Z A K O N
O ORGANIAZCIJI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I - TEMELJNE ODREDBE


Clanak 1.


Ovim zakonom o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja uredjuju se organi upravljanja i njihove nadleznosti, rukovodjenje mirovinskim i invalidskim osiguranjem, temelji organizacije jedinstvene administrativne sluzbe i druga pitanja znacajna za organizaciju mirovinskog i invalidskog osiguranja.


Clanak 2.


1. Za poslove mirovinskog i invalidskog osiguranja utemeljuje se Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje ( u daljnjem
tekstu: Federalni zavod).
2. Obavljanje pravnih, gospodarstvenih, administrativnih i drugih poslova Federalnog zavoda organizira se u Sredisnjoj administrativnoj sluzbi mirovinskog i invalidskog osiguranja (u daljnjem tekstu: Sredisnja sluzba) i zupanijskim adminisrativnim sluzbama mirovinskog i invalidskog osiguranja (u daljnjem tekstu: zupanijska sluzba).


II - FEDERALNI ZAVOD MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA


Clanak 3.


1. Federalni zavod je javna ustanova koja ce djelovati sukladno propisima koji reguliraju rad ustanova, ako ovim zakonom nije drugacije
uredjeno.
2. Federalni zavod je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornoscu utvrdjenim ovim zakonom, drugim zakonima i Stautom Federalnog zavoda (u daljnjem tekstu: Statut).
3. Sjediste Federalnog zavoda je u Mostaru.
4. Federalni zavod ima jedan ziro-racun.
5. Rad Federalnog zavoda je javan.


Clanak 4.


1. Federalni zavod obavlja sljedece poslove:
a) obavlja sve poslove iz mirovinskog i invalidskog osiguranja sukladno ovomu zakonu, Zakonu o mirovinskom i invalidskom
osiguranju ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 29/98), drugim zakonima i svojemu statutu,
b) prikuplja doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje i isplacuje mirovine,
c) provodi postupak za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja,
d) posluje sredstvima i imovinom Federalnog zavoda,
e) obavlja druge poslove sukladno zakonu, Statutu i drugim opcim aktima.


Clanak 5.


1. Federalnim zavodom upravlja Upravni odbor.
2. Upravni odbor se sastoji od jedanaest clanova koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije). Od toga, deset clanova se imenuje na prijedlog vlada zupanija, a jedan clan na prijedlog Udruge umirovljenika u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Za predsjedatelja i clanove Upravnog odbora imenuju se osobe koje imaju univerzitetsku diplomu i znacajno radno iskustvo u oblasti javnih financija, posebice u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja.
4. Upravni odbor se imenuje na razdoblje od dvije godine. Predsjedatelju i clanovima Upravnog odbora se mandat moze obnoviti.


Clanak 6.


1. Upravni odbor vrsi sljedece poslove:
a) donosi Statut i druga opca akta Federalnog zavoda;
b) donosi financijski plan, usvaja godisnji obracun i izvjesce o radu Federalnog zavoda;
c) utvrdjuje stope doprinosa u okviru ovlasti iz Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, glede mirovinskog i invalidskog osiguranja uz suglasnost Vlade Federacije;
d) utvrdjuje osnovice za obracun i uplatu doprinosa koje nisu propisane Zakonom o doprinosima ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 35/98) i Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 29/98);
e) imenuje i razrjesava ravnatelja i zamjenika ravnatelja Sredisnje i zupanijsih sluzbi;
f) imenuje komisije i druga radna tijela Upravnog odbora;
g) uredjuje organizaciju Sredisnje i zupanijskih sluzbi, sistematizaciju poslova i broj izvrsitelja poslova u tim sluzbama;
h) skrbi se o pravodobnom pritjecanju sredstava za mirovinsko i invalidsko osiguranje;
i) ima odgovornost da odrzi fiskalni balans i ne dopusti stvaranje obveza prema korisnicima bilo novcanih ili u vidu vrijednosnih papra koje ne moze pokriti iz prihoda;
j) zakljucuje po potrebi ugovore s nositeljima mirovinskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske;
k) vrsi i druge poslove sukladno Zakonu, Statutu i drugim opcim aktima Federalnog zavoda.


Clanak 7.


1. Upravni odbor donosi odluke dvotrecinskom vecinom glasova imenovanih clanova Upravnog odbora.
2. Statutom se odredjuje o kojim pitanjima Upravni odbor donosi odluke konsenzusom.


Clanak 8.


1. Organ kontrole Federalnog zavoda je nadzorni odbor.
2. Nadzorni odbor se sastoji od predsjedatelja i dva clana.
3. Predsjedatelja i clanove Nadzornog odbora imenuje Vlada Federacije.
4. Za predsjedatelja i clanove Nadzornog odbora imenuju se osobe koje imaju univerzitetsku diplomu i znacajno radno iskustvo u oblasti javnih financija, narocito u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja.
5. nadzorni odbor se imenuje na razdoblje od dvije godine, s tim sto se predsjedatelju Odbora i clanovima Odbora mandat moze obnoviti.


Clanak 9.


Nadzorni odbor obavlja sljedece poslove:
a) analizira izvjesca o radu Federalnog zavoda;
b) u obavljanju kontrole, Nadzorni odbor obavlja uvid u godisnje izvjesce poslovanja i godisnji financijski obracun Federalnog zavoda;
c) izvjescuje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije) o rezultatima kontrole.


Clanak 10.


1. Federalnim zavodom rukovodi ravnatelj.
2. Ravnatelj predstavlja i zastupa Federalni zavod.


Clanak 11.


1. Ravnatelj Federalnog zavoda imenuje se na razdoblje od cetiri godine, na osnovi javnog natjecaja. Natjecaj mora biti objavljen u najmanje
dva dnevna lista koja pokrivaju cijelo podrucje Federacije i u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
2. Za ravnatelja Federalnog zavoda imenuje se osoba koja ima univerzitetsku diplomu i znacajno radno iskustvo u oblasti javnih financija, narocito u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja.
3. Za ravnatelja ne moze biti imenovan nositelj javne funkcije, ni izabrani stranacki duznosnik.
4. Ravnatelja imenuje i razrjesava Vlada Federacije.
5. Ravnatelj Federalnog zavoda ima zamjenika koji se pod istim uvjetima i na isti nacin imenuje i razrjesava kao i ravnatelj.


III - ADMINISTRATIVNA SLUZBA


Clanak 12.


1. U Sredisnjoj sluzbi obavljaju se sljedeci poslovi:
a) koordinacija i pracenje primjene zakona, opcih akata i
medjunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju;
b) izrada prijedloga Statuta i opcih akata;
c) prikupljanje i rasporedjivanje sredstava za mirovinsko i invalidsko osiguranje;
d) rjesavanje u drugom stupnju pitanja u svezi prava i obveza iz mirovinskog i invalidskog osiguranja;
e) rjesavanje u drugom stupnju pitanja u svezi prava i obveza iz mirovinskog i invalidskog osiguranja primjenom medjunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju;
f) obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, Statutu i opcim aktima Federalnog zavoda.
2. Sjediste Sredisnje sluzbe je u sjedistu Federalnog zavoda.


Clanak 13.


1. U zupanijskoj sluzbi obavljaju se sljedeci poslovi:
a) rjesavaju u prvom stupnju pitanja u svezi prava i obveza iz mirovinskog i invalidskog osiguranja;
b) rjesavanje u prvom stupnju pitanja u svezi s pravima i obvezama iz mirovinskog i invalidskog osiguranja primjenom medjunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju;
c) obavljanje i drugih poslova sukladno Statutu i opcim aktima Federalnog zavoda.
2. Sjediste zupanijske sluzbe je u sjedistu Zupanije.


Clanak 14.


1. Upravni odbor u uskoj suradnji sa Sredisnjom sluzbom i uz konzultacije sa zupanijskim sluzbama ce odluciti hoce li se udruziti dvije ili vise zupanijskih sluzbi u jednu sluzbu.
2. Uvjeti za udruzivanje dvije ili vise zupanijskih sluzbi u jednu sluzbu propisuje se Statutom, a temeljit ce se na nacelima smanjenja broja
uposlenika i povecanja ucinkovitosti u obavljanju administrativnih poslova.


Clanak 15.


Administrativna sluzba sredstva za svoj rad osiguravaju iz prihoda fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja. Na visinu tih sredstava suglasnost daje Vlada Federacije.


IV - STATUT


Clanak 16.


1. Statut i druge opce akte priprema Federalni zavod.
2. Statutom se uredjuje:
a) djelokrug rada, ovlastenja i odgovornosti ravnatelja i zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda, i ravnatelja i zamjenika ravnatelja Sredisnje sluzbe i zupanijskih sluzbi;
b) uvjeti za imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Sredisnje sluzbe i zupanijskih sluzbi, pitanja po kojima ravnatelji i zamjenici ravnatelja moraju imati usuglasene stavove;
c) javnost rada Federalnog zavoda;
d) temelji organizacije Sredisnje sluzbe, zupanijskih sluzbi i njihovih nadleznosti;
e) druga pitanja od znacaja za provodjenje mirovinskog i invalidskog osiguranja i za rad Federalnog zavoda.
3. Suglasnost na Statut Federalnog zavoda daje Parlament Federacije.
4. Statut i opca akta Federalnog zavoda objavljuju se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


V - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE


Clanak 17.


1. Federalni zavod ce se formirati reorganizacijom Drustvenog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine i Zavoda
mirovinskog i invalidskog osiguranja Mostar (u dajljnjem tekstu: zateceni nositelji osiguranja).
2. Federalni zavod ce poceti s radom u roku od pet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona, a najkasnije 30. travnja 2001. godine.
3. Zateceni nositelji osiguranja nastavljaju s radom do pocetka rada Federalnog zavoda. Federalno ministarstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica i Agencija za mirovinsko i invalidsko osiguranje utemeljena na temelju clanka 154. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju i zateceni nositelji osiguranja ce pripremiti privremene opce akte i provesti postupak za pocetak rada Federalnog zavoda.
4. Vlada Federacije ce u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti program financijske konsolidacije zatecenih nositelja osiguranja u kojem ce narocito utvrditi uvjete izjednacavanja dinamike isplate mirovina i isplate mirovina u stvarnim iznosima koji pripadaju korisnicima mirovine sukladno Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju.


Clanak 18.


1. imovinu zatecenih nositelja osiguranja koju cine stvari, prava, novac i ostala pokretna i nepokretna imovina s kojom su
raspolagali zateceni nositelji osiguranja preuzima Federalni zavod.
2. Uposlenike zatecenih nositelja osiguranja preuzima Federalni zavod.
3. Primopredaja sluzbenih akata izmedju zatecenih nositelja osiguranja i Federalnog zavoda izvrsit ce se sukladno Odluci o postupku primopredaje sluzbenih akata izmedju ukinutih i novoutemeljnih organa uprave i Federalnih ustanova ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 20/98).


Clanak 19.


Privremenog ravnatelja Federalnog zavoda i njegovog zamjenika, do imenovanja ravnatelja i zamjenika ravnatelja iz clanka 1. ovoga zakona imenuje Vlada Federacije.


Clanak 20.


Agencija za mirovinsko i invalidsko osiguranje ce prestati s radom nakon zavrsetka poslova iz clanka 18. ovoga zakona.


Clanak 21.


Ovaj zakon ce se odmah objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH" i stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, v.r.

Predsjedatelj
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, v.r.