniku nastavljaju se dok se novi zahtjev za vracanje nekretnine podnose nadleznom organu iz clanka 11. ovog zakona.


Clanak 17b.


Odredbe ovog zakona odnose se i na napustene nekretnine nad kojima je
vlasnistvo steceno nakon 30. travnja 1991. godine na temelju svakog pravnog prijenosa prava vlasnistva (ugovor o zamjeni, prodajni ugovor, darovni ugovor itd.).
U slucaju spora u pogledu zakonitosti prenesenog imovinskog prava, nadlezni organ ce dostaviti predmet nadleznom sudu, sukladno odredbama Zakona o upravnom postupku, kojim se reguliraju preliminarna pitanju u cilju odlucivanja po tvrdnji.


Clanak 17c


Za sljedece prekrsaje nadlezni organ uprave ce se kazniti novcanom kaznom
u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM:
1. ako ne nalozi ispraznjenje nekretnine u roku od 15 dana, sukladno clanku 12. stavku 4. ovog zakona;
2. ako ne obradi zahtjev za prinudno iseljenje stoga sto je jedna od strana podnijela zalbu na prethodnu odluku, kao sto je to predvidjeno clankom 13. stavkom 3. ovog zakona;
3. ako ne preda nekretninu, sukladno clanku 15. ovog zakona;
4. ako se od nadleznog organa uprave zahtijeva da poduzme mjere protiv visestrukog korisnika, kako je to predvidjeno clankom 16. stavkom 3.,
ili ukoliko ne izda rjesenje prema clanku 16. stavku 5. ovog zakona.
Odgovorna osoba u nadleznom organu uprave ce se kazniti novcanom kaznom od 200 KM do 1.000 KM za krsenje stavka 1. ovog clanka.
Osim gore navednog osoba koja je visestruki korisnik kako je to odredjeno:
1. u clanku 16. stavku 4. toc. 1. i 2. ovog zakona i koje ne ispostuje nalog za
prinudno iseljenje kaznit ce se novcanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM;
2. u clanku 16. stavku 4. toc. 3-5. ovog zakona i koje ne ispostuje nalog za
prinudno iseljenje kaznit ce se novanom kaznom u iznosu od 50 KM do 200KM.''


Clanak 7.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH, a primjenjuju se sukladno odlukama Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (''Sluzbene novine Federacije BiH'',
Br. 27/99 I 43/99).


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Prof. dr. Ivo Komsic, v.r.

Zamjenik predsjedatelja
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ivan Brigic, v.r.